Romanos 1

1Yang Pâl, Jisas Kraist dukia dadaukra sna, Gâd ai paiwan witin ai apastil kaia. Gâd witin swaki wan saki sturka ba upla nani ra smalkaia. 2Gâd, witin ai dahra aisasara nani bak, naha sturka na pat aisin kan Ulbanka hulikira nani ba ni. 3Baha sturka ba sika witin ai luhpia wan Dawan Jisas Kraist dukyara aisi ba, witin upla baku king Debit kyamka wina takan; 4sakuna hulikira saki spiritka ba mita witin pruan ba wina kli bukan bara, pawma marikan sa karnika nani sia witinra yaban sa. 5Bara Jisas Kraist bak, Gâd, yang na witin ai apastil baku ai blikan, witin ai nina sturka ba aisaia, nisan nani sut tilara witin ra kasak luki ai bila wali dauki ba bara kaia. 6Man nani sin baha nani tila nani sma Rom ra iwi bangwisna. Gâd latwan mai kaikisa mita Jisas Kraist mai paiwan ba. 7Bahamna man nani Rom ra iwi bangwisma ba sut ra mai ulbisni, Gâd latwan kaiki mai paiwan ba, witin bui ai uplika hulikira kaia dukiara. Gâd wan Aisa bara Dawan Jisas Kraist mita yamni mai munbia bara kupia kumi laka sin maikbia. 8Taura Jisas Kraist bak yang Gâdki ra man nani sut dukyamra tingki wisni, kan tasba aiska ra man nani kasak lukankam laka ba aisisa. 9Bamna Gâd, yang kupi aiska ni witin warkka daukisna bara ai Luhpia sturka yamni sin aisisna ba, witin ba witnis sa nahki puri sunra banira man nani ra lukisna ba. 10Pyua bani Gâd ra makabisna, witin ai kupia laka ba kat yang ra yabal kum sakbia, man nani ra balaia. 11Kan yang man nani mai kaikan ai daukisa, bara spirit helpka sin maikaia, bara baku lika man nani kau karna taki kama; 12baha tanka ba lika, kasak lukan laka yang bara man nani brisma ba ni pana, pana help munaia. 13Bamna muihki nani, brin ai daukisa man nani kaiki kama, nahki aima ailal brin ai daukan bal mai kaikaia, sakuna naha pyua kat sin ban sip apia sna. Man nani ra balan ai dauki ba lika upla tila nani Dawan ra laki brih balaia sin nisan wala nani tila ra briri ba baku. 14Baha ba yang upla sut ra daukaia sna, sins laka bri nani ra bara sins laka aitani briras nani ra, diara tanka bri nani ra bara diara tanka briras nani ra sin; 15baku bamna, yang maipara ridi palisna, swaki sakan laka sturka ba Rom ra iwi sma nani ra sin mai smalkaia. 16Sturi yamni smalkanka ba dukyara yang swiri lukras sna, kan baha ba Gâd karnika sa swaki sakaia ya, ya kasak lukbia ba, taura Ju uplika nani ra, bara Ju apia nani ra sin. 17Naha smalkanka na wan marikisa, nahki natkara mita Gâd wan patka ba wina pri wan sakisa, baha lika kasak lukan laka, bara kasak lukan laka baman pali sa. Ulbanka ra aisi ba baku: "Kasak kira ba kasak luki ba mita raya kabia." 18Bamna yawan kaikisa, Gâd lauanka tara sîbrinkira pali ba kasbrika pura wina aula, upla saura kasak apia nani ba pura ra, baha nani ai watauika laka ba ni kasakka laka tanka ba briaia apia dauki sa. 19Witin nani Gâd kakaira takaia tanka ba pain kaiki sa, kan Gâd pali mita param marikan sa; 20Gâd yang nani sip kaikras ba, witin diara nani paskan bak kaikisa. Baha ba sip sa param pali kaikaia, tasba paskan pyua ba wina, witin ba Gâd sa bara pyua bani karnika ban brisa; baku bamna, saura dadaukra nani ba aisi sip swak takbia apia. 21Bamna baku Gâd ra kakaira sa, sakuna Gâd ra mayunras bara tingki sin wiras. Kau ni diara bahki nani ra baman ai lukanka mangkan, bara witin nani ai kupia tanis ba tihmia ra bamna ba kat takaskan sa. 22Witin nani bila witin nani ba sinskira sa, sakuna witin nani sika kau sinskas ba; 23kan ban kaiara pruras, Gâd ra prana ba swisi, pruaia uplika lilka ra ni tauan, ban sin daîwan tnawira nani bara kwasi nani lilka ra, bara daîwan mina wahlwal bri nani ra sin. 24Baha tawan Gâd mita witin nani ra sakwani brinka dauki kan ba kat lulki swin, bara baku witin nani wala wal wan swira dukya nani ba daukan; 25kan witin nani Gâd kasakka laka ba kasak lukras, kunin laka ni kulkan, bara Gâd paskan dukya nani ra ni ai pura suni mayunan, Gâd palira lika apia, bara witinka palira sika mayuni ban kaia ba. Baku kabia. 26Baha mita Gâd bui witin nani ba swira laka taski pali ra ban lulki swin; mairin nani waitna wal prawi daukaia laka kata ba swisi, mairin ai tahkia wal daukan. 27Baha sin natka ra waitna nani mairin nani wal prawaia laka kata ba swisi witin nani ai brinka saura laptika ba kat ni ai walka nani wal lihkan. Waitna wih waitna ai tahkia wal swira laka tara daukan. Bara pât wauhwisa klauna ai wîna tara kat ai saurka klalka ba brisa. 28Witin nani Gâd kakaira takaia want apia sa bamna, Gâd mita witin nani ba ai lukanka saura nani ba kat lulki swin, swika baha nani dia daukaia apia kan ba kat daukbia dukyara. 29Rau sauhkan lâka satka nani sut ba ni bangwan sa lâ saura nani gridi laka bara lukanka saura, tuman lâka bri nani, upla aîkra, unsasabra, kunin mamunra nani, saura dadaukra, bara upla nina aisasara. 30Witin nani upla wala nani dukyara saura aisi sa, Gâd waihla nani, saura aisasara nani, diara lalihkra nani bara kakalwra nani, saurka laka satka nani daukaia pliki saki ba, ai aisika nani bila walras, 31sins laka aitani briras nani, ai bila aisi ba kat daukras nani, upla wala ra latwan kaikras nani, upla wala pâtka swih tikras nani, bara umpira kaikan laka luha nani. 32Witin nani pain kaiki sa Gâd lâ mangkan sa, ya naha sat dukya nani dauki ba pruaia aitani sa; ban sakuna, witin nani mita ban daukisa, bara upla wala nani dauki ba sin pain lukisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\