Apocalipsis 9

1Insal 5 ka ba ai trumpitka puhban, bara slilma kum kasbrika pura wina tasba kauhwan kan kaikri; baha tihuka tara kîka ba yan kata. 2Ba ningkara, baha tihuka ba kwakan bara, baha wina kyasma takan sin kubus tara kum kyasmika baku; bara baha kyasmika mita yan wan yu lapta ba bara pasa ba sin tihmu takan. 3Kyasmika ba wina tristrisya nani taki tasba purak pâli bangwi kan; bara baha nani ra karnika yan kan tasba ra misri nani karnika bri ba baku. 4Witin nani ra adar yan kan tasba ra twi ba saura munaia apia, diara kura kumi ra sin apia, dus kumi ra sin apia, upla nani Gâd sîlka ba ai mawan purara mark munras ba baman lika. 5Sakuna baha nani ra upla ikaia lika adar yaras kan, latwan baman yabaia kati 5 baku; bara latwanka yabi nani kan ba lika misri kum upla ra sami ba latwanka baku kan. 6Baha kati 5 nani ra upla nani ba prura plikbia, sakuna sakbia apia; bara pruan dauki nani kabia sin, prura ba lika witin nani wina laiura takbia. 7Tristrisya nani ba aras nani war ra waia ridi daukan ba baku kan; bara ai lal nani purara diara kum lalah pauni kraunka talia baku brikan, bara ai mawan ba lika uplika mawan baku. 8Ai tawa nani ba, mairin tawa baku kan, bara ai napa nani ba lika layan napa baku. 9Ai wîna tara nani ra ayan ni daukan praka nani baku ni dingkan kan, bara ai tnawa nani binka ba lika, wagin ailal aras nani raski war ra brih plapi dimuya binka baku. 10Ai waika nani ba napa nani brikan, sin misri bri ba baku. Bara ai waika nani ra karnika bri kan upla nani ra rau sauhkaia kati 5 prais. 11Tristrisya nani ba ai wihtka kum brikan, baha lika tihu tara insalka ba. Naha insalka nina lika Hibru bila ra Abadôn makisa, bara Grîk bila ra Apolyon. 12Sauhkanka pas ba lui wan; sakuna kau wal balaia sa. 13Insal 6 ka ba ai trumpitka puhban bara, lalah pauni altar ka wahlwal ba aringka nani wina, baha Gâd mawanra kan ba wina, bila baikra kum takan yang walri. 14Bara bila baikra ba insal 6 trumpit brikan bara win: "Jupratis awalka tara ra insal wahlwal priskan ba, langks." 15Insalka 4 ba langkan kan; witin nani ba ridi daukan kan baha awarka ra yua ra, katka ra bara sin manka ra upla yuhmpa bani wina kumi ba ikaia. 16Ai suldawaka nani aras uli kan ba kulkan walri, bara baha ba lika milyan handat wal kata. 17Baha diara aihka kaikri bara; aras nani bara kan aîulra nani ba sin; aras uli nani ba ai lama prakaika brî kan ba lika pauta klauhwi baku kan, blu jasint baku kan, bara lalahni sin sulpa baku kata. Araska nani lal ba lika layan lal baku, bara ai bila nani wina pauta, kyasma bara sulpa sin taki kan. 18Upla yuhmpa bani wina kumi ba naha pâtka saura yuhmpa aras nani bila wina taki kan ba ikan kan: pauta, kyasma, bara sulpa ba mita. 19Kan baha araska nani karnika ba ai bilara bara ai waikara sin kata; ai waika nani ba pyuta nani lal nani bri baku kan bamna, baha nani ni upla ra klala yabi kan. 20Bara upla wala nani baha pâtka saura nani mita ikras kan ba, ai kupia lakras, diara saura nani dauki kan ba sin swiras, ulasa nani ra ai pura suni mayuni kan ba lalah pauni ni, lalah pihni ni, lalah pauni ni, walpa ni, dus ni paskan nani ra ai pura suni mayuni kan ba sin swiras, baha nani sip aisaras sip kaikras, sip walras, sip sin wapras ba. 21Ai kupia sin lakras upla nani iki ba swiaia, sukia laka nani, bara rug laka nani, diara impliki nani ba sin swiras.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\