Apocalipsis 5

1King iwaika ra iwi ba mihta aihkikara wauhtaya karban kum bri kan kaikri, bara baha bila tanira bara lata tanira sin ulban kan, bara sîl 7 ni prakan kata. 2Insal karnakira kum kaikri, bara witin ka ba ai bila baikra tara ni wini, makabi wali kan: "Ya ba aitani sa sîl nani ba kriki, wauhkataya ba kwakaia?" 3Sakuna kasbrika pura ra, tasba ra, bara tasba munuhnta ra sin kumi apu kan baha wauhkataya kwaki, bahara kaikaia sip kaia. 4Bara yang uya ini kapri, wauhkataya ba kwaki kaikaia upla kumi sin aitani sip sakras kan bamna. 5Bara almuk nani ba wina kum mita ai win: "Kau inpara. Kais Juda tayka Layanka ba, witin ka king Debit kyamka ba, baha ba pura luan sa, bara sip sa sîl 7 ba kriki wauhkataya ba kwakaia." 6Bara, king iwaika ba diara rayakira wahlwal ba lilapas, almuk nani ba lilapas kat, Syîp Lupia kumi bui kan kaikri, baha ba ikan baku kata. Witin ba aringka 7 bara nakra sin 7 brikan; baha Gâd spiritka nani 7 tasba aiskara blikan ba. 7Baha Syîpka Lupia ba bui wan, bara king iwaika ra iwi kan ba mihta aihkika wina baha wauhtaya ulbi karbi swin ba brin. 8witin baha wauhkataya ba prak brin bara, diara rayakira wahlwal ba bara almuk 24 ba, Syîp Lupia ba mawan kat ai lula krikan. Witin nani sut arp kum bri kan, lalah pauni ni daukan kapka sin dus mâka kia pain bangki bri kan, bara baha nani ba lika Gâd uplika nani pura sunra nani sa. 9Witin nani naha lawana raya na aiwani kan: "Man lika wauhkataya ba briaia, bara sîl nani ba krikaia sin aitani sip sma. Kan man lika mai ikan kata, bara tamya ni yang nani na Gâd luhpia nani wisi wan atkram, taya satka bani wina, bila sat aisi ba wina, nisan satka bani wina sin. 10Witin nani ba ni king tasbaia kum prîst nani daukram, wan Gâd ka warkka daukaia dukyara, witin nani tasba ra karnika alki bri kaia." 11Baha ningkara kaikri, bara insal ailal bila baikra walri; baha nani ba king iwaika ba kir, diara rayakira nani ba kir, almuk nani ba sin kir kata. Witin nani ba milyan bara milyan kan, 12bara ai bila baikra karna ni aisin: "Sakripais daukan Syîp Lupia ba aitani sip sa pura aimakan karnika nani sut ba briaia, sins laka ba, baha kukan ba, pain kulkan laka ba, prana ba bara mayunra ba sin!" 13Gâd mita diara paskan nani ba sut sin walri, baha nani kasbrika pura ra ba, tasba ra ba, tasba munuhnta ra nani ba, kabu ra nani ba, bara baha nani ra kan ba sut naku aisi kan: "Mayunra ba, pain kulkan laka ba, prana ba, karnika ba sin, king iwaika ra iwi bara yan kabia, Syîp Lupia bara sin, ban kaia ban kaiara!" 14Diara rayakira wahlwal ba nan aisi kan: "Baku kabia!" Bara almuk nani 24 ba ai lula kriki, bara mayunan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\