Romanos 10

1Muihki nani, yang pali kupi brinki ba, bara Gâd ra puri suni sna ba sika Israel nani dukyara witin nani sut ba swaki sakan laka ba alkaia. 2Witin nani helpka ra aisaia sip sna, witin nani Gâd warkka daukaia brinka ba tara pali brisa; sakuna baman baha brinka ba kasak tanka ni tanka briras sa. 3Sakuna Gâd upla ra pâtka wina pri saki ba witin nani baha kaikras, baha mita witin nani ai natka bak swak takaia pliki sa, Gâd daukan bara bauraskira. 4Bamna Kraist ra sika Moses laka aiska daukisa ba, bara ya witin ra kasak luki ba Gâd mita yamni kulkan sa. 5Moses laka bak Gâd mita pâtkas kulkisa kaka, Moses mita naku ulban: "Ani uplika lâ ba kat pain daukisa kaka, witin lâ ba mita raya kabia." 6Kasak lukan mita Gâd kasakkira wan kulki ba lika naku wisa: "Man kupiam ra wipara: 'Ya kasbrika purara uli wabia?' --Naha na lika, Kraist kli mayara bri balaia tanka sa; 7bara sin: 'Ya naha tasbaia munuhnta ra iwi wabia?' " --Naha na lika, Kraist ba yaka pruan nani tila wina uli balaia tanka sa. 8Bamna, dia, dia aisi ba?: "Gâd bila ba man lama pali kat sa, bilam ra bara man kupiam ra kat sin." Naha bila na sika kasak lukan laka yang nani smalkisna ba. 9Bara man bilam ni, Jisas ba kasak Dawan sa aisisma kaka, bara kupiam ra sin kasak lukisma Gâd mita Jisas ba pruan nani tila wina bukan, man ba swaki mai sakan kabia. 10Bamna wan kupia ni kasak lukisa Gâd mita kasakkira wan kulkaia, bara wan bila ni Jisas Kraist ba kakaira sa tanka ba param aisisa, swaki wan sakaia. 11Ulbanka ba wisa: "Witin ra kasak luki uplika ba kumi sin kunin munan kabia apia." 12Bamna Ju nani wih, Ju apia uplika nani ba wal lika sat aihka apia sa; kan Dawan ba lika upla sut Dawanka sa, bamna ani uplika nani witin ai nina maki wini ba sut ra yabisa. 13Kan ulbanka ba baku pali wisa: "Dawan nina maki wini ba sut swaki sakan kabia." 14Sakuna nahki Dawan nina maki winbia, witin nani ba witinka ra kasak lukras kan ba? Bara nahki kasak lukbia, witin nani Dawan aisin walras kan ba? Bara nahki Dawan tanka smalkka walbia, witin nani ra smalkaia uplika ba apu bamna? 15Bara nahki sturi yamni ba smalkbia, blikka wih smalkaia ba apu sa bamna? Ulbanka ra wi ba baku: "Kupia kumi laka sturka bara sturi yamni smalkaia brih aula uplika mina nani ba painkira pali sa!" 16Sakuna upla sut lika swaki sakan sturka smalkanka ba kat kasak walras. Baha lika Aiseya aisi ba baku: "Dawan, ya mita wan smalkanka ra kasak lukan ki?" 17Baku bamna, kasak lukan laka aula walan ba taka wina, bara wali ya ba lika Kraist sturka sika. 18Kuna makabi walisni: Smalkanka ba witin nani walras kan ki? Latan witin nani ba walan! Ulbanka ba wisa: "Witin nani bila baikra ba tasba aiskara wan, bara witin nani bila aisinka nani ba sin tasba paskan ba kat wan." 19Sakuna kli aima wala yang makabi walisni: Ju nani ba dia naha na tanka briras kan ki? Taura, Moses pali bila: "Yang man nani ra tawan lauan laka kum mangkamni, upla satka kumi nisan apia ba dukyara; bara baha nisanka diara tanka briras ba dukyara mai munrika kupiam baikma." 20Ningkara Aiseya baha tila bak dimi, naku wisa: "Ai plikras nani kan ba mita ai sakan; makabi walras kan nani ra, yang param takri ai kaikan." 21Sakuna Israel nani dukyara Aiseya naku wisa: "Yu aiska mihti nani ba sakbri, kyama karna bara bila kat sin wali daukras uplika nani ra."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\