Apocalipsis 6

1Bara Syîp Lupia ba sîl 7 ba wina pas ba krikan ba kaikri, bara diara rayakira wahlwal ba wina kum ba ai bila baikra ba sin alwani baku naku aisan walri: "Man nani bal!" 2Yang kaikri, bara bahara aras pihni kum kata, bara pura ra uli kan ba lika ai mihta ra pantamangka kum brikan. Witin ra kraun kum yan, bara witin ba sip muni pura lui bal takan, bara pura luaia mata. 3Syîp Lupia ba sîl wal ba krikan bara, diara rayakira wahlwal ba wina walka ba naku aisan walri: "Man nani bal!" 4Bara aras wala kum bal takan, baha ba lika pauni kan, bara pura ra uli kan ba karnika brikan, tasba aiska wina kupia kumi laka ba sakaia, bara yaka upla nani ba aiklabi pana, pana prui tiwaia; bara witin ra sord tara kum sin yan kata. 5Syîp Lupia ba sîl yuhmpika ba krikan bara, diara rayakira 4 ba wina yuhmpika ba nan aisan walri: "Man nani bal!" Yang kaikri, bara bahara aras siksa kum kan. Baha pura ra uli kan ba ai mihta ra paund kum brikan. 6Bara diara rayakira nani tila ba wina bila baikra kum naku aisi kan walri: "Plauar kwart kumi mana ba silin kumi, bara barli kwart yuhmpa ba silin kumi; sakuna alib batana laya, wain ba sin man yarka tiwbiara." 7Syîp Lupia ba mita sîl wahlwal ka ba krikan bara, diara rayakira wahlwal ba win: "Man nani bal!" 8Yang kaikri, bara bahara aras lalahni kum kata. Baha pura ra uli kan ba nina Prura. Bara baha nina ra pruan nani tasbaia wina ba aula kan, witin nani ra karnika yan kan tasba manka wahlwal ba wina manka kumi ba purara karnika alkaia, bara war daukaia, plun tiwan nani sin bribalaia, siknis nani bara tasba daîwra wail nani ni sin bri balaia upla ikaia. 9Syîp Lupia ba sîl matsip ba krikan bara, altar munuhnta ra Gâd sturka yamni tawan bara baha witniska nani taki kan tawan ikan solka ba kaikri. 10Naha nani ai bila baikra karna wini kan: "Dawan, man hulikira sma ba bara kasak kat pramis daukisma ba, ahkia kat man ba lâ daukma naha tasba ra iwi nani ra, bara pana ikma wan pruanka nani ra?" 11Bara witin nani banira kwala pihni kum yan kan; witin nani ra sin win kata pyu wiria wingka puhbia, ai muihni nani Gâd warkka dauki ba sut daukbia ba kat, bara baha nani ba sin witin nani ra ikan ba baku ikaia kan. 12Syîp Lupia ba sîl 6 ka ba krikan bara, yang kaikri, bara tasba nikban tara takan. Lapta ba siksa takan sin sari kwalka siksa baku, bara kati ba pauni pali takan tala baku; 13slilma nani kasbrika pura ra ba, tasba ra kauhwan, kwah damni dusa ai ma kura nani, pasa karna mita nikbuya bara bataki ba baku. 14Kasbrika pura ra laptiwan wauhtaya kum karbi blaki ba baku; bara il nani ba sut, kîdakura nani ba sin ai pliska nani wina kitban kan. 15Bara tasba kingka nani ba, upla tara nani ba kira, lalahkira nani ba, suldawa wihtka tara nani ba, karnakira nani ba, alba nani ba bara pri uplika nani sut sin, kipla unta nani ra bara il walpika nani ra sin wih yukuwan; 16bara il nani ra bara walpa nani ra sin, witin nani naku wi kan: "Yang nani puri ra kauhws, bara baha king iwaika ra iwi ba mawan wina wan yukuks, Syîp Lupia mita lauanka tara yabaia ba wina sin. 17Kan lauanka tara yua ba balan sa, bara ya baha mapara ban buaia sip kabia ki?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\