Romanos 14

1Bamna upla kumi kasak lukan lakara swapni sa kaka, ban tilamra bri bas, sakuna dia ai tanka ba dukyara lika wal aisi blauhwpara. 2Tanka kum ba lika naku sa: Upla manis ba lukisa witin nani sip sa diara sut ba piaia, kuna wala nani bara sa witin nani ba kasak lukan lakara swapni sa, bara inmakan nani baman pisa. 3Bamna ya plun sat, sat pî ba mita upla kumi plun tila nani piras sa wisi bahki kulkaia apia sa; bara plun tila nani baman pî uplika ba mita plun sut pî uplika ba laka aisi daukaia apia sa, kan Gâd mita baha uplika ba pat ai uplika saki brin sa. 4Man ba ya kan, upla wala dukya dadaukra laka aisi daukisma ba? Ai dawanka bisniska sa, witin ba buisa sapa apia kaka kauhwisa sapa. Bara uplika ba yaka pain bui kabia, kan Dawan lika sip sa witin ba yaka pain kaia. 5Tanka wala ba lika naha: Upla tila nani lukisa yu kum ba kau tara sa yu wala ba wal, bara wala nani lukisa yua sut ba lika kumi. Bamna upla kumi bani ba ai kupia lukanka ba kat kaia sa. 6Bamna upla kumi yua kum aihka saki kulki ba lika, Dawan dukyara sa. Bamna ani uplika plun satka sut pî ba, baha sin Dawan mayunaia dukyara pisa, kan witin mita Gâd ra tingki wisa; bara ani uplika sin plun tila nani piras ba, baha sin Dawan mayunaia dukya ra piras sa, bara witin mita sin Gâd ra tingki wisa. 7Yawan kumi bani ba ai wîna kat man dukyara raya apia sa, bara wan dukyara sin pruras sa. 8Baku bamna, yawan raya sa kaka, Dawan dukyara raya sa; bara pruisa kaka, baha sin Dawan dukyara pruisa. Baha mita yawan raya kabia kra prubia kra, Dawan dukya sika. 9Kan Kraist pruan bara kli sin raya takan, witin lika pruan nani bara raya nani wal Dawanka kaia. 10Kuna man, dia muni muihkam laka aisi daukisma ki? Dia muni muihkam ba diara apia baku kulkisma? Yawan sut lika Kraist mawanra buaia sa, witin mita wan laka aisi daukbia dukyara. 11Kan Ulbanka ba wisa: "Yang rayaki dukiara swir takisna, Dawan bila, upla bani ai lula krikbia yang maiwanra, bara upla sut param pali aisabia yang na Gâd sna." 12Baku bamna, yawan kumi bani wan tanka ba saki Gâd ra param wibia. 13Baha mita yawan pana, pana wan walka laka aisi daukaia apia sa. Sakuna, man nani wilin pali taks muihkam mina batakaia dukya ba daukaia apia, saurka lakara sin yarka kauhwbiara. 14Yang kasak daira walisni diara saura kumi sin apu sa; Dawan Jisas ra kasak lukisna ba mita sakuna upla kum lukisa diara kum saura, bara sa witin mapara sika baha ba saura. 15Bamna man ani pata pima ba mita muihkam mina batakisa kaka, ba kat lika man latwan laka apu sma tanka marikisma. Baku bara, plun sat kum, kum piaia want sma ba mita, yarka upla kumi sin tiwbiara, kan baha tawan sin Kraist pruan. 16Baha mita, sans yapara dia pain sa wi bangwisma ba tawan ninam ra saura aisaia. 17Bamna Gâd King aimaki ba laka lika piaia, diaia wal tanka apia sa, sakuna baha lika wan rayaka wapni briaia laka sa, bara kupia kumi laka bara lilia laka Spirit Hulikira bak yawan bri ya ba tanka sika. 18Ya naha natkara Kraist dukya dauki ba, witin ra Gâd mita pain kaikisa bara upla nani mita sin. 19Baku bamna, kupia kumi laka dauki dukya nani ba nina blikpi, baha diara nani wal sip ba, wan walka wal pana, pana help munaia spirit laka mapara pawaia dukyara. 20Dia, dia pisma ba taka mita, yarka Gâd warkka bahkira taubiara. Plun sut lika klin sa, baha tanka ba param sa; sakuna dia, dia pî ba mita upla wala mina batakisa kaka, baha lika saura sa. 21Bamna pain sa yawan wîna piaia apia, wain sin diaia apia, bara wan muihni mina prukaia dukya kumi sin daukaia apia sa. 22Kasak lukan laka brisma ba, Gâd mawanra man pali mita bri kaia sma. Lilia pali kabia baha uplika tanka trai kaiki bara witin ai kupia ra ai dara walisa pâtkas sa! 23Bamna ya plun kum pisa kaka pain lukras lakara, witin ban pisa ba mita pâtki ra takisa, ai kupia aiska ni piras bamna; kan diara sut wan kupia aiska ni daukras ba saurka laka sika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\