Tito 3

1Uplikam nani kupia krauks, ta bri nani bara, wihta nani ra sin baubia; baha nani bila wali daukbia bara diara pain sat, sat daukaia wilin nani kabia. 2Upla kumi nina ra sin saura aisi kabiara, sakuna kupia kumi laka bri nani kabia bara upla wal asla uplika nani kabia, bara ai kupia swapnika ba upla sut ra latan mariki nani kabia. 3Kan yawan pali na sin, pas pyua sinskas nani kan bara Gâd bila sin wali daukras. Yawan na aihka aimawahki tauki kan, bara wan wîna brinka karna nani bara wan wîna brinka dukya sat, sat albika nani kata. Yawan na saurka lakara bara tuman lakara sin iwi kan upla wala nani mita misbara wan kaiki kan, bara pana yawan mita sin. 4Sakuna, Gâd wan Sasakra ai kupia pihni bara ai latwanka laka, upla nani ra latan marikan bara, 5witin swaki wan sakan. Bara baha ba lika yawan mita diara pain nani kra daukan kan tawan lika apia, sakuna umpira wan kaikan ba mita. Sikbi wan sakan bak witin mita swaki wan sakan, bara baha tanka ba lika, yawan na kli aisubi takan, bara Spirit Hulikira mita rayaka raya wankan ba bak sin. 6Wan Sasakra Jisas Kraist bak, Gâd Spirit Hulikira aingwa pali ba wankan sa, 7bara baku mika ai kupia yamnika ba mita, yawan na kasakkira wan kulkbia; bara baku sin raya ban kaia laka wan kainara briaia ba, yawan bribia mata. 8Naha na lika kasak pali sa, bamna yang want sna man ba naha dukya nani na ban ba kat aisi kama, bara baku mika Gâd ra kasak luki nani ba wark yamni nani baman dauki kabia. Naha diara nani na lika pain atia, bara upla nani ra help sa. 9Sakuna blahwanka tanis nani, wan almukka nani sturka yari nani ba, Moses laka tanka, unsaban nani bara aiklabanka nani ba, man lamara wapara. Baha diara nani ba bahki bara tankas nani sa. 10Upla kum mita serts ra dakwi takan laka daukisa kaka, witin ba aima kumi apia kaka aima wal kupia krauks, bara bilam walras sa kaka, kangbi saks; 11kan baku man pât kaikisma baha waitnika ba, warwra takan sa, bara ai saurka mita pâtra dingkan sa. 12Man ra Artemas apia kaka Tikikus ba blikamna bara, trai muni Naikopolis ra bal ai kaiks, kan yang na kauhwla pyua ba bahara luaia wiri sa. 13Sinas layar waitna ba, bara Apolos ba sin, man sip muni help muns, ai impakanka ba ban alki nani kabia dukyara, diara sut yabi, bara witin nani diara kumi sin luha kabia apia. 14Bara wan uplika nani ba sin diara yamni ba dauki lan takbia, upla diara luha pyua ra sin, witin nani mita help yabia, bara baku mika witin nani rayaka ba bahki lika kabia apia. 15Yang wal nani na sut mita, ai lakula mai blikisa. Kasak lukan lakara wan uplika nani ba, lakula wis. Gâd mita man nani sut ra yamni mai munbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\