Romanos 5

1Baku bamna, kasak lukan laka ba mita Gâd mita kasak kira wan kulkisa, bara wan Dawan Jisas Kraist ba mita yawan na Gâd wal kupia kumi laka ba brisa. 2Kasak lukan ba mita Kraist bak yawan Gâd lama ra balan ai yamnika briaia dukyara. Bara naha yamnika sika yawan bapi na, bara lilia sa naika Gâd prana ba wan dukya briaia ba mita. 3Bara naha baman apia, sakuna pât wauhwan tila ra sin yawan ban lilia sa, kan yawan kaiki sa pat wauhwan ba mita bapi buaia wihka bila kaikaia laka wankisa. 4Bara wihka bila kaikaia laka ba mita help wan munisa aitani kat takaia, bamna aitani kat takan ba mita wihka bila kaikaia laka ba yawan brisa. 5Bara naha wihka bila kaikaia laka na mita, swira wan paskras sa, kan Gâd mita Spirit Hulikira wankan ba bak ai latwanka laka ba wan kupia ra bangkan. 6Kan yang nani sip swak takras kan bara; Gâd mita pyua mangkan ba kat, Kraist lika saurakira nani ba tawan pruan. 7Upla wala watlika ra aimaki pruaia wiaia ba karna sa, upla kasak kum watlika ra sin apia; sakuna bankra upla kum kasak ba tawan upla kum kra wili takbia pruaia. 8Sakuna Gâd ai latwanka tara ba wan marikisa: yawan kan upla saurakira nani kan, sakuna Kraist lika wan tawan pruan. 9Bara nana ra, Kraist pruanka ba mita Gâd mita pri mai sakan sa, bara kau pali Gâd lauanka ba wina sin Kraist bak pri mai sakan kabia. 10Bamna yawan na kau Gâd wal wan waihla kan, sakuna ai Luhpia pruanka ba mita witin wal kupia kumi wan daukan, bamna nanara kau aiska pali Kraist rayaka ba mita swaki wan sakan kabia, nanara yawan witin wal kupia sa bamna. 11Bara naha baman lika apia, kuna wan Dawan Jisas Kraist ba mita yawan Gâd ra lilia pali sa, kan Kraist ba mita yawan na Gâd wal kupia kumi wan daukan sa bamna. 12Baku bara, saurka ba upla kumi taka ba mita upla sutra luan, bamna saurka ba mita prura balan, bara prura ba upla sutra alkan sa, kan upla sut saura daukan bamna. 13Lâ naha ba tasba ra kau apu kan bara, saurka laka lika pat bara kan; sakuna lâ apu kan bamna wan saurka ba wan kulkras kan. 14Ban sakuna, Adam pyua ba wina Moses pyua kat, prura ba saura dauki uplika nani pura ra karnika brikan, sakuna ai saurka ba Adam mita Gâd bila lulkan ba satka lika apia; bamna Adam lika baha uplika balaia kan ba lilka kata. 15Bamna Adam swakwanka ba sip apia sa, Gâd prisant wanki dukya ba wal prakaia. Upla kum swakwanka ba mita upla ailal pruan; sakuna swaki sakan laka Gâd mita mana apu wanki ba upla kumi bak, naha sika Jisas Kraist, baha ba lika kau tara pali sa bara upla ailal mapara sin help kum. 16Bamna upla kumi saura daukan ba sip apia sa swaki sakan laka Gâd prisant wanki ba wal prakaia; upla kumi saura daukan ba mita pât ra wan lakaia laka ba balan; sakuna Gâd prisantka ba mita param sakan sa upla nani swakwanka manis pali daukan ba wina pri sakan sa. 17Bamna upla kumi saura daukan ba taka karnika ba prura mita alki brin; bara nanara Gâd ai kupia yamni prisantka kau tara ba param marikisa baha nani dukya pât wina pri sakan ba, witin nani rayaka tanka raya ra raya kaia upla kumi ba mita, baha sika Jisas Kraist. 18Adam baman swakwanka daukan ba taka mita upla sut ba pâtki ra takan ba baku; Jisas Kraist yakan diara kasak daukan ba taka mita, upla sut ba pât wina pri saki raya ban kaia laka ba yabisa. 19Baha tanka ba lika, upla kumi Gâd bila lulkan taka ba mita, upla manis ra saura kira kulkan kan; bara baha sin natkara, upla kumi Gâd bila wali daukan ba taka mita, upla manis Gâd mawanra kasak kira kulkan kabia. 20Bamna Moses laka balan saurka ba kau manis takaia dukyara; sakuna saurka ba kau manis takan bara, Gâd kupia yamnika ba kau tara pali takan. 21Naha na baku takan, saurka ba prura bri balaia karnika brikan ba baku, Gâd kupia yamnika ba mita yawan na Gâd mawanra kasakkira wan kulkaia karnika bri kaia bara raya ban kaia laka ba wankaia, wan Dawan Jisas Kraist bak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\