Romanos 8

1Baku bamna, nana ra lika Kraist Jisas wal asla takan nani ba pât dingkaia ba apu sa. 2Jisas Kraist ra raya kaia spiritka lâka ba mita, pri wan sakan sa saurka lâka ba prura lâka ba wina. 3Kan Moses laka mita sip daukras pali kan ba Gâd mita daukan sa, Moses laka ba karnika apu kan wan wîna tara swapni ba help munaia; baha mita Gâd ai Luhpia pali ba blikan yawan saurakira nani na wan talya ba kat, saurka sakripaiska baku, bara baha sin wîna tara natka ba kat saurka ba pât ra dingkan. 4Witin naha na daukan Moses laka adar wankan ba daukaia sip kabia dukyara, kan nanara yawan wan wîna tara brinka ba kat apia sa, sakuna Spirit brinka ba kat mika. 5Bamna wîna tara brinka kat baman iwi uplika nani ba, wîna tara brinka ba baman dukiara trabil taki lukisa; sakuna Spirit brinka kat iwi uplika nani ba, Spirit brinka dukyara trabil taki lukisa. 6Wîna tara brinka ba trabil taki lukaia laka ba mita pruaia ra wan brih auya; sakuna Spirit brinka ra trabil taki lukaia ba lika, raya kaia bara auyapah laka ra wan brih auya. 7Bamna upla laka kat baman luki tauki nani ba lika Gâd wal waihla taki sa, kan Gâd laka ba brin daukras bara baha ra sip bauras sa. 8Baha mita, wîna tara brinka kat baman luki uplika nani ba, Gâd kupia laka sip daukras sa. 9Sakuna man nani lika wîna tara brinka ba daukaia laka ra raya apia sma, kuna Spirit brinka ba daukaia mika, kan Gâd Spiritka ba man nani ra iwisa. Ani uplika Kraist Spiritka ba briras sa kaka, witin lika Kraist uplika apia sa. 10Ban sakuna, Kraist ba man nani ra raya sa kaka, wînam tara ba saurka mita pruan kabia kra, kuna spiritkam ba lika Gâd kasak kira kulkan ba mita raya kabia. 11Jisas Kraist pruan nani tila wina bukan Gâdka Spiritka ba man nani ra raya sa kaka, sin Kraist pruan wina bukan Gâdka Spiritka ba wînam tara pruikira nani ra raya kaia laka kli yabia, Spirit man nani ra raya iwi ba mita. 12Baku bamna, muihki nani, yawan diara kum daukaia brisa, sakuna upla saura brinka nani laka ba natka ra iwaia lika apia. 13Kan man nani wînam brinka laka kat raya kaia lukisma kaka, man nani lika pruma; sakuna wînam laka ba Spirit mita ikbia kaka, man nani lika raya kama. 14Baha nani sut Spirit mita tapaki brihauya ba lika Gâd luhpia nani sa. 15Bamna Spirit man nani briram ba lika alba kaia spiritka apia sa kli sîbri kaia; sakuna Spirit kumi Gâd luhpia wan dauki ba sika briram ba. Bara naha sin Spiritka na mita sika yawan wini ba: "Yang Aisiki!" 16Bara baha Spiritka ba sika yawan wan spiritka wal asla taki aisisa yawan na Gâd luhpia nani sa. 17Bamna yawan na Gâd luhpia nani sa kaka, witin mita wankaia win dukya nani ba yawan bribia. Baha dukya nani ba yawan bribia Kraist wal asla; bamna nanara yawan na Kraist wal asla pât nani wauhwisa kaka, witin wal asla sin ai prana ba naika bribia. 18Bamna yang lukisna, pât nani nanara wauhwi na, sip apia pali sa baha prana yawan naika kaikaia ba wal prakaia. 19Paskanka aiska Gâd daukan ba brin pali dauki ai kaina ra lukisa, Gâd luhpia nani ra param takaia nani ba kaikaia. 20Kan paskanka aiska ba diara bahki takan sa, bara baha ba witin nani yan baku takras, kuna Gâd mita baku kaia mangkan ba mita. Sakuna ai kainara bila kaikaia laka ba lika ban bara kata, 21kan paskanka aiska ba alba kaia laka ba wina bara sauhki tikaia laka ba wina pri sakan kabia, baku mika witin nani sin Gâd luhpia nani pri sakan pranakira ba tila ra ai dukya bri kabia. 