Romanos 15

1Bamna yawan kasak lukan lakara karna bangwi ba mita swapnikira nani swapnika ba wan karbanka pali baku brih twilki kaia sa, bara yawan wan kupia laka baman lika luki kaia apia sa. 2Yawan kumi bani wan muihni kupia laka daukaia sa, witin ba pain kabia dukyara bara kasak lukan lakara sin pawbia dukyara. 3Kan Kraist pali sin ai kupia laka baman plikras kan; sakuna, Ulbanka dia aisi ba kat ai mapara takan: "Baha nani mita saura mai wi kan nani ba yang purira kauhwan sa." 4Bamna patitara pyua wina dia, dia Ulbankara aisin ba, baha lika yang nani ra ai smalkaia dukya ra ulban, wihka bila kaikaia laka bri ba mita bara Ulbanka nani mita wan maisanihki ba mita, wan kainara diara briaia ba luki kabia. 5Gâd sika wihka bila kaikaia laka bara maisanihkan laka wanki ba, bamna witin mita help mai munbia walkam wal sin baku baman luki kaia, Kraist Jisas tanka ba kat. 6Baku mika, man nani sut kumi baku prais, wan Dawan Jisas Kraist Gâdka ra bara Aisika ra sin mayuni kama. 7Baku bara, man nani pana, pana walkam ba muihkam baku bris, sin Kraist mita Gâd prana ra yawan wan brin ba baku. 8Yang dia aisisna ba lika, Kraist balan Ju nani dukya daukaia, bara baku Gâd marikan sa witin mita wan damika nani ra pramis daukan ba tnata alkan sa, bara marikisa Gâd ba ai pramiska kat kasak daukisa. 9Kraist sin balan Ju apia uplika nani sin Gâd ra mayunaia ai kupia pihni ba mita, Ulbanka wi ba baku: "Baha mita Ju apia uplika nani tilara dimi mamyunamni, lawana nani sin man ra ninam ra aiwanamni." 10Bara Ulbanka walara sin wisa: "Ju apia nani, Gâd uplika nani ba aikuki liliam bangwi bas." 11Plis walara sin wisa: "Ju apia uplika nani sut, upla sut Dawan ra mayuns tanka ba." 12Dahra aisasara Aiseya sin ulban: "Jese kyamka wina uhrwi bal takbia, nisan nani pura wihtka aimakaia bal takbia, baha nani sin witin ra bila kaiki kabia." 13Bamna Gâd sika man nani kainara diara bila kaikaia laka maiki ba, lilia ni mai bangki sa kupia kumi laka man nani ra, witin ra kasak luki sma ba, rayakamna yamni ailal briaia maikbia bila kaikanka sin, Huli Spirit Karnika ba mita. 14Muihki nani, yang kasak daira walisna, man nani lika kupia yamni laka bara diara tanka kaikaia laka ni sin aibangram pali sma, bara pana pana kupiam kraukaia laka sin brisma. 15Sakuna naha wauhkataya na wal, yang sibrin apu param pali diara tila nani man nani ra ulbisna, amya tiwbia apia ba mata. Naha daukisna Gâd ai kupia yamni bak adar aikan ba mita, 16Jisas Kraist dukya dadaukra baku Ju apia uplika nani tila ra wark daukaia. Baha warkka ba lika Gâd sturka yamni swaki wan saki ba aisi smalkaia, Ju apia uplika nani ba Gâd ra prisant kumi baku yaka pain briaia dukyara, Spirit Hulikira mita huli sakan bamna. 17Bamna Kraist Jisas ra kasak lalukra sna ba mita, aiyapah pali Gâd warkka daukisna. 18Kraist yang bak diara daukan ba pura ra kau pura praki lika aisamna apia, Ju apia uplika nani ba yarka Gâd bila wali daukaia dukya ra. Naha na ban tnata kat takan, bila aisi ba baman apia kuna diara dauki ba mita sin. 19Wark aihka nani bara sain nani karnika ba ni, Gâd Spiritka karnika ba mita sin, Kraist swaki wan saki sturka ba baku natkara smalkaia sip kapri ban, Jerusalem wina baku plis wala nani sut ra, bara Ilirikum tasbaia ra kat sin. 20Baku sika trai kaikri swaki sakan laka sturka ba smalkaia, Kraist nina kau walras pliska nani ra, upla wala mita pat playa kum bapan purara utla paskamna ra sia. 21Sakuna Ulbankara wi ba baku: "Witin ai sturka walras kan uplika nani bui kaikbia, bara baha nani witin tanka walras kan ba mita sin ai tanka pain bribia." 22Naha taka mita, aima manis yang man nani mai kaikaia waia lukuna bara, sip apia takri. 23Kuna nanara naha tasbaia sut ra warkki ba sut daukri sa, bara pat mani ailal man nani wal kan ai dauki kan bamna, 24yang lukisna Ispail kuntrika ra waia impakamna, man nani mai kaikaia, bara aikuki lilia aitani bribia ba ningkara, man nani yabalki daukma Ispail kuntrika ra waia. 25Sakuna nanara pali lika yang Jerusalem ra auna, bara prisant kumi sin bri auna wan muihni nani bahara bangwi bara yaia. 26Kan Masedonia wina bara Akeya uplika nani sin lukan lalah sakaia, bara wan muihni umpira nani Jerusalem ra bara bangwi ba nani ra blikaia. 27Bamna witin nani mapara naha daukaia ba aitani lukan, kan witin nani lika baha uplika nani ra tras brî kan yaia. Ju uplika lalukra nani mita spirit warkka pain bukan ba Ju apia uplika nani aikuki yui brin, bara nana ra aitani kan Masedonia bara Akeya uplika nani Ju lalukra nani ra wîna tara helpka ba yaia. 28Baku bara, naha bisniska na sut daukamna bara lalahka na Jerusalem lalukra nani bara ba mihta ra mangkamna ningkara, yang Ispail kuntrika ra waia impakamna bara, baha pyua ra man nani sin mai kaiki luamna. 29Man nani ra wamna bara, kasak daira walisna, Kraist mita yamni wan muni ba smalkanka ni ai yamnika ni aibangwbia. 30Muihki nani, yang man nani ra mamkabisna wan Dawan Jisas Kraist ba tanka bara Spirit wina latwan laka wanki ba dukyara sin, aiklabanka ra, yang wal asla taki kama, bara yang maita sin Dawan ra puram sunma. 31Gâd ra puram suni makabi bas, lukras uplika nani Judia ra bangwi ba mihta wina ai dakbi sakbia, bara naha prisantka Jerusalem ra wan muihni nani ra brih auna na, baha nani pain luki bribia, 32bara baku mika, Gâd want sa kaka, man nani ra liliakira wamna, bara mai kaiki wingka puhbaia sin brimna. 33Kupia kumi Gâdka ba man nani sut wal kabia. Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\