Apocalipsis 19

1Naha ningkara, yang upla ailal bila baikra tara kasbrika purara aisi kan walri: "Dawan nina ba mayunan kabia! Swaki sakan laka ba, prana ba bara karnika ba, wan Gâd ka dukya sa. 2Kan witin lâ dauki ba wapni bara kasak ka laka kat sa; rug mairin tara kata ba pât ra lakan sa, ai rugka laka dauki tasba sauhki kata ba; Gâd witin ra pana munan sa ai dukia dadaukra nani ra ikan bamna." 3Witin nani kli ai pura winan: "Dawan nina ba mayunan kabia! Ai kyasma ba ban kaia ban kaiara pura ra uli kabia." 4Bara almuk nani 24 ba bara diara rayakira 4 ba sin, tasba kat kauhwi, Gâd witinka king iwaika ra iwi bara ai pura suni mayuni, naku aisan: "Baku bara! Dawan nina ba mayunan kabia!" 5Bara king iwaika ba wina bila baikra kum aisi kan wali kata: "Wan Gâdka ra mayuni bas, man nani sut ai warkka daukisma ba, bara witin ra sibrin lukisma ba, sirpi nani bara tara nani sin!" 6Upla ailal bila baikra baku sin walri, li aubra binka baku, alwani nani karna binka baku sin. Baha nani naku aisi kan: "Dawan nina mayunan kabia! Kan Dawan ba wihta aimakaia laka ba bukan sa, wan Gâdka karnika sut bri ba. 7Yawan liliakira kap, wan kupia lilia ni aibangwi, yawan witin ra prana yap, Syîp Lupia marit takaia pyua ba aimakan sa bamna, ai maîa mairin ba sin ridi takan sa 8mairka bara linen kwalka painkira, klin bara ingnikira yan diman sa." Linen kwalka pain ba lika, Gâd uplika nani ai rayaka wapni bri ba tanka sika. 9Bara insal ba mita ai wisata: "Naha na uls: 'Lilia pali sa Syîp Lupia marit takan lilia ra paiwan nani ba.' " Insal ba mita kau ai win: "Naha nani lika Gâd bila kasak laka sa." 10Yang insal ba mina kat kauhwri, puri suni mayunaia wiri, sakuna witin mita ai win: "Man baku daukpara; kan yang na Gâd dukia dadaukra kum sna, sin man bara muihkam nani baku, Jisas sturka yamni kat kasak lukisma ba baku. Gâd ra ni puram suni mayuns." Kan Gâd dahra aisasara nani ba lika, Jisas sturka yamni witniska nani sika. 11Bara kasbrika pura ba kwawan kan kaikri, bara bahara aras pihni kum kan. Pura ra uli kan ba nina Kasak bara Kasakkira pali kata, witin ka ba wapni lakara lâ dauki bara war aiklabi bamna. 12Ai nakra nani ba pauta lakni baku klauhwi kan, bara ai lal pura ra kraun ailal brikan. Nina ulban kum brikan, bara witin baman baha ba kakaira kan. 13Bara kwala dimi kan ba tala baman bangki kan, bara ai nina makan ba lika: Gâd Bila. 14Kasbrika pura ra war daknika nani ba aras pihni nani pura ra uli, linen kwalka painkira, pihni bara klin dimi, ai nina bliki kan. 15Ai bila wina sord mala kum taki kan, baha ni upla sat, sat pura luaia dukyara. Witin baha nani pura ra wihta aimakbia ayan klalka ni, bara witin nani laka daukbia upla kum ai mina ni wain ma taibi laya saki ba baku, bara Gâd witin ka karnika sut bri ba kupia baiwanka tara wainka ba, baha nani ra yaka dibia. 16Ai kwalka ra bara ai kuhma pura ra naha nina ulban kan: "King nani Kingka bara dawan nani Dawanka." 17Bara insal kum, wan yu lapta pura ra bui kan kaikri. Witin ai bila baikra tara ni wini, daîwan tnawira nani sut kasbrika ra pâli nani bara naku wisata: "Man nani nara bal asla taks, Gâd pata tara ba piaia dukyara. 18Bal, king nani wîna piaia, suldawa nani wihtka wîna piaia, waitna tahplu nani wîna, aras uli nani ba wîna piaia, upla sut wîna, pri nani bara alba nani, sirpi nani bara tara nani wîna sin!" 19Bara yang daîwan saura ba bara tasba kingka nani sin ai suldawaka daknika nani wal kaikri. Witin nani asla prawan kan, aras pihni pura ra uli kan ba mapara war aiklabaia; ai daknika ba mapara sin. 20Bara daîwan saura ba alkan kan, bara witin ba wal dahra aisasara kuninkira ai mawanra sain aihka nani daukan kan ba sin. Baha sainka nani bak, dahra aisasara kuninkira ba baha nani dragun markka bri nani kan bara kunin munan kan, bara dragun lilka ra ai pura suni mayuni kan bara sin. Daîwan saura bara dahra aisasara kuninkira ba wal sut raya pali pauta lakunka sulpa wal ami kan kat lulkan. 21Wala nani ba lika aras pura ra uli ba bila wina sord taki kan bani ikan kata; bara tnawira nani ba sut baha nani wîna pih ai byara bangki takan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\