Romanos 9

1Yang Kraist ra kasak luki sna ba mita, kunin aisaras, diara kasak ba aisisna. Baha purkara, yang kupi lukanki ra, Spirit Hulikira tai bri sa, bara mairiki sa aisisna na kasak sa: 2Pyu bani sarka laka tara kum brisna kupi ra sin latwan kum ban brisna. 3bara yang muihki nani bara taiya nani sut ba mapara pain kaia sa kaka, kau yamni kabia yang na Kraist wina ai dakbi saki latuban munuhnta ra ai swibia. 4Ju nani sut ba lika Israel kyamka sa, bara Gâd mita baha nani ba ai luhpia nani baku saki brin. Bamna Gâd ai mawan pranakira ba wal witin nani tilara kan, bara wal lâ daukan laka nani ba yan, Moses laka ba, tempel priaska bara pramiska nani sin. 5Ju nani sut ba lika pas wan damika nani kata ba kyamka nani sa; bara ai kyamka bak, wan wîna laka ba kat Kraist balan, witin ka diara sut Gâd ka ba, bamna mayunan kabia ban kaiara. Baku kabia. 6Sakuna Gâd Israel ra pramis nani munan ba aimakras lika apia; kan Israel kyamka sut ba lika Israel apia sa. 7Bamna Ebraham kyamka sut ba lika Gâd luhpia nani apia sa; kan Gâd mita Ebraham ra win: "Aisak bak baman kyamkam nani brima." 8Naha tanka wan marikisa upla kyamka tilara kaia baman ba mita kan Gâd luhpia wan daukras sa; sakuna Gâd mita pramis daukan ba kulki nani ba baman lika rait kyamka pali kulkisa. 9Gâd mita Ebraham ra pramis munan ba lika naha sa: "Naha pyua na praiska kat yang balamna, bara Sara lika luhpa waitna kum bribia." 10Bara naha lika sut apia sa. Rebika luhpia waitna wal kan ba aisa kumi wina kata, wan damika Aisak; 11- 13sakuna baha tuktika waitna wal ba kau aisubi takras kan, bara witin nani mita diara pain apia kaka diara saura sin kau daukras kan bara, Gâd Rebika ra win: "Luhpiam almuk ba ai muihni sirpi ba dukya daukbia." Naha na sin Ulbanka dia aisi ya ba kat sa: "Jekob ra latwan kaikri, kuna Isau ra lika misbara kaikri." Bamna Gâd mita ani ba bak saki briaia kan ba baha kat ban swin, ai kupia brinka ba kat, yaura witin mita paiwaia luki ba, dia, dia witin nani daukan ba kulkras pali. 14Baku bara, yawan dia wibia? Gâd ba kasak apia saki? Sip apia pali! 15Kan Gâd mita Moses ra naku win: "Yaura yang mita yamni kaikaia kapri ba, ban yamni kaikamna, bara yaura kupi swapni briaia kapri ba, yang ban kupi swapni brimna." 16Baku bara, upla dia brin dauki ba apia kaka daukaia trai muni ba lika apia sa, sakuna Gâd mita yamni kaikbia lika. 17Bamna Ulbanka ra Gâd mita Idsipt kingka ra win: "Man bak karniki ba marikaia king mai mangkri, bara tasba aiskara yang nini ba latan marikaia." 18Baku bamna, yaura Gâd mita yamni kaikaia lukuya ba, witin mita yamni kaikisa, bara ya kupia karna daukaia lukuya ba, witin mita kupia karna daukisa. 19Sakuna man ban ai wima: "Baku sa kaka, dia kan Gâd mita upla pâtki ra kulkisa? Bamna, ya sip sa witin ai kupia laka ba mapara buaia?" 20Bara man, upla, man ba ya sma Gâd mapara unsabaisma ba? Slaubla ni dikwa paskan dikwika ba, ai papaskra ra, sip saki wiaia: "Dia kan naku pali ai paskram?" 21Bamna dikwa papaskra ba mita slaubla ni dia, dia witin brin dauki ba kat paskaia sip sa; slaubla wiria brin bani, sip sa dikwa kumi paskaia diara pain daukaia baman, bara dikwa wala kumi paskaia sip sa dia, dia daukaia dukyara. 22Bamna Gâd lika ai lauanka bara ai karnika tanka ba marikan dauki kan bara, witin wihka ai kupia alki takaski brin, baha uplika nani klala yaia bara apu daukaia aitani kulkan kan nani ba mapara. 23Baku bara, Gâd ai prana tara ba yawan bak marikaia lukan, yaura witin yamnika kaiki ba, bara yaura sin patitara pyua wina pat ridi sakan ba, ai prana ba wina ai dukya bribia. 24Bamna Gâd mita wan paiwan, Ju nani tila ba wina baman apia, sakuna Ju apia nani tila ba wina sin. 25Husia wauhkataya ra aisi ba baku: "Yang upliki apia nani kan ba, yang upliki nani wimni; ani mairka sin latwan kaikras katna ba, yang laitwankira wimni. 26'Man nani ba yang upliki nani apia sma' wisata ba, baha sin pliska ra witin wibia: 'Man nani ba Gâd rayakira luhpia nani sma.' " 27Sakuna Israel nani dukyara Aiseya naku win: "Israel uplika nani ba lika sin kabu auhika baku kabia kra, sakuna baha ba wina wiria baman swaki sakan kabia, 28kan Dawan lika naha tasba dia aisin ba kat daukbia tasba aiskara, bara isti pali sin." 29Baha sin Aiseya kau kaina ra aisin: "Dawan, karnika sut bri ba kyamka nani swiras kan kata, nanara, yawan lika Sadam bara Gomora ba wal baku kaia kan." 30Bamna yawan naha na dia wibia? Kan kasak lukan laka bak Gâd mita hidan nani ra param marikan pâtka wina pri sakan lâka ba yan, witin nani lika baha pri sakaia lâka ba plikras kan. 31Sakuna Israel nani lika, witin nani lâ lat daukaia kumi nina bliki kan Gâd mawan ra yamni kulkan kaia kan ba, bara witin nani ra baha laka kat mita sip yamni kulkras. 32Diakan? Kan witin nani lika kasak lukan laka bak kasakkira kulkan laka ba plikras kan, sakuna witin nani mita dia dauki kan ba bak ni plikan. Baha mita "mina prukaia walpaia ra" ai mina pruki kauhwi bangwan, 33Ulbanka bara dia aisisa: "Yang walpa tara kum Saion ra mangkuna, walpa kum bahara witin nani ai mina prakaia; ya bahara kasak lukbia ba, ai lukanka ba kunin munbia apia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\