Apocalipsis 8

1Syîp Lupia ba mita wauhkataya ra sîl 7 ba krikan bara, kasbrika pura ba sap takan awar bakriki. 2Baha ningkara insal 7 Gâd mawanra bui nani kan ba kaikri; witin nani ra trumpit 7 yan kan. 3Baha wina insal wala kum balan, witin lika dus nani mâka kia pain angkaika watla kum lalah pauni ni paskan ba brikan, bara altar ba mawanra bui kan. Witin ra dus nani mâka kia pain uya yan kan, Gâd uplika nani sut pura sunra nani ra praki lalah pauni altarka king iwaika mawanra kan ba pura ra. 4Bara dus nani mâka kia pain kyasmika ba insal mihta wina Gâd mawanra uli kan, Gâd uplika nani pura sunra nani ba wal. 5Bara insal ba dus nani mâka kia angkaika watla ba brih, kwasku ami altar kan ba ni bangki muni, wan tasba purara lulkan; bara alwani nani takan, bin nani, imyula nani, tasba nikbanka sin. 6Bara insal 7 trumpit 7 bri kan ba, mahka puhbaia ridi taki kan. 7Insal pas ba ai trumpitka puhban, bara li ma tara nani, pauta lakni tala wal miks auhwan, bara baha ba wan tasba pura ra lulkan kan. Wan tasba na yuhmpa wina kumi ba ami tiwan, dus nani yuhmpa wina kumi ba prui kan, bara twi kura yuhmpa wina kumi ba sin. 8Insal wala ba ai trumpit ba puhban, bara il tara kum baku pauta wal klauhwi kan ba, kabu ra lulkan dimwan. Kabu ba yuhmpa wina kumi ba tala man takan, 9bara kabu ra daîwan nani raya iwi ba yuhmpa wina kumi prais ba sut prui tiwan, bara duri tara nani manka yuhmpa wina kumi prais ba sauhki tikan kan. 10Insal yuhmpika ba ai trumpitka puhban, bara slilma tara kum auas klauhwi baku kasbrika pura wina kauhwan. Baha ba awala nani bara li karma nani manka yuhmpa wina kumi prais pura ra kauhwan. 11Baha slilma nina ba tanka Tahpla. Bara li nani manka yuhmpa wina kumi prais ba li tahpla takan, bara upla ailal laya din ba sut pruan, baha ba tahpla kan bamna. 12Insal wahlwalka ba ai trumpitka puhban, bara wan yu lapta manka yuhmpa wina kumi prais ba sauhkan kan, kati manka yuhmpa wina kumi prais, bara slilma nani manka yuhmpa wina kumi prais sin. Baha mita, baha nani manka yuhmpa wina kumi prais ba tihmu takan, bara kakna manka yuhmpa wina kumi prais bara tihmia manka yuhmpa wina kumi prais sin ai ingnika yabras kata. 13Baha ningkara yang kaikri, bara yakal kum kasbrika pura ba lilapasra pâli tauki kan walri; witinka ai bila baikra tara ni aisi kan: "Alai! Alai! Alai kabia!, tasba ra iwi uplika nani ba mapara, trumpit nani na insal wala yuhmpa ba puhbia bara!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\