Romanos 3

1Bamna, Ju kaia yamnika ba dia? Sirkumsisan mangkaia ba dia helpka bara sa ki? 2Baha ba uya bara aitani pali sin kulkan sa. Pas pali lika, Gâd mita ai smalkanka ba Ju nani mihta ra mangkan kata. 3Bamna, baha ba dia sa ki? Witin nani wina tila nani kasakkira apia kan kaka, baha tawan Gâd mita baha nani ba kasak apia kaia tanka ra ban swibia? 4Sip apia pali! Sakuna, Gâd lika diara sut ba kasakka laka kat baman daukisa, upla sut ba kuninkira pali sa sakuna; kan Ulbanka ba wisa: "Man dia aisisma ba ni kasakkira mai kulkan kabia, bara pura lalura kama lamka daukan kabia bara." 5Sakuna wan saurka laka ba mita Gâd ba kasakkira sa tanka marikisa kaka, yawan dia sipsa ki aisaia? Gâd ba saurakira sa ki, witin mita klala wanki ba mita? (Naha na yang upla natka ra kat aisisna.) 6Sip apia pali! Gâd ba kasak apia kaka, nahki witin sip kabia tasba aiska na laka daukaia? 7Sakuna yang kuninki ba mita Gâd kasakka laka ba kau pranakira sakisa kaka, dia muni upla mita laika aisi daukisa ki, sin yang na kau upla saura kapri kan baku? 8Bamna baku kaka, dia muni wiras, saura ba daukbia, diara yamni ba balbia dukyara? Upla kum, kum lukan saura brih aisisa, baku pali yang nani mita smalkisna; sakuna baha sat uplika nani ba pât ra dingkan kaia aitani sa. 9Bara dia? Yawan Ju nani na kau pain sa ki Ju apia uplika nani ba wal? Sip apia pali! Yawan mita pat wini sa, Ju nani ba bara Ju apia uplika nani sut ba saurka karnika munuhntara sa. 10Ulbanka nani ba wisa: "Upla yamni dauki ba apu sa! Kumi sin apu sa! 11Tanka briaia uplika ba kumi sin apu sa, bara Gâd pliki ba uplika kumi sin apu sa. 12Upla sut ba yabal saura ra wan sa, bara sut sin saura laka ra baman wan; bamna yamni dauki ba apu sa! Kumi sin apu sa! 13Ai karma nani ba sin raiti durka kwakan baku sa; ai twisa ba aisi kunin man sa; ai un nani ba pyuta puisinka nani yukuki brisa. 14Ai bila ba wataui bara tahpla laka ni bangkisa, 15Ai mina nani ba aihni plapi taukisa tala laikaia. 16Witin nani ai yabalka ra swisa sauhki tikan laka bara pât tara ba wal, 17bara witin nani sin kupia kumi yabalka ba kakaira apia sa. 18Gad sîbrinkira sin lukras pali bangwisa." 19Nanara yawan kaikisa, diara sut lâ wauhkataya ra aisi ba, baha lika baha lâka munuhnta ra bangwi ba nani dukyara aisi sa, baku mika upla sut ai bila prakan kabia, bara upla sut Gad lâ dauki ba munuhnta ra kauhwi bangwan kabia; 20kan Gâd ba upla kum ra sin pri sa wiras sa lâ aiska ba daukan wisa, lâ tanka ba sika naha baman wan marikisa yawan na upla saura nani sa. 21- 22Ban sakuna nani ra, lâ ba tnayara swi sa; bara naha tanka briaia ba Gâd wina wanki sa nahki natkara pât wina pri wan saki ba, lâ wauhkataya nani ba dahra aisasara wauhkataya nani ba sin aisi kaiki bara baha wan mariki sa; pât wina Gâd pri wan saki sa Jisas Kraist ra kasak luki ba mita; witin ra kasak luki nani aikuki baku dauki sa. 23kan upla sut saura yan bara Gâd mawan wina sin laiura takan. 24Kuna Gâd ai latwanka tara ba mita, ban mana apu kira baha nani ba kasak kira kulkan sa, kan Kraist Jisas bak upla sut swaki sakan sa. 25Gâd mita Kraist ba saurka mana sakripais kum baku mangkan witin pruanka bak, bara naha na ai karnika brisa kasak lukan laka ba mita. Naha na baku takan, kan marikaia want sa, nahki Gâd kasak kira sa bara ai kupia alki takaski kan, patitara saura yan saurka ba ban swin tiwan ba mita. 26Baha ba tanka nana ra upla nani ra marikaia, Gâd lika kasak kira pali sa, bara kau ban kasak kira kabia ya, ya Jisas ra kasak luki ba kasak kira kulki ba mita. 27Bamna, anira sa ki upla witin baman sa luki ba, Gad mawanra? Apu daukan sa! Dia kan baku daukisa? Lâ dia wan win ba kat daukan ba mita lika apia, sakuna yawan kasak lukan ba mita. 28Baku bamna yawan kaikisa, upla kumi kasak lukan ba mita Gâd mita kasakkira kulkisa, lâ dia win ba kat daukan tanka kumi sin apu kira. 29Dia Gâd ba Ju nani baman Gâdka saki? Ju apia uplika nani sin sa apia? Latan sa nisan nani sut Gâdka sa. 30Gâd ba kumi baman sa wala apu; kasakkira luki nani ba witin mita pât wina pri saki sa, sirkumsisan bri nani ba briras nani ba lukras. 31Bamna, naha kasak lukanka laka na mita yawan lâ ba bahki sakisa ki? Sip apia pali! Sakuna, yawan mita lâ ba kau karna sakisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\