Tito 2

1Sakuna man lika pyu bani smalkanka yamni tanka ba kat smalkaia sma. 2Serts almukka waitna nani ra wis, witin nani ba pain luki kabia, ai kupia pain bara ai sinska sin pain bri kabia; kasak lukan laka, latwan laka, bara ban bapi buaia laka sin, witin nani ba yamni kabia. 3Baku sin, serts almukka mairin nani ra wis, upla wal kulkan laka ra iwaia, upla dahra kwahki kabiara, bara bla tatakra kabia apia. Witin nani ba diara pain ba kat smalkaia sa, 4bara baku mika tyara nani ra lâ yabaia sip kabia, ai maîa nani ra bara ai luhpia nani ra sin latwan kaikaia; 5ai sinska yamni bri kaia, sunu kaia, ai watla warkka nani pain dauki kaia, yamnikira nani kaia, ai maîa waitna nani bila wali dauki kaia, bara baku mika, upla kumi mita sin, Gâd sturka yamni ba mapara saura aisabia apia. 6Baku sin, wahma nani ra ta baiki bas ai sinska ba yamni bri kaia ba dukyara. 7Man pali mita, diara sut mapara tankam ni, witin nani ra lâ mariki bas. Baha nani ra smalkma, kunin apu, sunu lâka ra bara pulan ra lika apia. 8Bila tankira kat aisi bas, upla kumi sin baha mapara brukwaia apia bara baku mika waihlam nani ba ai swira takbia, kan witin nani ba yawan wan mapara, diara saura kumi sin aisaia apu kabia. 9Dukia dadaukra nani ra smalki wis, ai dawanka nani bila wali daukbia, bara diara sut mapara witin nani dia want ba kat daukbia. Witin nani mapara ai bila bukaia apia sa, 10implikbiara, sakuna baha nani ra marikbia, witin nani ba upla pain, kasak laka sin brisa. Bara baku mika, witin nani dia dauki ba kat upla nani mita kaiki, Gâd wan Sasakra smalkanka ba painkira sa wibia. 11Kan Gâd ai kupia yamni tanka ba wan marikan sa, bara upla sut ra swaki sakan laka brih bali sa. 12Baha Gâd kupia yamni tanka ba wan smalkisa, saurka laka ba bara tasba brinka karna nani ba yawan swibia, bara naha tasba ra wan sinska ba pain, wapni bara Gâd ra sin luki brih iwi kabia. 13Baha mita sin wan smalkisa, baha yua hulikira pramis wan munan ba, yawan bila kaiki kabia; bara baha sika wan Gâdka tara bara wan Sasakra, Jisas Kraist prana ba latan takbia bara. 14Witin ai wîna tara ba, yawan tawan prura mihta ra mangkan, saurka sut swaki sakan, yawan na aiska pali klin wan dauki, witin ai dukya kabia wisi. Bara wark yamni nani sin kasak pali dauki kabia dukiara klin wan daukan. 15Naha dukya nani na man smalks, bara karnikam aiska ni upla nani tabaiks bara laui sin dauki bas. Upla kumi mita sin yarka bahki mai kulkbiara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\