Mɑɑku 1

1Kusintii lɑɑbɑɑu jiidɑi Jesu Kirisi Amɑi Ilɑɑɔ̃ wee. 2Í sinti si bɛi Ezɑi wɑlii í tɑko í kɔ si tiɑɛ í ni, Ilɑɑɔ̃ í ni, cɔ, ɑn bɛ woo sisi idem wɑ si wɑjuɛ, iyi ɑ́ teeseɛ kpɑ̃ɑɛ. 3Nŋui ɑ́ dɔ̃ ɑnu si gbɑbuɑu ku ni, I teese kpɑ̃ɑi Lɑfɛ̃ɛ ku tɛ ŋɑ. 4Bɛɛbɛi Zɑ̃ɑ í nɑɑ si gbɑbuɑ wɑ dɑsi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ koo bi tɛɛ inyi. Wɑ wɑɑzoɑ inɛ ŋɑ wɑ ni, i kpɑɑsi idɔ ku bɑ Ilɑɑɔ̃ ku kpɑ idei kurɑrɑ nŋɛ nɔ ɑ dɑsi ŋɛ inyi. 5Nɔ inɛ ŋɑ ɑ̀ nɑɑ bi tɛɛ hɑi Zeruzɑlɛmu do hɑi ilɛi Zudee fei. À ce tuubɑi dulum du ŋɑ nɔ ɑ̀ jɔ̀ Zɑ̃ɑ í dɑsi ŋɑ inyi idoi Zuudɛ̃ɛu. 6Zɑ̃ɑ wɑ dɑsi ibɔi ntoi kpookpo, nɔ wɑ dĩ sɑntikii bɑtɑ. Kɛtɛngbo do nyikɔ̃i sɑkoi í jɛ ijɛɛ. 7Wɑ wɑɑzoɑ zɑmɑɑ wɑ ni, inɛ gɔ ɑ́ nɑɑ si ɑnyim iyi í nɛ gbugbɑ̃ í rem. N kù to bɑɑ n bɑte n fũ ikũi bɑɑtɑɛ si kutɛɛ. 8Amu ǹ dɑsi ŋɛ inyi, ɑmmɑ njɛ Hundei Ilɑɑɔ̃i ɑ́ dɑ nŋɛ si. 9Wɑɑti bɛɛbɛ Jesu í dede wɑ hɑi Nɑzɑrɛti si ilɛi Gɑlilee í nɑɑ bi Zɑ̃ɑ. Iyi í to wɑ nɔ Zɑ̃ɑ í dɑsiɛ inyi si idoi Zuudɛ̃ɛ. 10Wɑɑti iyi Jesu wɑ fitɑ wɑ hɑi si inyiu gbɑkɑ̃ ŋɔi í bɑ lelei Aɔ̃ í cĩ. Nɔ Hundei Ilɑɑɔ̃ í de siɛ wɑ bɛi ɑnkɑsiidi. 11Nɔ ɑ̀ gbɔ ide ku fɔ wɑ hɑi lele í ni, ɑwɔu ɑmɑm nii, ǹ biɛ jiidɑ jiidɑ. Siɛi inɔ didɔ̃m fei í yɑ wɑ. 12Ŋɔi gbɑkɑ̃, Hundeu í tɑle siɛ gbɑbuɑ. 13Bɛi í ce ɑjɔ ciiji nɔ Seetɑm wɑ lɛlɛɛ ku ce lɑɑlɔ. Í wɑ bɛ do iŋɑi sɑko ŋɑ nɔ ɑmɑlekɑ ŋɑ ɑ̀ sobiɛ. 14Si ɑnyiɛ ŋɔi ɑ̀ dɑsi Zɑ̃ɑ piisɔ̃ɔ. Nɔ wɑɑti bɛɛbɛ Jesu í bɔ ilɛi Gɑlilee wɑ wɑɑzo lɑɑbɑɑu jiidɑ iyi wɑ nɑɑ hɑi bi Ilɑɑɔ̃. 15Í ni, ɑwɑɑti í to iyi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ nɑ ku jɛ bommɑɛ. I kpɑɑsi idɔ nŋɛ nɔ i dɑsi lɑɑbɑɑu jiidɑu nɑɑnɛ ŋɑ. 16Ajɔ nŋu gɔ Jesu wɑ too tenku sisɔi Gɑlileeu. Ŋɔi í yɛ Simɔɔ do ifɔɛ Anderee, sɔɔkɔ ŋɑ, ɑ̀ wɑɑ le tɑɑo si inɔ tenkuu. 17Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ í ni, i toom wɑ ŋɑ nɔ n ce ŋɛ woo dɛdɛ inɛ ŋɑ iyi ɑɑ jɛ ti Ilɑɑɔ̃. 18Ŋɔi gbɑkɑ̃ ɑ̀ jɔ̀ tɑɑo nŋɑ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ tooɛ. 19Ŋɔi Jesu í nɛ í jĩ keeke nɔ í yɛ Zɑɑki do ifɔɛ Zɑ̃ɑ, ɑmɑi Zebedee ŋɑ. Aŋɑ mɔ ɑ̀ wɑ si inɔ ɑkɔi inyi nŋɑ, ɑ̀ wɑɑ teese tɑɑo nŋɑ ŋɑ. 20Ŋɔi gbɑkɑ̃ í kpe ŋɑ. Nɔ ɑ̀ jɔ̀ Zebedee bɑɑ nŋɑ si inɔi ɑkɔi inyiu bɛ do woo ce icɛɛ ŋɑ, nɔ ɑ̀ wɑɑ tooɛ. 21Ŋɔi Jesu do mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ bɔ Kɑpɛrɑnumu. Nɔ ɑjɔi kusĩmi Jesu í bɔ ile bii Zuifu ŋɑ ɑ̀ yɑ ce kutɔtɔɔu, wɑ kɔ inɛ ŋɑ si cioi idei Ilɑɑɔ̃. 22Wɑ kɔ nŋɑ si cio do yiiko. Kù wɑɑ kɔ nŋɑ si bɛi woo kɔ inɛ ŋɑ si woodɑ ŋɑ. Nŋui í jɔ̀ ɑ̀ biti. 23Wee inɛ gɔ í wɑ ile bɛ, í nɛ inɛi inɔɔko. Nɔ í dɔ̃ ɑnu hee lele í ni, 24mii í wɑ si gɑ̃mɛi ɑwɑɛ ŋɑ, Jesu, ɑwɔ inɛi Nɑzɑrɛti. Ì nɑɑ ku kpɑ wɑi? Ǹ mɑ̀ inɛ iyi ì jɛ. Awɔi ì jɛ Inɛ kumɑ́ iyi Ilɑɑɔ̃ í bɛ wɑ. 25Ŋɔi Jesu í lɑ siɛ í ni, coko, fitɑ hɑi si inɛɛu bɛ. 26Ŋɔi inɛi inɔɔkou í dɔ̃ ɑnu nlɑ nlɑ, í yɑyɑɛ do gbugbɑ̃ nɔ í fitɑ siɛ. 27Nɔ ɑŋɑ fei ɑ̀ biti ntɔ ntɔ hee ɑ̀ wɑɑ bee njɛ ide ɑ̀ wɑɑ ni, dimii mii iyi ihɛ̃. Inɛɛu wɑ kɔ wɑ si cio titɔ̃ do yiiko. Wɑ jilɛɑ hee do inɛi inɔɔko ŋɑ fei ide nɔ ɑ̀ wɑɑ jirimɑɛ. 28Ŋɔi gbɑkɑ̃ í nyɑ iri si ilɛi Gɑlilee fei. 29Ŋɔi Jesu í fitɑ hɑi ile bii Zuifu ŋɑ ɑ̀ yɑ ce kutɔtɔɔu, nŋu do Zɑɑki do Zɑ̃ɑ nɔ ɑ̀ bɔ kpɑsɛ̃i Simɔɔ do Anderee. 30Wee iyei ɑboi Simɔɔ wɑ sũ domi wɑ ce ɑrɑ gbɑ̃ɑ. Iyi ɑ̀ to wɑ gbɑkɑ̃ ŋɔi ɑ̀ koo ɑ̀ sɔ̃ Jesu ɑ̀ ni ɑbou kù wɑɑ nɛ bɑɑni. 