Apocalipsis 7

1Naha ningkara, yang insal wahlwal kaikri, bara baha nani ba wan tasba mapa wahlwal ba pura ra ai mina ra bui bangwi kan, bara witin nani mita wan tasba payaska wahlwal ba dutki alki kan, baha ba wan tasba pura ra wiria pan yaka kraubia apia wisi sia, kabu purara sin apia, dus kumi purara sin apia. 2Insal wala kum sin lalma wina aula kan kaikri, bara witin lika Gâd rayakira sîlka ba bri kata. Naha insalka ba ai bila baikra tara ni insal wahlwal tasba ra bara kabu ra rausauhkaia karnika, Gâd wina brin nani bara wini win: 3"Man nani tasba ra saura munpara, kabu ra, dus nani ra sin wataui munpara, yang nani wan Gâdka dukia dadaukra nani ba lal pura ra sîl kum ni sain mangkamna ba kat!" 4Bara sîl mangkan uplika nani kulkan ba walri; baha ba naku kata: Israel uplika kyamka sut wina 144,000. 5Juda kyamka wina 12,000 sîl mangkan kan; Ruben kyamka wina 12,000; Gad kyamka wina 12,000; 6Asir kyamka wina 12,000; Naptilai kyamka wina 12,000; Manase kyamka wina 12,000; 7Simeon kyamka wina 12,000; Libai kyamka wina 12,000; Isakar kyamka wina 12,000; 8Sebyulon kyamka wina 12,000 Josep kyamka wina 12,000; bara Bensiman kyamka wina 12,000. 9Baha ningkara yang kaikri, bara bahara upla ailal pali bara kan, bara ailal kan bamna upla kum mita sin sip kulkras kata. Baha nani ba nisan sat, sat wina, tayka sat, sat wina, bila aisi sat wina, bara upla nani sat, sat wina kan, bara king iwaika ba mawanra bara Syîp Lupia ba mawanra sin bui kan. Witin nani kwala pihni dimi kan, ai mihta nani ra sin dus wahya satka nani bri kata. 10Witin nani sut ai bila baikra tara wini, aisi kan: "Pura luan laka ba wan, Gâdka dukya sa, witinka king iwaika ra iwi ba, bara Syîp Lupia ba dukya sin!" 11Bara insal nani ba sut king iwaika ba kir, almuk nani ba kir, bara diara rayakira wahlwal ba sin kir bui kan; bara king iwaika ba mawanra ai mawan nani ra kauhwi, Gâd ra mayuni, 12nan aisi kan: "Baku kabia! Mayunra ba, prana ba, sins laka ba, tingki laka ba, kulkan laka ba, karnika ba, bara karna kaia laka ba sut sin, wan Gâdka yan kabia, ban kaia ban kaiara. Baku kabia!" 13Bara almuk nani ba wina kum, yang ra ai makabi walan: "Naha nani kwala pihni dimi nani na, ya sa? Bara ani wina witin nani balan?" 14Yang wisatna: "Dawan, man baman kaikisma; yang lika kaikras." Bara witin ai wisata: "Naha nani sika trabil tara bak lui aula ba, bara ai kwalka nani tuskan ba Syîp Lupia ba talya ra pihni daukan sa. 15Baha mita Gâd king iwaika mawanra buisa, bara ai tempelka ra kakna bara tihmia ai dukya dauki sa. Witinka king iwaika ra iwi ba witin nani tilara ban takaski ai kaina kahbia. 16Witin nani kli plun wauhwbia apia, li din sin daukbia apia; wan yu laptika ambia apia, lapta wala mita sin munbia apia, 17kan Syîp Lupia ba, witinka king iwaika lilapas kat ba witin nani ra syîp baku main kaikbia, bara witin nani ba raya kaia laya karma nani kat brih wabia; bara Gâd witin nani nakra wina nakra laya nani ba sut diki sakbia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\