Romanos 6

1Bamna, yawan dia wiaia saki? Saurka ba ban dauki kaia sa, bara Gâd mita ai kupia yamni laka ba kau wan marikbia? 2Sip apia pali! Yawan lika pat saurka laka mapara pruan; bamna, nahki yawan saurka laka wal ban raya iwi kaia saki? 3Man nani kaikras sma ki, Kraist Jisas wal asla kaia wisi tahbi wan daukan ba sut lika, witin pruanka ba kat yawan sin aikuki asla tahbi wan daukan sa? 4Baku bamna, tahbi wan sakan ba mita, Kraist wal pruanka ra wan bikan bara yawan pruan witin wal kli buaia rayaka raya kumi brih iwi kaia dukyara. Kraist ba pruan nani tila wina Aisa karnika pranakira ba mita kli bukan ba baku. 5Kan yawan Kraist wal asla taki ai pruanka ba kat pruan sa kaka, yawan lika witin wal baku ai pruanka ra asla kabia. 6Yawan kaikisa, kan pyua ra yawan dia kata ba lika Kraist wal dus prihni ra saban, baku mika saurka wan wîna tara ra ba sauhki tikan kabia, bara kli baha albika kaia apia dukyara, saurka laka bila wali dauki kaia wan wihtka kum baku. 7Kan ya pat pruan sa kaka, witin lika saurka laka ba wina pri sa. 8Yawan na pat Kraist wal pruan sa kaka, kasak luki kaia yawan witin wal baku raya kabia, 9kan yawan kaikisa Kraist ba aima kumi baman pruan nani tila wina bukan kata, kli sin prubia apia pali; kan prura mita witin mapara karnika nan sin apu sa. 10Bamna Kraist pruan ba lika, witin aima kumi baman saurka mapara pruan; kuna nanara witin raya iwi ba lika, Gâd mapara raya sa. 11Baku sin, man nani saurka laka mapara pruram baku damra wali bas, kuna Jisas Kraist wal asla, Gâd mapara raya bangwi bas. 12Baku ba mita, man nani yarka wînam ra saurka laka mita taibi munbiara bara adar maikbia ra wînam brinka ba bila wali daukaia. 13Bamna wînam tara ba saurka laka mihta ra mangks, sin saura daukaia dukya kum baku. Sakuna, wînam ba Gâd mihta ra mangki bangws, sin upla kumi pruan bara ningkara kli raya takan ba baku. Gâd mihta ra wînam ba mangks, sin diara pain daukaia dukya kum baku. 14Kan saurka ba kli man nani puram ra karnika bri kabia apia, kan man nani ba lâ munuhnta ra apia sma, sakuna Gâd kupia yamnika ba munuhnta ra bangwisma. 15Baku ba mita, dia? Yawan lâ munuhnta ra apia sa, sakuna Gâd kupia yamnika munuhnta ra ba mita saura yaia saki? Sip apia pali! 16Man nani pain kaikisma, alba kum baku dawankam kum mihta ra aimakma witin bila wali daukaia bara baha dawankam ba albikam taki sma. Baku sin, man saurka laka bila wali daukma kaka, bara baha sin prura ra mai brih auya, bara baku Gâd bila wali daukma rayakam wapni brih iwaia. 17Sakuna Gâd ra tingki kabia, man nani lika kan pyua ra saurka laka albika nani katma, kuna nanara mai smalkan ba kat kupiam aiska ni witin ka mihta ra aimakram ba bila wali daukisma. 18Aima kumi man nani saurka laka wina pri takram bara, kasakka laka albika ni taki bangwram. 19(Naha na yang upla natka ba kat aisisni, kan man nani upla baku naha diara tanka nani ba sip param briras sma ba dukyara.) Kan pyua ra man nani wînam ba taski laka bara saurka laka mihta ra mangkram kan, saura daukaia dukyara. Baha sin natka ba kat, nanara wînam ba kasakka laka mihta ra mangks, aiska hulikira lakara iwi kaia dukyara. 20Bamna man nani kau saurka laka albika nani katma pyua ra, kasakka laka ba wina pri katma; 21bara nanara baha dukya nani tawan swiram mai dauki ba wina, dia pain sakatma ki? Baha ba prura mata baman mai brih auya kan. 22Kuna nanara lika, saurka laka nani ba wina pri takram, bara Gâd napakanka ni takram sa. Naha lika diara pain mai brih aula, kan Gâd tanira rayaka kumi huli laka kaia ba maikisa, bara tnatara raya ban kaia laka ba mata mai brih auya. 23Saurka ba mita mana baku wanki ba lika prura, sakuna Gâd wina prisantka ba lika, raya ban kaia laka Kraist Jisas wan Dawan wal asla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\