31Ŋɔi í sɛkɛɛ siɛ wɑ í mu ɑwɔɛ í dedeɛ. Bɛ gbɑkɑ̃ ɑrɑ gbɑ̃ɑu í nyɑ nɔ ɑbou í yɑɑɛ ŋɑ. 32Alɛ ɑjɔ nŋu iyi inunu í lɔ ŋɔi inɛ ŋɑ ɑ̀ nɑɑɑ Jesu bɔ̃ɔ ŋɑ wɑ do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ nɛ inɛi inɔɔko ŋɑ fei. 33Nɔ inɛi ilu ŋɑu fei ɑ̀ nɑɑ ɑ̀ tɔtɔɔ si ɑndɛ koofɑu. 34Í jɔ̀ inɛ nkpɔ í bɑ iri si bɔ̃ɔ ikɑ̃ ikɑ̃ ŋɑ, nɔ í lele inɛi inɔɔko nkpɔ nkpɔ. Ammɑ ci yɑ jɛ inɛi inɔɔko ŋɑu ɑ fɔ ide domi ɑ̀ mɑ̀ɑ. 35Dɑɑdɑɑkɔu, hee inyɑ ku mɑɑ mɑ́, Jesu í dede í fitɑ hɑi kpɑsɛ̃u í bɔ si gbɑbuɑ gɔ, í koo í ce kutɔɔ bɛ. 36Ŋɔi Simɔɔ do kpɑɑsiɛ ŋɑ ɑ̀ wɑsi ku dɛdɛɛ. 37Iyi ɑ̀ nɑ ɑ̀ yɔɔ, ŋɔi ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, inɛ fei wɑ dɛdɛɛ. 38Ŋɔi í jɛ nŋɑ í ni, kɑ bɔ wɑju si ilu mmu ŋɑ ku bɑ n wɑɑzo idei Ilɑɑɔ̃ bɛ, domi nɑ ŋɔi í jɔ̀ ǹ nɑɑ. 39Nɔ ɑ̀ koo ɑ̀ dɑbii si ilɛi Gɑlilee fei. Í yɑ mɑɑ wɑɑzo ile bii Zuifu ŋɑ ɑ̀ yɑ ce kutɔtɔɔ ŋɑu, nɔ í yɑ mɑɑ lele inɛi inɔɔko ŋɑ. 40Ŋɔi dintɛ gɔ í nɑɑ bi Jesu í nɑɑ í gulɛ si wɑjuɛ, wɑ tɔɔɛ wɑ ni, bii ì bi, ɑɑ yɔkɔ i jɔ̀ n bɑ iri nɔ n jɛ inɛ iyi í mɑ́. 41Ŋɔi Jesu í ce ɑrɑɑreɛ. Í yɔ ɑwɔɛ í luu nɔ í ni, ǹ bi. Bɑ iri nɔ i jɛ inɛ kumɑ́. 42Bɛ gbɑkɑ̃ bɔ̃ɔi dintɛu í nyɑ siɛ nɔ í jɛ inɛ iyi í mɑ́. 43- 44Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ ide do gbugbɑ̃ í ni, gbɔ. Mɑɑ̀ sɔ̃ inɛ gɔ ideu ihɛ̃, ɑmmɑ koo nyisi ɑrɑɛ bi woo weei Ilɑɑɔ̃u. Nɔ i ce kuwee iyi Moizi í jilɛu. Kuweeu bɛi ɑ́ nyisi ŋɑ iyi ì jɛ inɛ iyi í mɑ́ bɛbɛi. Iyi í sɔ̃ɔ bɛɛbɛ í tɑ̃ nɔ í ni ku nɛ. 45Do nŋu fei inɛɛu, iyi í nɛ, í koo í wɑsi ku sisi ideu bɑntumɑ hee lele, nŋui í jɔ̀ Jesu kù yɔkɔ ku lɔ si inɔ ilu do gɑɑze mɑ́. I yɑ mɑɑ mu ɑrɑɛi ɑngule si gbɑbuɑ ŋɑ. Nɔ inɛ ŋɑ ɑ yɑ mɑɑ koo bi tɛɛ bɛ hɑi bii fei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\