Tito 1

1Yang Pâl, Gâd dukya dadaukra, Jisas Kraist apastilka sna, ba mita naha bila ulbisna. Yang na witin mita ai blikan sa, Gâd mita bak saki brin, uplika nani kasak lukanka laka ba help munaia; bara witin nani ba sin, Gâd ra luki kaia tanka kasak ba kakaira taki bangwbia dukyara, 2bara raya ban kaia laka yawan wan kainara briaia bila kaiki ba sin tanka bribia. Gâd, witin kunin aisaras ba mita, naha rayaka na pramis wan munan, kau tasba na ta krikras kaina wina; 3bara nana ra, ai pyua pali ba kat, baha ba latan wan marikan sa, ai bila blikan ba bak. Baha ba yang mihti ra mangkan sa, bara Gâd wan Sasakra adarka mita yang aisi smalkri. 4Taitus, kasak lukan laka yawan sut ba kan bri ba lakara luhpi aingwa sma ba, naha wauhkataya mai ulbisni: Gâd wan Aisa bara Dawan Jisas Kraist wan Sasakra wal mita man ra yamnika maikbia, bara kupia kumi laka sin. 5Yang Krit, Kîdakura ra mai swiri, diara nani kau wapni ka mangkaia kan ba, man mita daukma wisi; bara taun banira sin serts almukka nani mangkaia. Kupiam krauki dia daukaia mai wiri ba tanka kat. 6Serts almukka kum ba, pât kumi sin apu kaia sa; witin ai maîa mairin kumi baman bri kaia sa, bara ai luhpia nani ba lalukra nani kaia sa; baha nani nina ra, saura yan sturka bara upla bila sip wali daukras sturka sin apu kaia sa. 7Kan ani uplika pura kakaira warkka bri ba, witin lika Gâd warkka nani ba ai mihta ra brisa. Bara baha mita witin pât kumi sin apu kaia sa. Witin ba lal karna kaia apia sa, daukanka saura bri uplika kaia apia sa; bla tatakra kaia apia, unsasabra sin apia, saurka laka wina lalah alkaia apia. 8Sakuna, pyu bani upla wala nani ai watla ra briaia wilin kaia sa; diara yamni dauki uplika kaia sa, ai sinska pain bri kaia, kasakkira, hulikira bara ai kupia alki takaski kaia. 9Sturi kasakkira witin ra smalkan ba kat, ban alki bri kaia sa, bara baku mika upla wala nani ra smalkanka pain yabi, witin sip kabia ta baikaia; bara baha smalkanka mapara nani ba sin kupia alkaia. 10Kan sip ai kupia alki takaskras uplika ailal bara sa, bara kau pali Ju uplika nani, kristian takan nani ba tilara, bara witin nani diara bahki nani baman aisi, upla nani ra kunin muni taukisa. 11Baha nani bila ba prakaia sa, kan witin nani mita diara smalkaia apia ba smalki, watla bila aiska nani kupia aihka lakisa; ai swira sin apu lalah nahki briaia dukyara baman luki bangwisa. 12Sin Krit ki, dakura wina, dahra aisasara kum mita sika ai tahkia nani ra naku aisin ba: "Krit uplika nani ba, ban kuninkira nani sa, daiwan kraskira nani, bila maihsi ra nani bara sringwankira nani sin." 13Bara witin diara kasak ba kat aisan. Ba mita sika man mita baha nani ra karna pali laui dauks, bara baku mika witin nani ba kasak lukan laka mapara yamni nani kabia; 14bara Ju nani kisi sturka nani aisi nani ba, bila walbiara, kasak lakara bahki kulki uplika nani lâ nani yabi ba sin alki bribiara. 15Ani uplika nani ai sinska klin bri ba mapara, diara sut ba klin sa; sakuna kasak lukras uplika nani bara ai sinska sin klin briras ba mapara lika, diara kumi sin klin apu sa, kan witin nani sinska ba bara ai kupia dara walra ba sin taski man sa. 16Witin nani bila Gâd ra kakaira nani wisa, sakuna ai daukanka nani ba ni lika apia wisa. Witin nani ba uya saura pali man sa, sip bauras uplika nani bara wark yamni kumi sin daukaia aitani apia bangwisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\