Apocalipsis 4

1Naha diara nani ningkara, diara aihka wala kum kaikri: kasbrika pura ra dur kum kwakan kan; bara baha bila baikra trumpit baku pas pali yang ra aisan kata ba ai win: "Nara uli bal, bara naha ningkara diara nani takaia ba mamrikamni." 2Baha pali pyua ra Spirit ba ai karnika munhta ra ai brin, bara kasbrika pura ra king iwaika kum bara kan kaikri, bara kingka iwaika bara upla kum sin iwi kata. 3Iwi kan ba lika jasper walpaia ingnikira apia kaka karnilian walpaia baku kan; kingka iwaika ba kir kumadura kum bara kan, bara baha ba lika esmerald walpaia ingnika baku ingwi kan. 4Naha kingka iwaika ba kir, king iwaika kau 24 bara kan kaikri, bara baha nani ra almuk 24 iwi kan, baha nani ba kwala pihni dimi bara ai lal pura ra lalah pauni kraunka nani bri kan. 5King iwaika ba wina imyula nani, bin nani bara alwani nani sin taki kan; bara king iwaika mawanra pauta lakni lampka 7 klauhwi kan, baha nani lika Gâd spiritka 7 ba. 6King iwaika mawanra glas kabuka baku bara kan, glas sangni pali baku. King iwaika ba lilapasra bara baha kir sin diara rayakira 4 bara kan, bara baha nani ba nakra man bangki kan, mawan tanira bara nina tanira sin. 7Diara rayakira pas ba layan baku kan; wala ba bip bul baku kan; yuhmpika ba mawan lika upla mawan baku kan; wahlwalka ba lika yakal kum pâli baku kan. 8Diara rayakira 4 ba kumi bani ai tnawa 6 brikan, bara nakra pali baman bangki kan pura tanira bara bila tanira sin; kakna bara tihmia naku aisi takaskras kan: "Huli, huli, huli, Dawan, Gâd karnika sut bri ba, witinka kan wina bara kata ba, bara ban ba, bara naika balaia ba!" 9Bara diara rayakira nani ba mayunra, prana bara tingki sin king iwaika ra iwi bara yabuya pyua bani, witinka ban kaiara ban raya ba, 10almuk 24 ba witin mawanra ai lula krikuya, bara ban kaiara raya iwi bara ai pura suni mayunisa, bara king iwaika mawanra ai kraunka nani ba mangki, wisa: 11"Wan Dawan bara wan Gâd ka, man lika mayunra ba, prana ba bara karnika ba briaia aitani sma; kan man sika diara sut paskram ba, bara man kupiam laka mita sika baha nani ba ban sa bara paskan kata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\