Apocalipsis 2

1"Bamna Epesus sertska insalka ra naku ulbi wis: 'Witinka ai mihta aihkika ra slilma 7 bri ba bara kyandil mina lalah pihni ni paskan 7 tilara tauki ba mita naku wisa: 2Dia daukisma ba yang sut kaiki sna; wark karna daukisma ba bara ban bapi buisma ba sin, bara kaikisna upla saura dauki nani ba mapara sip ban swiras. Baha nani ai nina apastil makisa, sakuna apastil apia bara ai tanka trai kaikram ba sin, yang pain kaikisna; bara kaikram baha nani ba kuninkira nani sa. 3Kasak bapi buram sa, bara yang taiwan kasak pât wauhram bara wark sin uya takram, swapras pali. 4Kuna mampara diara kum brisna: baha ba lika, pas latwanka laka bri katma ba tikram sa. 5Baha mita, man pain damra wals ani pali wina kauhwram ba, kupiam laks, bara pas pyua dauki katma dukya nani ba kli dauks. Kupiam lakras sma kaka, pât pali mampara yang wamna, bara kyandilkam mina ba ai pliska wina sakamna. 6Ban sakuna, naha lika man helpkam sa: Nikolaitan nani dauki ba man mita kaikan mai daukras, sin yang mita saura kaikisna ba baku. 7Ya ai kyama bri kaka, Spirit mita serts nani ra wi ba pain walaia sa! Ya, ya sip muni pura lubia ba, raya kaia dusa Gâd paradaiska ra ba wina yang mita yarika pibia.' 8"Smirna sertska insalka ra sin ulbi wis: 'Ta ba, bara tnata ba sin, witinka pruan bara kli raya ba mita naku wisa: 9Bara man pât nani wauhwisma ba umpira sma ba sut yang kaikisna, man lika yuyakira sma sakuna. Witinka nani ai nina Ju maki ba bara mampara saura aisi ba sin kaikisna, sakuna baha nani lika Ju apia sa; baha nani lika Setan daknika uplika nani sa. 10Pât wauhwaia sma ba sîbripara; kan man nani tilam wina kum, kum ba debil mita silak ra mangkbia, sut traikam kaikaia dukyara; bara yu 10 man nani pât wauhwaia kama. Bamna pruma ba kat kasak bas, bara yang raya kaia kraunka ba maikamna. 11Ya ai kyama bri ba, Spirit mita serts nani ra wi ba, pain walbia! Ya, ya sip muni pura lubia ba, prura wala ba mita saura kumi sin munbia apia.' 12"Pergamum sertska insalka ra sin ulbi wis: 'Sord tatwa napa wal mala bri uplika ba mita naku wisa: 13Yang kaikisna, man ba Setan king aimaki pliska ra iwisma, sakuna man yang taiwan kasak pali ban sma. Antipas mita, yang witniski kasakkira ba, man nani tilamra Setan iwi pliska ra ikan pyua ra, man yang ra ban kasak luki kapram. 14Sakuna man mampara diara nani brisna: Pergamum ra Belâm smalkanka nina bliki ba tila nani bara sa; Belâm mita sika Belak ra smalki win, Israel nani ra yaka saura daukbia, aidul nani ra sakripais daukan nani ba pih, bara rog laka sin daukaia. 15Baku sin Nikolaitan smalkanka nina bliki tila nani brisma, bara baha smalkanka ba yang mita saura pali kaikisna. 16Baku bamna, kli taui Gâd ra bal; kan baku daukras sma kaka, pat pali man ra wamna, bara sord bili wina taki ba ni man nani mapara aiklabamna. 17Ya ai kyama bri ba, Spirit serts nani ra wi ba, witin walaia sa! Ya sip muni pura lubia ba, manna yukukan ba wina yang mita yarika pibia; bara walpa pihni kum yabamna, bara baha walpaia ra nina raya kum ulban sa baha ba upla kumi sin kakaira apia, uplika brisa ba bamna.' 18"Taiataira sertska insalka ra sin ulbi wis: 'Gâd Luhpia ba, witinka ai nakra nani pauta lakni bri ba ai mina nani bras lipni baku bri ba mita wisa: 19Dia daukisma ba yang sut kaikisna; latwan laka brisma ba yang kaikisna, kasak lukisma ba, warkkam daukisma ba, bara ban bapi buisma ba sin. Yang kaikisna nana ra man kau wark daukisma taura daukram ba wal. 20Sakuna mampara diara kum brisna: baha mairka Jesebel wi ba man mita ban brisma, bara witin wisa Gâd dahra aisasara kum sa. Ai smalkanka ni duki dadaukra nani ra kunin munisa rog laka daukbia wisi, bara aidul nani ra sakripais daukan dukya nani sin pibia wisa. 21Witin ra sans yari ai kupia lakaia, sakuna swin daukras sa witin ai rugka laka ba wina. 22Baha mita nanara yang daukaisna witin siknis taki krikrira prawaia, bara witin wal upla maîa lâka sauhki nani ba, luhpia nani ba sin ikamna; mairka dauki ba baku witin nani dauki ba swiras kabia kaka; 23pât tara witin nani wauhwaia blikamna. Baku serts nani sut ba ai dara walbia yang lika upla lukanka bara kupia munhta ba sut kaikisna; bara man nani kumi banira dia daukram ba kat maikamna. 24Sakuna man nani, Taiataira ra sma ba, baha nani smalkanka nina blikras sma ba; Setan tanka tihu nani witin nani wi ba baku, man nani lika lan takras. Yang mai wisna man nani purara lika wihrika wala mangkras sna. 25Sakuna diara pât brisma ba ban alki bri bas, yang balamna ba kat. 26Ya, ya sip muni pura lubia ba, bara dia, dia yang want sna ba ban tnata kat dauki kabia ba, nisan nani purara karnika bri kaia ba yang mita yabamna, 27Aisiki mita yang ra karnika aikan ba baku; bara baha nani kriki tikbia sin sumi nani slaubla ni paskan kan kriki tiki ba baku. 28Bara titan slilmika ba witin nani ra yabamna. 29Ya ai kyama bri kaka, Spirit dia serts nani ra wi ba walaia sa!'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\