Romanos 11

1Bamna nanara yang makabi walisni: Gâd ai uplika Israel nani ba ban pali lulkan saki? Apia pali! Kan yang pali na sin Israel uplika sna, Ebraham kyamka bara Bensiman taika. 2Kan ta wina Gâd Israel nani ba ai uplika baku kaikan, bara nanara baha nani ba sip lulkbia apia. Kaikras sma ki man nani, Ulbanka ra dahra aisasara Ilaidya aisi ba, witinka mita Gâd ra ai pura sunra bak Israel nani dahra sakan ba? Witin naku win: 3"Dawan, witin nani mita man damra aisasara nani sut ikan bara altarkam sut sin apu daukan, bara yang baman sna, kuna yang ra sin ai ikaia want sa." 4Kuna Gâd pana wisata: "Yang upliki nani 7,000 aihka sakri sa, witin nani gâd Beal ra kau ai lula krikras sa." 5Baha sin natkara naiwa yua Israel nani kau dakni sirpi swin ba lika, Gâd ai kupia latwanka ra baha nani ba bak saki brin. 6Bamna Gâd latwanka laka ba mita sa kaka, nanara upla mita dia daukaia sip ya ba taka mita lika apia; kan upla dauki ba mita kaka, baha lika Gâd latwanka ba kasak pali latwan laka tanka apia sa. 7Baku bara, dia? Israel nani pliki kan ba sip sakras kan, sakuna Gâd wahbi sakan nani ba lika sakan. Wala nani ba lika kupia karna daukan, 8Ulbankara dia aisi ba baku: "Gâd spiritka ba mapara baha nani ba yan ai dara walras kan; nakra nani sip kaikras ba yan, bara sip walras kyama nani ba sin yaban, bara naiwa kat baku ban sa." 9Debit sin naku wisa: "Witin nani pata tara liliaka ba lika daîwan alkaika bara inska alkaika tanka baku sa, witin nani ai mina prukbia, bara klala yaia wisi. 10Ai nakra nani ba blain takbia bara diara sip kaikbia apia, bara ai nina dusa ba sin kruski ban kaiara baku bri kabia." 11Nanara yang makabi walisni: Ju nani ai mina prukan ba mita, ban aiska pali kauhwan sa ki? Sip apia pali! Sakuna, Ju nani Gâd bila wali daukras kan ba mita, Ju apia nani ba swaki sakan laka brin, bara baha mita Ju apia nani ba mapara kupia tuskanka sa. 12Bamna, Ju uplika nani mina prukanka, swakwanka ba mita tasba aiska na help brin kaka, bara witin nani mayara tawan ba mita Ju apia uplika nani sin help brin kaka, Ju nani kli taui dimbia bara nahki kau help bribia lukisma! 13Sakuna Ju apia uplika nani sma bara, diara brisna mai wibia. Gâd Ju apia uplika nani tila ra ai blikan, bamna yang warkki ba mita diara uya pain daukisma. 14Brin ai daukisa yang nisanki pali wina, tila ba man nani daukisma ba baku daukbia, bara baku witin nani sin swaki sakan kabia. 15Ju nani ba lulki swin ba mita, tasba uplika nani ba Gâd wal kupia kumi laka brin. Witin nani ba Gâd bui kli bribia bara, dia kabia? Pruan kan nani ba raya kaia laka ba bribia! 16Plauar akban wina pas brit ba, Gâd dukya hulikira kulkan sa kaka, plauarka akban piska aiska ba hulikira sa. Bara dus wakia kumi Gâd dukya hulikira kulkisa kaka, tnawa nani ba sut hulikira kulkan sa. 17Bamna tila Ju nani ba lika, sin alib dusa tnawa nani kan klaki saki, man alib dusa tnawa wail katma ba, baha nani watlika ra mai mangkan sa. Baku sika wakia pali ba wina dukyam briram, bara alib dusa rayaka pali bara sin. 18Sakuna lukpara tnawa pali nani ba wal man ba kau pain sma. Man ba kau pain sma lukma bara, damra wals man apia sika dusa ba wakia ra alki bri ba, sakuna wakia ba sika man ra alki mai bri ba. 19Bankra wima: "Au, sakuna tnawa nani pali ba klaki sakan, yang ba watlika ra ai mangkan alib tnawa kamna." 