Romanos 13

1Upla sut ba wan tasba wihtka nani ra buan kaia sa. Kan tasba wihtka kumi sin apu sa Gâd wina mangkras ba, bara tasba wihtka bara ba Gâd mita mangkan sa. 2Baku bamna, ya tasba wihtka mapara buisa kaka, witin lika Gâd lâ mangkan ba mapara buisa. Bamna ya tasba wihtka mapara ba, witin pâtki ra takan sa, bara baha mita klala yaia aitani sa. 3Kan tasba wihtka nani ba diara pain dauki uplika nani ra saura munaia mangkras sa, sakuna saura dauki nani ra lika. Bamna man ba tasba wihtka nani sibrinka apu iwi kaia mai daukisa ki? Pain bas, bara tasba wihtka nani ba mita pât ra mai dingkbia apia. 4Kan tasba wihtka nani ba Gâd warkka daukisa man ra yamni mai munaia dukyara. Sakuna man saura daukisma kaka, sîbri kaia sma, kan tasba wihtka nani mita pâtkas lika klala maikbia apia. Witin nani Gâd warkka dauki ba mita, saura dauki nani ra klala yabisa, witin nani briaia praiska ba kat. 5Baha mita aitani sa tasba wihtka nani ra bauaia, klala briaia apia dukyara baman luki mita lika apia, sakuna wan kupia klir lukanka wina baha ba yawan daukaia ba luki. 6Baha tawan sin man nani diara lal mana nani aibapisma ba, kan tasba wihtka nani Gâd warkka daukisa. 7Ya banira yabaia sma ba uplika ra yas. Dia lal mana nani aibapaia brisma ba, mahka aibaps; dia, dia lal mana kaka, yaura pain kulkaia kaka pain kulks, kulkanka bri ba kulkanka ba yas. 8Bamna upla kumi wal sin tras bripara, sakuna upla wala wal pana pana latwan kaikaia traska ba lika bri bas; kan ani uplika mita upla walara latwan kaiki ba lika, dia Gâd laka wan wi ya ba sut daukan sika. 9Gâd laka nani ba wisa: "Man marit laka sauhkpara, upla ikpara, implikpara, upla dukya sin tumpara"; sakuna naha nani na lâ bila wala nani sut ba naha bila nani wal asla prakan sa: "Upla wala ba man wînam baku latwan kaikma." 10Latwan laka bri uplika ba mita witin ai uplika ra sip saura munras sa; baku bamna, latwan laka ni lâ aiska ba daukaia sip sa. 11Naha sut tilara, yawan wan pyua iwi na tanka luki bas, bamna kaiki bas yapan wina buaia pyua ra sa. Kan blasi kata ba wal nana ra lika swaki wan sakan laka ba kau wan lamara pali sa, yawan nan Dawan bila smalkan wali kasak lukan ba wal. 12Tihmia ba pat aihkika luan sa bara yu baiwaia baila sa; baha mita tihmia ra daukanka saura nani ba mahka swiaia sa; bara suldawa kum baku war aiklabaia dukya nani ba buki bri baku, ingni praka ba yawan dimaia sa. 13Kakna ra wataukaia ba baku, painkira wataukpi. Yawan bla takbiara, bin dauki plun papira kabiara, taski laka daukbia ra, lakas tara baku taukbiara, unsabaia bara misbara laka sin bribiara. 14Sakuna, Dawan Jisas Kraist bani war aiklabaia praka baku dims, bara wînam brinka saura nani baman pliki dauki amyapah kaia upla natka kaia lukpara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\