San Mateo 1

1Ña̱ yo̱'o̱' nduu' kivi̱' ne̱ i̱chi' ya̱ta' Jesucristo, ña̱ nduu' si̱a̱ni' xika' David, te̱ nduu' tu̱ a̱ si̱a̱ni' xika' Abraham. 2Abraham ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Isaac, te̱ Isaac ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Jacob, te̱ Jacob ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Judá, te̱ sa̱kan' tu̱ ña̱ni̱ ra̱. 3Te̱ Judá ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Fares xiin' Zara, te̱ Tamar ni̱ nduu̱ si̱'i' ra̱. Te̱ Fares ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Esrom, te̱ Esrom ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Aram. 4Te̱ Aram ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Aminadab, te̱ Aminadab ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Naasón, te̱ Naasón ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Salmón. 5Te̱ Salmón ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Booz. Te̱ si̱'i' Booz ni̱ nduu̱ Rahab, te̱ Booz ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Obed. Te̱ si̱'i' Obed ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ Rut, te̱ Obed ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Isaí. 6Te̱ Isaí ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' rey David, te̱ rey David ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Salomón. Te̱ si̱'i' Salomón ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ ña' si'i Urías. 7Te̱ Salomón ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Roboam, te̱ Roboam ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Abías, te̱ Abías ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Asa. 8Te̱ Asa ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Josafat, te̱ Josafat ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Joram, te̱ Joram ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Usías. 9Te̱ Usías ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Jotám, te̱ Jotám ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Acaz, te̱ Acaz ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Ezequías. 10Te̱ Ezequías ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Manasés, te̱ Manasés ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Amón, te̱ Amón ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Josías. 11Te̱ Josías ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Jeconías, xiin' sa̱kuu' ña̱ni̱ ra̱, kii̱' ni̱ ti̱i̱n te̱ xíin' Babilonia ne̱ ta'an' e̱', ne̱ Israel, te̱ kuan ndi̱a̱ka̱ ña̱'a' ra̱ ñu̱u̱ ja̱a̱n'. 12Te̱ kii̱' ndi̱'i̱ ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ ña̱'a' ra̱ ñu̱u̱ Babilonia ja̱a̱n' ndii, Jeconías ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Salatiel, te̱ Salatiel ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Zorobabel. 13Te̱ Zorobabel ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Abiud, te̱ Abiud ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Eliaquím, te̱ Eliaquím ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Azor. 14Te̱ Azor ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Sadoc, te̱ Sadoc ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Aquim, te̱ Aquim ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Eliud. 15Te̱ Eliud ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Eleazar, te̱ Eleazar ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Matán, te̱ Matán ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' Jacob. 16Te̱ Jacob ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ yu̱va' José, te̱ ni̱ nduu̱ i̱i̱' María. Te̱ María ja̱a̱n' ni̱ nduu̱ si̱'i' Jesús, ña̱ nduu' Cristo, ña̱ ni̱ ti̱a̱nu̱' Ndiosí sa̱kakú ne̱ yivi̱'. 17Sa̱kan' na kuii', nde̱e̱ kii̱' ni̱ tuvi̱ Abraham te̱ nde̱e̱ kii̱' ni̱ tuvi̱ David ndii, uxi̱ ku̱mi' kuu' te̱ i̱chi' ya̱ta' Jesús. Te̱ nde̱e̱ kii̱' ni̱ tuvi̱ David te̱ nde̱e̱ ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ te̱ xíin' Babilonia ne̱ ta'an' e̱' ja̱a̱n' ndii, uxi̱ ku̱mi' kuu' te̱ i̱chi' ya̱ta' a̱. Te̱ nde̱e̱ kii̱' ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ ra̱ ne̱ ja̱a̱n' te̱ nde̱e̱ ni̱ tuvi̱ Cristo ndii, uxi̱ ku̱mi' kuu' te̱ i̱chi' ya̱ta' a̱. 18So̱'o̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱' ni̱ ka̱ku̱ Jesucristo. María, si̱'i' a̱ ndii, xa̱ ni̱ ta̱xi̱ a' kuento a' te̱ tu̱nda'a̱' a' xiin' José. Te̱ kii̱' kuní ka̱ ku̱ndi̱e̱e̱ inga' ni̱a̱ ndii, xa̱ ni̱ na̱kui̱so̱ a' sa̱kan' ña̱ Espíritu Santo ni̱ xi̱kui'nu̱ ña̱'a'. 19Te̱ xa'a̱' a̱ ña̱ te̱ xachuun' nda̱ku nduu' José ja̱a̱n' ndii, ni̱ xa̱ni̱ni̱ ra̱ ña̱ na̱ta̱'vi' ta'an' si̱'e ni̱a̱ xa'a̱' a̱ ña̱ nï̱ kuni̱ ra̱ sa̱ku̱chani ña̱'a' ra̱ nuu̱' ne̱ yivi̱'. 20Te̱ kii̱' xanini ra̱ xa'a̱' ña̱ ja̱a̱n' ndii, ni̱ xa̱ni ra̱ ña̱ ni̱ tuvi̱ i̱i̱n ángele, ña̱ xika' nuu' nuu̱' xto̱'o̱ e̱' Ndiosí, nuu̱' ra̱. Te̱ ni̱ ka'a̱n a̱ xiin' ra̱ ndii: ―José, si̱a̱ni' xika' David, kuän yi'vi u̱n' na̱ti̱i̱n u̱n' María ku̱ndu̱u̱ ña' si'i u̱n', sa̱kan' ña̱ Espíritu Santo ni̱ xi̱kui'nu̱ ña̱'a' sa̱kan' na ni̱ na̱kui̱so̱ a'. 21Ña' jaan' ndii, sa̱kaku' a' i̱i̱n te̱ kuañu'u̱ si'e̱ a'. Te̱ chi̱ndu'u̱' u̱n' kivi̱' a̱ Jesús. Kua̱chi̱ ndii ña̱ ja̱a̱n' sa̱kakú ne̱ ta'an' a̱ nuu̱' kua̱chi̱ ni̱a̱ ―ni̱ kachi̱ a̱. 22Te̱ sa̱kuu' a̱ ja̱a̱n' ni̱ yoo̱, te̱ xinu̱ ña̱ ni̱ ka'a̱n xto̱'o̱ e̱' Ndiosí xiin' i̱i̱n te̱ ni̱ ka'a̱n tiakú tu̱'u̱n a̱ kii̱' ni̱ ka'a̱n ra̱ ndii: 23I̱i̱n ña' ndu'u̱' sie ndii na̱kui̱so̱ a', te̱ sa̱kaku' a' i̱i̱n tiaa̱ si'e̱ a'. Te̱ chi̱ndu'u̱' ni̱a̱ kivi̱' a̱ Emanuel. Sa̱kan' ni̱ kachi̱ a̱. Te̱ kivi̱' a̱ ja̱a̱n' kuni kachi̱ a̱ ndii: Ndiosí yoo xiin' e̱'. 24Te̱ kii̱' ni̱ ndo̱to̱ José ndii, ni̱ sa̱xinú ra̱ ña̱ ni̱ ka'a̱n chuun' ángele ja̱a̱n' xiin' ra̱, sa̱kan' na ni̱ na̱ka̱ ra̱ María, te̱ ni̱ tu̱nda'a̱' ra̱ xiin' a'. 25Te̱ ni̱ yoo̱ ii̱' ra̱ xiin' a' nde̱e̱ kii̱' ni̱ sa̱kaku' a' te̱ kuañu'u̱ ja̱a̱n'. Te̱ ni̱ chi̱ndu'u̱' ra̱ kivi̱' a̱, Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\