20Aitani; sakuna baha nani kasak lukras kan ba tawan klaki sakan, bara man lika ban bara kasak lukram ba mita. Baku bamna, man mamyunpara sakuna sibrinka laka ni bri bas. 21Bamna Gâd tnawa pali nani ra saurka swih tikras kan kaka, baku man ra sin saurkam swih tikan kabia apia. 22Kaiki kais, nahki Gâd ba painkira pali sa, sakuna la sin karna brisa. Witin mita kauhwan nani ba wal lâ karna brikan, sakuna man wal lika uya pain sa. Sakuna man ai latwanka laka ba nina blikaia sma; baku apia kaka, man sin klaki mai sakan kabia. 23Sakuna Ju nani ba kli kasak lukbia kaka, kli watlika ra mangkan kabia; kan Gâd ba karnika brisa baha nani kli watlika ra mangkaia. 24Bamna man Ju apia sma ba, alib dusa wail kum wina ban ai tanka wina klaki mai saki, alib dusa pain kumira mai mangkan. Baku sin kau aiska pali, Ju nani ba sika alib dusa pain ba tnawa nani, bamna witin nani ba lika kli ai dusa pali ra mangkan kabia! 25Muihki nani, Gâd daukanka dahra prakan ra bara ba tanka brima brin ai dauki sa, man nani ba sinskira sma lukaia apia dukyara: Tila Israel nani kupia karna takan ba, Israel apia nani ba sut Gâd ra brih balaia pyua kum praiska baman dukyara sa. 26Ani pyua baku takbia, bara lika Ju nani ba sut swaki sakbia, kan Ulbanka ba baku wisa: "Pri sasakra ba Saion wina balbia, bara witin mita Jekob wina saurka ba sakbia. 27Bara naha sika yang witin nani wal lâ daukri ba, yang witin nani saurka ba sut sakamna bara." 28Swaki sakan laka tanka smalkanka ba mita lika, Ju nani ba Gâd wal ai waihla baku kulkan sa, man nani Ju apia nani ra sans maikaia; sakuna Gâd mita kau ban Ju nani ra latwan kaikisa, kan ai damika nani ba wina witin bak saki brin. 29Bamna Gâd mita yabi ba witin kli dakbi sakras sa, bara paiwi ba wina kitwi takras sa. 30Man nani lika kan pyua ra Gâd bila wali daukras katma, kuna nanara Ju nani bila wali daukras kan ba mita, Gâd mita man nani ra kupia yamni mai kaikisa. 31Baha sin natkara Ju nani ba nanara Gâd bila wali daukras sa, sakuna baha lika man nani ra baku Gâd mita Ju nani ra ai kupia yamnika yabia baman sa. 32Bamna Gâd mita upla sut ba bila wali daukras laka ba munuhnta ra swin, baku mika sut dukyara ai kupia swapnika bribia. 33Nahki Gâd yuyaka laka ba, ai sinska laka ba, bara diara tanka kaikaia laka bri ba tihu pali sa! Witin ai laka ba tanka yawan mita sip tanka briras, bara ai yabalka nani tanka ba sin sip kaikras sa. 34Bamna Ulbanka ba wisa: "Ya Dawan lukanka tanka ba brin ki? Ya mita witin ra la smalkan ki? 35Ya pas Dawan ra yaban pana witin wina mana briaia?" 36Kan diara nani sut ba Gâd wina aula, witin paskan bara witin dukyara baman sa. Prana kabia Gâd ra, ban kaiara! Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\