Romanos 2

1Bahamna, man mita upla wala laka aisi daukisma kaka, dia sat uplika kama sin pâtkas kama apia. Upla wala laka aisi daukisma ba mihta, man lika yakan pâtki ra pali takisma, kan upla wala dia dauki ba man pali sin daukisma. 2Bamna yawan lika kaikisa, naha diara dauki uplika nani ba, Gâd mita kasakka laka kat lâ dauki pât ra dingkisa. 3Bara man mita upla wala laka daukisma, kan man sin upla wala dauki baku daukisma bamna, man lukisma Gâd lâ dauki ba wina swak takma? 4Apia kaka, man lika Gâd yamnika manis ba, bara wihka takaski laka ba sin bahki kulkisma, bara damra sin walras pali sma, Gâd yamnika laka ba lika kupiam lakaia dukyara sa? 5Sakuna man lika kupiam karna pali sa, ba mita kupiam lakaia sin want apia sma. Bamna man mita puram ra pât tara mangkisma, Gâd kasakka laka kat lâ dauki marikbia ba yua ra; 6baha yua ra Gâd upla bani dia daukan ba kat mana yabia. 7Gâd mita raya ban kaia laka yabia, ani uplika nani wark painkira daukisa, bara mayunra, pain kulkan laka wal pliki ba; 8sakuna lauan tara bara kupia baiwanka wal Gâd mita klala yabia, baha nani ai wîna kat man luki ba, bara diara kasak ba bila wali daukaia watlika ra diara saura ni dauki nani ba. 9Baku bamna, saura dauki nani ba mapara pat wauhwaia laka bara latwan wauhwaia laka sin bara kabia, baha lika Ju nani ra pas, bara baha ningkara Ju apia nani ra sin. 10Ban sakuna, yamni dauki nani ra Gâd mita yabia, mayunan laka, bara pain kulkan laka, bara kupia kumi laka sin, Ju nani ra pas, bara Ju apia nani ra sin. 11Kan Gâd ba upla mawanka kulkaia laka apu sa sut ba sin sat kulkisa; 12bamna baha nani Moses laka alki briras ban saura dauki bangwi ba, baha laka apu kira pât ra taubia; bara baha nani Moses laka bri sakuna saura dauki bangwi ba, baha sin laka ba ni laka aisi daukan kabia. 13Kan lâ bila wali baman uplika nani ba Gâd mita pain kulkras sa, sakuna lâ bila wali dadaukra nani ba lika. 14Bamna Ju apia uplika nani lâ ba briras, sakuna witin nani lâ dia wi ba kat daukisa, au baha laka pali ba bri bangwras, kuna witin nani ai wîna ra sika lâ bri ba; 15kan ai tanka nani bani marikisa witin nani ai kupia ra lâ ba brisa. Naha kaiki bangwisa ai dara walanka bani, bara ai kupia lukanka nani ba mita ai dahra kwahkbia sa, apia kaka, ai helpka aisabia. 16Sturi yamni smalkisa ba kat, baku sika baha yua Gâd mita Jisas Kraist bak upla nani sut tanka yukuwan ra ba kat lâ daukbia. 17Bamna man wisma, man ba Ju, bara Moses lâka ba kat alki daukisma, Gâdkam ba dukyara tara damra wali sma. 18Gâd kupia laka ba kakaira sma, bara lâ mita mamrikisa diara kau pain ba bak saki briaia. 19Bara man ba aitani sma damra walisma, blain nani tapakaia bara tihmia tara ra tauki nani ra ingni yaia, 20sins aitani briras nani smasmalkrika kaia, tuktan nani ra sins tanka smalkaia sin. Bamna man lika lâ ba wina pat brisma, diara tanka briaia laka bara diara kasak pali ba tanka sin. 21Bamna man mita upla wala smalkaia want sma ba, diakan man yakan wînam ra smalkras sma ki? Man mita upla ra diara implikaia apia wisi smalkisma ba, dia muni man implikisma ki? 22Man wisma marit laka sauhkaia apia, bara dia muni man pali marit laka sauhkisma ki? Man aidul nani ra misbara kaikisma ba, dia muni man pali ai tempelka nani wina implikisma ki? 23Man lika lâ ba dukyara uya mamyunisma, sakuna Gâd swira ni paskisma, kan dia lâ wi ba kat daukras sma ba mita. 24Bahamna Ulbankara aisi ba: "Hidan nani ba Gâd mapara saura aisisa man nani pâtkam taka kumi." 25Bahamna man lâ bila wali daukisma kaka lika, sirkumsisan mangkram ba man ra help kabia. Sakuna man lâ bila wali daukras sma kaka, baha lika man ba sin sirkumsisan mangkras baku sma. 26Bara ani uplika sirkumsisan mangkras sakuna dia lâ wi ba kat daukisa kaka, witin ba sin sirkumsisan mangkan baku praiska kulkan kabia, ai wîna ra baha kau briras kabia sakuna. 27Bamna sirkumsisan briras, kuna lâ bila wali dauki uplika ba mita lamka daukbia. Kan man lika lâ ulbanka ba brisma, bara sirkumsisan daukan laka ba sin, sakuna sip baha bila wali daukras sma. 28Bamna lata tani Ju maki ba baha apia sika Ju pali ba, bara sirkumsisan lata tani ra baman mangki ba, baha apia sika sirkumsisan uplika pali ba. 29Ban sakuna, kupia tani wina ba sika Ju pali ba, bara sirkumsisan kasak pali ba lika wan kupia dukya sa; baha ba wauhkataya ulban laka ba apia, kuna Spirit laka sa. Naha dauki uplika ba upla mita tanka ba pliki kaikbia apia, sakuna Gâd mita lika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\