Apocalipsis 22

1Bara insal ba awala klin kum ai marikan, rayaka laka laya wanki ba. Baha ba glas baku ingnikira kan, bara Gâd king iwaika ba wina bara Syîp Lupia king iwaika ba wina sin taki kan. 2Taun wakpaska lilapasra bara awala baila wal sut bara raya kaia dusa ba pawi kan kati bani aima saki kan, baha sika mani kumi bilara aima 12 saki kan; bara dusa wahya nani ba nisan nani ba rakaia dukyara kan. 3Latuban dukya baha taunka bilara kau apu kabia. Gâd bara Syîp lupia king aimaki iwaika ba baha taunka ra kabia, bara ai warkka dadaukra nani mita ai pura suni mayunbia. 4Witin nani pana, pana ai mawan kaikbia, bara witin nina ba ai lal purara ulban kabia. 5Bahara tihmia apu kabia, bara bahara iwi nani ba lamp ingnika, yu lapta ingnika sin luha kabia apia, kan Dawan Gâd mita witin nani ra ingni yabia, bara witin nani king aimaki kabia ban kaiara ban. 6Insal ba ai win: "Naha bila nani na kasakkira sa, bara baha kat kasak lukaia aitani sa. Bara Dawan Gâd, witinka ai dahra aisasara nani ra ai Spirit ka yabi ba, ai insalka blikan sa, ai dukia dadaukra nani ra diara pât takaia man ba marikaia." 7Jisas bila: "Wals, yang aihni aulni! Yamni pali sa ya naha wauhkataya ra Gâd dahra aisin nani bila kat bila wali dauki ba!" 8Yang, Jan, naha diara nani kaikri bara walri. Diara nani ba kaikri, kaikri walri ba ningkara baha insalka naha nani ai marikan ba mina nani kat luki kriki, witin ra puri suni mayunaia. 9Sakuna witin ai win: "Man baha daukpara. Yang lika man baku Gâd dukia dadaukra kum sna, muihkam nani Gâd dahra aisasara nani baku, naha wauhkataya ra diara nani ulban na kat bila wali dauki nani ba wal baku sin. Gâd ra puram suni mayuns." 10Witin naku sin ai win: "Naha wauhkataya ra Gâd sturka ulban na, dahra yukuki bripara, baha aimakaia pyua ba pât baila sa bamna. 11Bara baha ba kau bamna, swis saura dauki uplika ba ai saurka ban dauki kabia, taski dauki uplika ba ai taskika laka ba ban dauki kabia; sakuna upla kasakkira ba kasakka laka ba ban dauki kaia sa, bara upla hulikira ba Gâd ra kat ban kasak kabia." 12"Au, yang aihni aulni. Kumi banira mana yabaia sna ba yang brisna, bara dia daukan ba kat yang mana ba yabamni. 13Yang sika A yang sika Y, pas, las, ta ba bara las ba." 14Lilia pali sa ai kwalka nani tuski nani ba, raya kaia dusa ba wina briaia ai raitka briaia, bara sin durka nani bak taun ra dimaia sip kaia. 15Sakuna taunka latara takaskbia nani ba naha nani sika: kasak lukras nani ba, sukia warkka dauki nani ba, taski laka dauki nani ba, upla aîkra nani ba, aidul nani ra ai pura suni mayuni bara baha ra latwan kaiki nani ba sut, kunin laka dauki nani ba sin. 16"Yang Jisas, insalki blikri sa, serts nani ra naha sut param saki wiaia. Yang sika king Debit plamaika bara kyamka ba; yang sika titan slilmika ingnikira ba." 17Spirit Hulikira ba bara Syîp lupia maîa mairin ba naku wisa: "Bal!" Bara wali uplika ba wiaia sa: "Bal!" Ya din dauki ba, balaia sa; ya brin dauki ba, raya kaia laya ba mana luha dibia. 18Baha nani sut naha dahra aisin bila wali ba naha wauhkataya ra ulban na, yang baha nani ra naku wisni: Ya naha bila nani ra pura prakbia kaka, Gâd mita witin pura ra pâtka bribia naha wauhkataya ra ulban pura prakan bamna. 19Bara upla naha dahra aisin wauhkataya bila nani na wina diara kum dakbi sakbia kaka, Gâd mita witin ai dukia briaia ba dakbi sakbia, raya kaia dusa ba wina sin bara taun hulikira ba wina sin dakbia, bara baha nani tanka ba naha wauhkataya ra ulban sa. 20Naha tanka latan aisasara ba mita naku wisa: "Au, yang aihni aulni." Baku kabia. Bal, Dawan Jisas! 21Wan Dawan Jisas Kraist mita man nani sut ra yamni mai munbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\