Apocalipsis 21

1Baha ningkara, yang kasbrika pura raya kum bara tasba raya kum sin kaikri. Kasbrika pura pas kata ba, bara tasba pas kata ba sin lap tiwan, bara kabu sin kli apu kan. 2Yang taun huli ba kaikri, Jerusalem raya ba, kasbrika pura ra ba wina bal iwuya kan, Gâd mawan wina. Baha ba pain pali ridi daukan kan, marit takaia mairka kum ai waitnika wal prawaia kwala pain dimi ba baku. 3Bara yang bila baikra tara kum walri king iwaika ba wina nan aisi kan: "Kais, nanara Gâd ba upla nani tilara ai watla brisa. Witin nani wal iwbia, bara witin nani ba ai uplika nani pali kabia, bara Gâd witin nani wal kabia, ai Gâdka kaia. 4Witin nani nakra laya ba sut dikbia, bara prura kau apu kabia, inanka, pura mata inaia laka, latwanka sin; kan diara almuk nani ba sut lui wan sa." 5Bara king iwaika ra iwi kan ba nan aisin: "Kais, nanara yang diara nani ba sut raya daukisni." Naku sin win: "Naha na uls, kan bila nani na kasak sa bara baha nani kat kasak kulkaia aitani sa." 6Baha ningkara ai win: "Pât daukan sa. Yang sika A ba bara Y ba. Ya diran dauki ba, yang raya kaia laya karma ba wina yarika dibia, baha ba mana apu pri pali. 7Bamna ani uplika nani sip muni pura lui bubia ba, naha sut ai dukya bribia; bara yang na witin nani Gâdka kamna, bara witin nani ba yang luhpi nani kabia. 8Sakuna sîbabrira nani ba, kasak lukras nani ba, uya saura takan nani ba, upla aîkra nani ba, taski laka baman dauki nani ba, sukia warkka dauki nani ba, aidul nani ra ai pura suni mayuni nani ba, bara kuninkira nani ba sut sin, witin nani lika pauta lakni sulpa ni klauhwi bara waia kabia; baha sika prura wala ba." 9Baha insal 7 kata ba wina kum ba kap 7 bri balan las pât tara 7 ba, bahara bangki bri kan, bara naku ai win: "Bal tyara Syîp Lupia maîa takaia ba mamrikaia sna." 10Spirit ba yang purira karnika brin, bara insal ba mita il tara kum pura ra ai brihwan. Witin Jerusalem, taun hulikira ba, ai marikan; baha ba lika kasbrika pura ba wina bal iwuya kan, Gâd mawan wina. 11Baha taunka ba Gâd ingnika ni ingwi kan, bara ai ingnika ba walpa painkira pali baku kan, jasper walpaia baku, glas klin pali baku. 12Taunka ba kir walpa ni kutban kan, baha ba tara bara pura ra pali; get 12 brikan bara getka banira insal kum. Israel tayka nina 12 ba sin getka nani ra ulban kan. 13Taui banira get yuhmpa brikan: lalma tanira yuhmpa, yahbra tanira yuhmpa, waupasa tanira yuhmpa, bara muna tanira yuhmpa. 14Taunka walpaia kutbanka ba walpa 12 pura ra bapan kan, bara baha nani purara Syîp lupia apastil 12 nani nina ba ulban kata. 15Yang ra ai aisi kan insalka ba lika kulkaia dusa lalah pauni ni paskan kum brikan, baha ni taun ba, ai getka nani, bara walpa kutbanka ba kulki kaikaia. 16Taun ba skwir pali kata; yarika ba, bila yahpika wal baku kan. Insalka ba kulkaia dusa ba ni taun ba kulki kaikan, bara baha ba 1,500 mails bri kan; yarika ba bila yahpika ba purara ba sut kumi baku kan. 17Baha ningkara walpaia kutbanka ba kulkan, bara baha lika 216 pit pura kata, upla nani kulki praiska ba baku, insal kulki kan ba kat. 18Walpaia kutbanka ba jasper walpaia ni paskan kan, bara taun ba lika lalah pauni aingwa pali ni kan, glas klin talia baku. 19Walpaia kutbanka playka nani ba walpa painkira sat, sat ni skahkan kan: pas ba, jasper walpaia ni; wala, sapair walpaia ni; yuhmpika ba, agat walpaia ni; wahlwalka ba, esmerald ni; 20matsipka ba, onis walpaia ni; 6 ka ba, karnilian walpaia ni; 7 ka ba, krisopres walpaia ni; 8 ka ba, beril walpaia ni; 9 ka ba, topas walpaia ni; 10 ka ba, krisopres walpaia ni; 11 ka ba, jasint walpaia ni; bara 12 ka ba lika, amitist walpaia ni. 21Getka 12 ba walpa klauhwira satka 12 ni paskan kan; get kumi ba walpa sat kumi. Taun wakpaska ba lalah pauni aingwa pali kan, glas sangnika baku. 22Taunka bara yang tempel kumi sin kaikras, baha ba Dawan Gâd, karnika sut bri ba, witin ka sin Syîp Lupia ba, witin ai tempelka sa bamna. 23Taunka ba wan yu lapta ba, kati ba sin, ai ingnika yaia apia kabia, Gâd ingnika pali ba witin ra ingwisa bamna, bara Syîp ba ai lampka sa. 24Tasba ra iwi uplika nani swaki sakan ba, baha taunka ingnikara wapi kabia, bara tasba kingka nani ba ai prana bahara bri bal dingkbia. 25Ai getka nani ba kakna pyua prakan kabia apia, bara bahara tihmia apu kabia. 26Nisan nani prana ba bara yuika ba taunka bara brisal dingkan kabia. 27Sakuna taski dukya kumi sin, upla diara saura pali bara kunin sin aisi ba, bahara sip dimbia apia. Baha nani ai nina ba raya kaia wauhkataya Syîp Lupia bri bara ulbi mangkan ba baman, taunka bara dimbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\