Apocalipsis 20

1Yang insal wala kum kasbrika pura ba wina bal iwuya kan kaikri, ai mihta ra tihu tara kî ba brih, bara sen tara sin kum. 2Naha insalka na dragunka ba alkan, baha pyutka almuk ba, witin ka debil bara Setan ba, bara witin ba priskan mani 1,000 prais kat. 3Tihu tara ra lulkan, bara bahara durka praki baha pura ra sîl mangkan, bara baku nisan nani ra kau kunin munbia apia dukyara, mani 1,000 ba lubia kat. Mani 1,000 ba lubia ningkara, witin ba langkan kaia sa pyua wiria baman. 4Bara yang king iwaika nani kaikri, baha nani pura ra iwi nani kan ba sin; witin nani ba lâ daukaia karnika brin kan. Bara yang kaikri baha nani Jisas witniska taki kan bara Gâd sturka yamni ba tawan, lal dakban solka nani ba sin. Witin nani lika daîwan saura nani lilkara sin, ai pura suni mayunras kan, baha markka sin ai lal pura ra ai mihta ra yan mangkras kan. Yang kaikri naha nani kli raya takan, bara Kraist wal mani 1,000 king aimakan. 5Sakuna pruan nani wala ba lika kli raya takras kan, baha mani 1,000 luan ba kat. Naha sika pruan wina pas buanka ba. 6Yamni pali bara hulikira sa, baha nani naha pruan wina pas buanka tilara bubia nani ba. Prura wala ba witin nani purara karnika kumi sin apu sa; ban sakuna, witin nani Gâd bara Kraist wal baku nani kabia, bara witin wal mani 1,000 king aimaki kabia. 7Mani 1,000 ba luan kabia bara, Setan mihta ba langkan kabia, 8bara tasba aiska nisanka nani ra kunin munaia taki wabia. Witin mita Gug bara Magog kunin munaia wabia, bara baha wal suldawaka daknika nani ba asla daukbia war aiklabaia dukyara; baha daknika nani ba lika ailal pali sa, sin kabu auhika baku. 9Witin nani tasba bila yahpika ra bal ulan, bara Gâd uplika nani kyampka ba, bara witin latwan kaiki taunka ba sin kir kutbi brin. Sakuna Gâd mita kasbrika purara ba wina pauta klauhan blikan, bara baha nani sut angki apu daukan. 10Bara debil ba, witin nani ra kunin munan kan ba, pauta klauhwan sulpa wal klauhwi kan lakunka bara lulkan kata; bahara sika daîwan saura ba dahra aisasara kuninkira ba wal lulkan kan ba. Bahara witin nani rausauhkan kabia kakna bara tihmia, ban kaiara ban. 11Bara yang king iwaika pihni kum kaikri, baha pura ra iwi kan ba sin. Ai mawan wina tasba bara kasbrika pura ba aiska lap tiwan, bara baha nani pliska kumi sin sip kaikras kan. 12Bara pruan nani ba kaikri, tara nani bara sirpi nani, Gâd mawanra ai mina ra bui kan. Wauhkataya nani ba kwakan kan, bara wauhkataya wala sin kum, baha sika raya kaia wauhkataya ba. Pruan nani ba dia dauki kan ba kat laka daukan kata, dia baha wauhkataya nani ra ulban ba kat. 13Kabu ba mita ai pruanka nani yan. Prura ba mita bara pruan nani pliska ba sin pruan nani bahara nani kan ba yaban; bara sut laka daukan kan, kumi bani dia daukan kan ba kat. 14Baha ningkara, prura ba bara pruan nani pliska ba wal sut pauta lakni lakunka ra lulkan kan. (Pauta lakni lakunka na sika prura wala ba.) 15Ani uplika nina raya kaia wauhkataya ra ulbras kan ba, pauta lakni lakunka ra lulkan kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\