Romanos 16

1Bamna wan lakra Pibi na man nani mihtam ra mangkisna, witin lika Senkriya sertska ra wark pain dauki kan. 2Bamna man nani witin na Dawan nina ra luki pain bris, wan muihni nani kasak lukan lakara nahki briaia ba baku, bara dia, dia kra Pibi want takbia kaka sin help muns, kan witin lika upla ailal ra help munan, bara yang pali ra sin. 3Laikula wis Priska ra, Akwila ra baha uplika nani yang wal asla luki Kraist Jisas warkka dauki kan ba. 4Kan witin nani lika yang swaki ai sakaia tawan ai rayaka ba pât mihta ra mangkan; yang baman witin nani ra tingki wiras sakuna Ju apia uplika nani Kraist daknika nani ba sut sin tingki wisa. 5Laikula wis wan muihni nani Priska bara Akwila wal watla ra bal asla taki bangwi ba sutra. Laikula wis upliki laitwankira Epinetus ra, witin sika Akeya ra pas upla Kraist ra kasak lukan ba. 6Meri ra laikula yas, witinka man nani tilamra kasak wark takan ba. 7Lakula wis yang kuntrika wina ba Andronaikus bara Junias ra sin, witin nani wal sika yang silak ra ai mangkan, bara witin nani pas sika yang kainira Kraist ra kasak lukan, bara apastil nani tilara tara pali kulkan sa bamna. 8Amplias ra sin laikula wis, Dawan wal asla lakara painika laitwankira ba. 9Laikula wis Urbanus ra, Kraist Jisas wal asla lakara, yang nani aikuki wark tatakra ba, bara upliki laitwankira Stekis ra sin. 10Laikula wis Apelis ra, witin Kraist ra kasak luki ba tanka uya pali marikan ba, bara Aristobyulus watla uplika nani sutra sin laikula wis. 11Bara laikula sin wis yang kuntrika wina Herodion ra bara Narsisus watla uplika sutra, witin nani Dawan ra kasak luki ba. 12Laikula wis Traipina ra bara Traiposa ra sin, witin nani Dawan warkka taki ba. Wan lakra Persis ra laikula wis, witin uya pali Dawan warkka daukan. 13Laikula wis Rupus ra, witin ba lika Dawan ra kasak lalukra pali sa, ai yaptika ba sin, witin ba yang pali yaptiki baku takan bamna. 14Laikula wis Asinkritus ra, Pligon ra, Hermis ra, Patrobas ra, Hermas ra bara wan muihni nani witin nani wal ba sutra. 15Laikula wis Pilologus ra, Julia ra, Niryus ai muihni walra, bara Olimpas ra bara wan muihni kasak lalukra nani witin nani aikuki ba sut ra. 16Man nani sin pana, pana huli lakara kyawali lamkula wis. Kraist sertska nani sut ba mita ai lakula man nani ra blikisa. 17Bamna muihki nani, aman kaiki bas baha nani aihka dakwi takaia laka bara mina prukaia laka buki bangwi ba, kan baha uplika nani ba lika man nani dia smalkanka lan takram ba mapara sa. Bamna witin nani wina aihka dakwi taks, 18kan bahmuna sat uplika nani ba wan Dawan Jisas Kraist dukya daukras sa, sakuna ai byara warkka daukisa, bara witin nani ai bila damnika bara ai bila ni pain aisi ba mita upla sins aitani briras nani ra kunin munisa. 19Upla sut kaikisa man nani nahki bila pain wali daukram; baha ba mita yang uya lilia sna. Bamna yang brin ai daukisa man nani ba diara pain daukaia ridi taki kama, kuna diara saura daukaia lika apia. 20Bara naika pali kupia kumi Gâdka mita man nani minam munuhnta ra Setan ba taibia. Bamna wan Dawan Jisas Kraist mita yamni mai munbia. 21Painika Timoti yang wal wark dauki ba mita ai lakula blikisa, bara Lusius, Jeson bara Sosipeter sin, witinka nani kuntriki wina ba. 22Yang Tertius, naha wauhkataya ulbisna na mita sin laikula blikisna, Dawan wal asla lakara. 23Geyus sin ai lakula blikisa, witinka mita ai watla ra dingki ai brisa, bara serts uplika wala nani ra sin baku daukisa. Erastus, witinka naha taunka lalahka main kaiki ba mita sin ai lakula blikisa, wan muihni Kwartus mita sin. 24[Wan Dawan Jisas Kraist mita man nani sut ra yamni pali mai munbia. Baku kabia.] 25Bara nana ra, Gâd ra mayunpi, witinka sip pali ba man nani karnakira mai daukaia, dia yang swaki sakan laka bara Jisas Kraist tanka sin mai smalkisna ba baku. Naha tanka na lika Gâd kau tasba paskras kan pyua wina, diara yukuki bri kata ba nana ra param sakan ba sika, 26sakuna nanara baha tanka ba param marikan sa dahra aisasara nani bak Ulbanka mita, Gâd ban rayakira adarka ba kat. Naha dahra yukukan kan tanka na nisan sut ra param marikan sa, kasak lukbia bara bila kat wali daukbia. 27Baha Gâdka yakan ba sin sinskira ba, Jisas Kraist bak, ban kaiara mayunan kabia! Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\