Romanos 7

1Bamna muihki nani, man nani Moses laka tanka kakaira nani sma ba, pain kaikisma Moses laka ba lika karnika brisa upla ba kau raya pyua baman. 2Naha tanka na wal sip sa prakaia: mairin kum waitna kum wal marit takan ba, witin ai maîa waitna ba raya pyua baman lâ ba mita asla kaia wal prakan sa; sakuna maîa waitna ba prubia kaka, mairin ba lâ ba mita ai maîa waitna wal asla prakan kata ba wina pri takan sa. 3Bara baha mairka ai maîa raya ba pyua ra waitna wala wal bribia kaka, witin lika marit laka sauhkisa; kuna maîa waitna ba prubia kaka lika, witin baha laka ba wina pri sa bara sip sa waitna wala wal marit takaia, bara witin lika marit laka sauhkras kabia. 4Baha baku natka ra, yang muihki laitwankira nani, Kraist pruanka ba mita man nani sin witin wal pruram lâ ba mapara, waitna wala maîa takaia dukyara. Nanara man nani Kraist dukia atia sma witin pruan wina buan ba, baku natka ra wan rayaka na Gâd mawanra diara pain kaia. 5Bamna yawan upla saurakira nani baku kan ba pyua ra, lâ ba wan wîna brinka saura nani buki kan, bara baha mita prura ra wan brihwan. 6Sakuna nana ra lika lâ mita ai karnika munuhnta ra wan bri kan ba mapara yawan pruan taki bangwan, bara baku mika rayaka raya tanka ba ni Gâd dukya daukaia yawan pri sika Spirit mita yabal raya wankan bak, lâ almuk ulban ba karnika mununhta wina lika apia. 7Bamna yawan dia sip saki wiaia? Lâ ba saurka saki? Apia pali! Lâ ba apia kata, yang kaikras kaia kapri saurka ba dia sapa. Kau klir dauki aisaia kaka, yang kaikras kaia kapri upla dukia tumaia, lâ ba naku wiras kan kaka: "Upla wala dukya tumpara." 8Saurka ba naha tanka bak sans brin, bara lâ ba mita yang wîni ra saurka sat, sat bal takan, kan lâ apu kira saurka ba lika diara kum pruan sa. 9Pyua kum bara kan, la apu kan ba mita yang raya kapri. Sakuna lâ balan bara, saurka ba kli raya takan, 10bara yang katna ba pruri. Baku bamna, lâ mita raya kaia laka aikaia kan ba, prura ra ni ai brihwan. 11Bamna saurka ba sans brin lâ bak kunin ai munaia, bara baha sin laka bak prura sin aikan. 12Baku bamna, lâ ba lika huli sa, bara lâ bila ba sin huli sa, bara kasak pain sa. 13Ban sakuna, naha Moses laka pain na mita ban prura ra ai brih wata ki? Sip apia pali! Saurka ba mita sika yang ra prura balan, bara baku ni marikan sa baha ba saurka sa; diara yamni ba bak baku daukan, bara lâ bila mita latan marikan sa saurka ba lika saura sa. 14Bamna yawan kaikisa lâ ba lika spirit tani dukya, sakuna yang na upla wîna tara pali brisna ba mita, saurka laka albika kaia wisi ai atkan sa. 15Bara dia yang ra taki ba dukyara sip tanka briras pali sna, kan yang pali want sna dukya ba lika daukras, kuna yang mita misbara kaikisna dukya ba sika daukisna. 16Sakuna want apia sna ba, baha sika yang daukisna kaka, baku ni lika kaikisna lâ ba pain sa. 17Baku bamna, yang apia sika daukisna ba, sakuna saurka yang wîni ra ba mita sika dauki ba. 18Bamna kaikisni yang palira, tanka ba kasak pali wibia kaka, yang pali wîni ra diara pain ba apu sa; yang lika diara pain daukan ai daukisa, sakuna sip daukras sna. 19Diara pain daukaia want sna ba lika sip daukras sna, sakuna saura daukaia want apia sna ba lika dauki taukisna. 20Bamna daukaia want apia sna dukya ni daukisna bamna, ban kaka baha ba lika yang pali apia sika, sakuna saurka yang wîni ra ba mita sika dauki ba. 21Baku ba mita, naha yang ra takisa: ani diara pain daukan ai dauki bara, diara saura baman yang wîni ra kaikisni. 22Kupi munhtara lika, Gâd laka ba yamni kaikisna, 23kuna yang wîni tara ra diara aihka kum kupi brinka ba mapara aiklabi kan kaikisna; baha sika saurka laka yang wîni ra bara ba mita silak ra ai mangki ai bri ba. 24Uba umpira pali sna na! Bamna ya pali sip kabia ki, naha wîni tara na mita prura pâtka tara ra ai brihauya ba wina dakbi ai sakaia? 25Baha ba lika Gâd baman sip sa, wan Dawan Jisas Kraist bak. Gâd ra tingki kabia! Baha mita, kupi aiska ni Gâd laka bara dimi auna, kuna wîni tara ba tani lika saurka laka albika sna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\