22Baha mita yawan kaikisa, paskanka aiska, Gâd paskan ba sut naiwa kat ban latwan bri ai mamna lulkisa, sin tuktan aisubi sakaia latwanka ba baku. 23Paskanka aiska ba baman pât wauhwras, sakuna yawan pali na sin pat wauhwisa, naika wan dukya briaia ba tawahkia baku pât yawan Spirit ba brisa kuna. Wan kupia munuhnta ra latwan kum brisa, bara yawan Gâd luhpia nani baku wan briaia pyua ba bila kaiki bangwisa, bara baha pyua sika wan wîna tara aiska ba pri sakan kabia. 24Kan wan kanra bila kaikaia laka playka ba mita sika swaki wan sakan sa; kuna upla kumi dia bila kaiki kan ba pat kaikisa kaka, baha lika diara bila kaikisa tanka apia sa. Bamna upla kumi diara kaikaia kan ba pat kaikisa kaka, kau diara wala bila kaikaia ba apu sa. 25Sakuna yawan bila kaiki dukya ba sip kau kaikras sa kaka, wan kupia alki takaski baha ba bila kaikaia sa. 26Baha sin natkara, Spirit mita wan swapnika nani ra help wan munisa. Kan nahki wan pura sunaia sa tanka ba yawan kaikras sa, sakuna baha sin Spiritka ba mita Gâd ra wan tawan makabisa ai mamna lulki ba kira, yawan mita aisaia sip apia ba. 27Bara Gâd, wan kupia tanka pliki kakaira ba, Spirit dia aisi ba witin pain kaikisa; kan Spirit lika Gâd uplika nani ba dukyara makabisa, Gâd kupia laka ba kat. 28Bamna yawan kaikisa, diara sut Gâd mita mangki ba lika witin ra latwan kaiki nani ba helpka pali sa, baha nani Gâd ai kupia laka kat lukisi paiwan ba. 29Patitara pyua Gâd mita upla nani paiwan ba, baha uplika nani ba paiwan ai Luhpia baku kaia baku mika Gâd Luhpia ba ai muihni ailal ba tilara tawahkia kaia. 30Bara patitara pyua wina Gâd mita aihka sakan nani ba, witin sin baha nani ba paiwan; bara paiwan nani ba sut witin mita kasak kira nani kulkan; bamna baha kasak kira kulkan nani ra mayunra sin yan. 31Dia kau yang nani wiaia sna ki? Gâd ba yawan wal sa kaka, ya wan mapara buaia sip kabia ki? 32Gâd ai Luhpia pali ba sin wankaia apia wiras, sakuna yawan sut wan mata ban prura mihta ra mangkan; bamna, nahki yawan na witin ai Luhpia wal asla diara sut ba wankras kabia ki? 33Ya sip kabia ki Gâd mita bak sakan nani ba dahra kwahkaia? Gâd mita sika baha nani kasakkira kulki ba. 34Ya sip kabia ki baha nani pât ra mangkaia? Kraist Jisas sika pruan ba, bara baha sut purkara, Kraist sika pruan nani tila wina buan bara Gâd mihta aihkika tanira sa, bara wan tawan makabisa. 35Bamna ya mita sip saki Kraist latwanka laka ba wina wan dakbi sakaia? Baha daukaia sip kabia ki pât wauhwan ba, bankra trabil nani ba mita, apia kaka rausauhkan laka ba mita, plun wauhwaia ba mita, kwala apu kaia ba mita, pât wan lamara ba mita, prura mita kra? 36Ulbankara naku aisisa: "Man nani tamwan yu aiska pali prura mihta ra ai mangkan sa; syîp nani ra ikaia watla ra brih auya ba baku." 37Sakuna baha sut tila ra, yawan ra kau pura lalura sa, witin mita latwan wan kaikan bamna. 38Baha mita yang kasak lukisna, diara apu sa Gâd latwanka ba wina wan dakbi sakaia. Prura mita, raya kaia ba mita, insal nani ba, karnika bri nani ba bara spirit laka mapara karnika bri nani ba sapa, diara nani nanara ba, bara diara nani naika balaia ba, 39purara ba, tihu palira ba sin apia, bara diara wala sut Gâd daukan ba mita sin, sip apia sa, Gâd ai latwanka laka wan Dawan Kraist Jisas param wan marikan ba wina dakbi wan sakaia!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\