Apocalipsis 3

1"Sardis sertska insalka ra sin ulbi wis: 'Gâd spiritka 7 bri ba bara slilma sin 7 bri ba naha aisisa: Dia daukisma ba yang sut kaikisna, bara kaikisna man ba pruram sa sakuna sturka brisma ba lika raya sma. 2Rawi bus, bara diara nani kau brisma ba mahka dutki alki dauks, kau aiska pali pruras bara; kan yang kaikri man diara daukisma ba Gâdki mapara kasak aingwa apia sa. 3Kupiam krauki bas smalkanka briram ba, bara baha nina bliks bara kli taui Gâd ra bal. Man raya apia kama kaka, aîmplikra baku man ra wamna, bili kaikras kama bara. 4Ban sakuna, Sardis nani tilara brisma, baha nani lika kau ai kwalka nani taski daukras; witin nani yang wal kwala pihni dimi tauki kabia, baha nani ba baku kaia aitani sa bamna. 5Ani uplika nani sip muni pura lubia ba, kwala pihni ni dingkan kabia, bara raya kaia wauhkataya wina, yang ai nina nani ba diki sakamna apia. Aisiki mawanra bara ai insalka nani mawanra sin, yang param wimna witin nani ba yang duki kulkisna. 6Ya ai kyama bri, Spirit ba dia serts nani ra aisi ba walaia sa!' 7"Piladelpia sertska insalka ra sin ulbi wis: 'Naku wisa witinka huli bara kasakkira ba, king Debit ki mihta bri ba; witin dur ba kwakuya bara, upla kumi mita sin sip prakras; bara witin prakuya bara, upla kumi mita sin sip kwakras ba: 8Dia daukisma ba sut yang kaikisna; kaiks mamwanra dur kwakan kum mangkri sa, bara baha ba upla kumi mita sin sip prakras sa; man karnika wiria man brisma, sakuna yang bili ban wali kapram bara, yang ai kulkaia apia wiras kapram. 9Baku bamna, Setan daknika wina nani ba, witinka nani kuninkira Ju wisa sakuna baku apia ba, yang munrika wih minam ra ai lula kribia, bara kaikbia yang man ra latwan mai kaikisna. 10Ban bapi buaia laika ba ban bri kapram, baha ba mita tasba aiskara trabil balaia pyua ba wina ban pain mai bri kamna; baha trabilka ba lika tasba ra iwi uplika sut ra traika kaikbia sa. 11Yang aihni aulni. Bamna dia brisma ba pain alki bri bas, upla kumi mita sin prisantkam ba mihtam wina dakbi bribia. 12Ani uplika nani sip muni pura lubia ba, yang baha nani ra Gâdki tempelka ra walpa bapanka baku daukamna, bara baha wina kli taki wabia apia ban kaiara. Witin nani ra Gâdki nina ba ulbamna, Gâdki taunka nina ba sin, baha ba Jerusalem raya kasbrika purara ba wina bara Gâdki wina aula ba. Witin nani ra sin nini raya ba ulbamni. 13Ya ai kyama bri ba, Spirit mita serts nani ra dia wi ba walaia sa!' 14"Leodisia sertska insalka ra sin ulbi wis: 'Naku wisa witinka Kasakkira ba, witnis kasak bara diara kasak kat aisi ba, Gâd diara sut paskan ba ta wina: 15Dia daukisma ba yang sut kaikisna. Yang kaikisna man ba kauhwla apia sma bara lapta sin apia. Aitani lukamna man ba kauhwla apia kaka lapta katma! 16Sakuna man ba bitu sma bamna, bara kauhwla sin apia, lapta sin apia sma bara, bili wina aikabi mai sakamna. 17Kan man ba lalahkira wisma, bara diara sut mapara pain baman, bara diara luha apia sma; sakuna damra walras sma man ba trabil saura ra sma, umpira pali sma, diara apu, blain, bara kwala sin apu. 18Baha mita, man ra mai smalki mai wisni, yang wina lalah pauni pauta ra pain pali slilkan ba atkma, bara baha mita kasak pali yuyakira kama. Yang wina sin kwala pihni atks, bara wînam kwala apu swiramkira ba dimaia. Yang wina sin wan nakra saîka atks, bara namkra diara kaikaia sip kama. 19Yang lika latwan kaikisna uplika sut ra laui daukisni, wapni sin daukisna. Baku bamna, man kasak bas bara kupiam sin laks. 20Kais, yang dur ra kingbisna; ya yang bili baikra wali dur ba kwakbia kaka, ai watla ra dimi witin wal plun pimna. 21Ya, ya sip muni pura lubia ba, yang king iwaikira plis kum yabamna, yang wal iwaia, sin yang mita pura lui Aisiki wal ai king iwaika ra iwisna ba baku. 22Ya ai kyama bri kaka, Spirit mita serts nani ra dia wi ba walaia sa!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\