Romanos 4

1Bamna, yawan dia wibia, wan damika Ebraham ba dia brin ki? 2Ebraham wark daukan ba taka wina Gâd mita kasak kira kulkan sa kaka, witin baman sa lukaia, kuna Gâd mawan ra lika apia. 3Kuna, Ulbanka ba dia wisa? "Ebraham Gâd ra kasak lukan ba mita, Gâd mita kasak kira kulkan." 4Sakuna upla kumi wark kum daukan ba mana yabi ba, baha ba prisant lika apia, kuna witin wark kumi takan ba mana yabisa. 5Ban sakuna, upla kumi wark kumi sin daukras pali kuna kasak lukisa Gâd mita upla saurakira ba kasak kira kulkisa, baha uplika kasak lukan bamna, Gâd mita kasak kira kulkisa. 6Baku bara Debit mita sin aisin sa upla kumi wark nani apu kira Gâd mita kasak kira kulkan ba ai auyapah sa. 7Bamna Debit aisin: "Nahki prais lilia sa baha uplika nani ai saurka ba Gâd mita swin tiwuya ba, bara saurka purak swin luan ba. 8Bahamna, lilia pali kaia sa baha uplika ai saurka Dawan mita kulkras ba!" 9Bamna, naha liliaka laka na sirkumsisan bri nani ba baman dukya saki, apia kaka, sirkumsisan briras nani sin dukya sa? Yawan pat aisin, Ebraham kasak lukan ba mita baman Gâd mita kasak kira kulkan. 10Sakuna ahkia Gâd mita Ebraham ra kasak kira kulkan: witin sirkumsisan mangkan ba ningkara, apia kaka kaina wina? Baha ningkara apia, kuna kaina wina. 11Ebraham sirkumsisan ba ningkara brin, kasak lukan ba mita Gâd mita witin ra kasak kira kulkan ba tukinka baku. Naha sin natka ra Ebraham lika sirkumsisan briras kuna kasak luki uplika nani sut aisika takan sa, baku bamna Gâd mita param aisisa witin mita sin baha nani ba kasak kira kulkisa. 12Kasak pali, Ebraham lika sirkumsisan mangkan uplika nani ba aisika sa; baha tanka ba lika, ai wîna ra baman sirkumsisan mangkras, sakuna wan aisika Ebraham sirkumsisan briras kaina ra kasak lukan laka bri kan ba nina bliki bangwisa. 13Bamna Gâd mita Ebraham bara ai kyamka nani ra sin pramis munan naha tasbaia na ai dukya pali kabia; naha pramiska na Gâd mita daukras kata, Ebraham lâ bila wali daukan ba taka mita, sakuna kasak lukan ba mita, Gâd mita kasak kira kulkan ba taka mita sika. 14Baku bara, lâ bila wali dauki bangwi ba baman Gâd mita pramis munan tasbaia ba alki brisa kaka, kasak lukan laka ba lika bahki sa, bara Gâd pramiska ba sin diara bahki. 15Kan lâ ba klala bri aula; kuna anira lâ apu sa kaka, lâ bila lui sauhkaia laka sin apu sa. 16Baku bamna, pramis ba yan kasak lukan taka ba mita, bara baku mika Ebraham kyamka nani ba mapara baha ba prisant kabia bara diara kasak pali aingwa sin kabia. Baha tanka ba lika, Gâd mita pramis munan ba lâ bila wali dauki nani ba baman dukya apia sa, sakuna Ebraham baku kasak luki nani ba sut dukyara. Baku mika witin ba lika yawan sut wan aisika takisa. 17Ulbanka ra aisi ba baku: "Man ba nisan ailal aisika mai daukri." Bamna baha Gâd ra sika Ebraham kasak lukan ba, pruan nani ra rayaka yabi Gâdka ba bara diara kau apu ba sin yan bal taki ba. 18Bahamna bahara lika diara bila kaikaia laka apu kan, sakuna Ebraham ban kasak luki bila kaikan, bara baku witin "upla ailal aisika" takan, Gâd mita dia win ba kat: "Man kyamkam numbika ba baku kabia." 19Bamna Ebraham lika pat mani 100 prais almuk kan, sakuna witin ai kasak lukanka laka ba swapni takras kan. Witin bara Sara wal ba pat pruan praiska kata, luhpa sakaia mapara sin witin nani ba uya pali almuk takan kata. 20Sakuna Gâd dia witin ra pramis munan ba bahki kulkras bara kasak luki kan ba sin swapni takras kata, sakuna kau kasak luki baha kat ai kupia mangki brikan. Ebraham mita Gâd ra mayunan, 21bamna witin kasak pali luki kan, Gâd karnika brisa dia, dia witin pramis dauki ba sut daukaia. 22Naha taka mita, Gâd mita Ebraham ba kasak kira kulkaia aitani lukan witin kasak luki kan ba mita. 23Ebraham kasak lukanka laka Gâd mita aitani kulkan ba, baha dukyara baman wisi lika ulbras sa; 24sakuna yawan wan dukyara sin ulban sa. Gâd, witinka mita Jisas wan Dawan pruan wina bukan bara yawan kasak luki ba mita wan kasak lukanka ba pain kulkisa; 25witin mita Jisas ba yan wan saurka tawan pruan bara pruan wina kli buan, baku mika Gâd mita kasak kira wan kulkan kaia dukyara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\