Romanos 12

1Baku bamna, muihki nani, Gâd kupia pihni laka ba dukyara mamkabisna, man nani wînam aiska ba prisant raya kum baku ai mihta ra mangkma, baha ba hulikira prisant yaia sma ba tanka sa. 2Bamna kli naha tasba laka tanka ba kat iwi kapara; sakuna lukankam pali ba lakma, bara baku mika rayakam aiska ba tauan kabia. Baha mita sip kama Gâd kupia laka pali ba tanka briaia, baha tanka ba lika dia pain ba, Gâd yamni kaiki ba, bara witin wapni kaiki ba lukma. 3Baha karbanka Gâd kupia pinhka ba mita purira sunan ba mita sika, man nani sutra mai wisna, upla kumi bani ai dukyara dia lukaia ba kau pura lui lukbiara. Ban sakuna kumi bani ai sinska pain bri lukaia sa, Gâd ai kupia yamni prisantka nani mita kasak lukan laka mita yaban ba kat. 4Bamna yawan ba wan wîna tara ra wan wîna sirpika ailal brisa, baha wîna sirpika sut ba lika ai warkka sat, sat brisa. 5Baku sin, yawan na ailal sa, sakuna Kraist ra prakan bara, wîna kumi baman takan sa, bara yawan bani wala wal asla wan prakan sa, wîna tara kumi sirpika nani wal asla ba baku. 6Gâd prisant sat, sat wankan sa, witin upla banira dia yaia want kan ba kat. Bamna baha prisantka nani wankan ba pain yus munaia sa. Gâd bui ai sturka yamni dahra aisaia warkka wankan sa kaka, yawan kasak luki ya ba tanka kat aisaia daukan sa. 7Upla wala dukya daukaia prisantka wankan kaka, yawan daukaia sa. Ya upla smalkaia tanka bri kaka, trai kaikaia sa smalkaia warkka ra aimakaia. 8Ya upla wala nani ta baikaia prisantka bri ba, trai kaikaia sa baha warkka daukaia. Ya sin upla ra diara prisant yabi kaka, witin ai tanka lukras kira yabia. Ya ta briaia warkka brisa kaka, witin aman kaiki baha ba daukaia sa. Ya diara luha uplika nani ra help muni kaka, witin liliakira baha ba daukaia sa. 9Latwan kais kasak tanka ra wal pana, pana. Saura laka ba misbara kaiks, kuna diara pain ba nina bliks. 10Man nani muihkam ra, lamkra ra baku pana, pana latwan kais, pain kulki yamni ba yabi bas. 11Man nani wark karna taks, sringwankira nani kapara. Kupiam aiska wal Dawan dukya dauki bas. 12Naika diara briaia sma ba dukyara liliam bas; pat wauhwisma bara, kupiam alki takaski bri bas. Pyu bani puram sunaia laka ba swipara. 13Gad uplika nani dia luha ba help munma; upla bal mai kaiki nani ba pain bris. 14Rau mai sauhki nani ra yamni muns; Gâd ra makas witin nani ra yamni munbia, kuna saura munbia dukyara lika apia. 15Lilia uplika nani wal liliam bas, bara ini uplika nani ba wal sin ini bas. 16Uplikam wal asla iwi bas. Man nani ba kau tara sma lukpara, sakuna bauikira baku bas. Man nani ba sinskira sma lukpara. 17Upla kumi ra sin saurka tawan pana saura munpara. Trai muns upla sut mawanra diara pain baman dauki kaia. 18Man nani sin trai kais, sip sma ba kat, upla sut wal kupia kumi lakara iwi kaia. 19Muihki laitwankira nani, saura mai munan ba tawan upla ra pana saura munpara, sakuna swis Gâd mita uplika bara klala yabia, kan Ulbanka ba wisa: "Yang mita lika klala yaia sna; bahamna Dawan bila: Swis yang baha ba kasakka lakara aibapamna." 20Bara naku sin wisa: "Man waihlam plun dauki kaka, plun yas pibia, bara lî din dauki kaka, lî yas dibia; kan man naha daukisma ba mita, witin ai swira bara sari sin lukbia." 21Bamna saurka ba mita yarka puram lubiara. Sakuna, yamni laka bani saurka ba pura lus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\