1 Kôrintianina 1

1- 2Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho voaantso ho apôstôlin'i Kristy Jesoa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo isan'ny Fiangonan'Andriamanitra atỳ Kôrinto aho, ary mamangy anareo koa i Sôstena havantsika. Voatokana ho an'Andriamanitra sy voaantso ho anisan'ny vahoakany ianareo satria efa tafaray amin'i Kristy Jesoa. Eny, anisan'ny vahoakan'Andriamanitra ianareo miaraka amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika, na aiza na aiza, fa sady Tompon'izy rehetra i Kristy no Tompontsika koa. 3Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy i Jesoa Kristy Tompo! 4Velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitro ny aminareo aho noho ny fahasoavana efa nomeny anareo izay tafaray amin'i Kristy Jesoa. 5Eny, noho ianareo tafaray amin'i Kristy Jesoa no mampanankarena anareo amin'ny fanomezana rehetra, dia ny teny sy ny fahalalana rehetra. 6Izay nijoroana ho vavolombelona momba an'i Kristy dia efa tafaorina mafy ao aminareo, 7ka tsy misy fanomezam-pahasoavana tsy anananareo eo am-piandrasana ny hisehoan'i Jesoa Kristy Tompontsika. 8Andriamanitra koa no hampiorina anareo hatramin'ny farany, ka tsy hanananareo tsiny amin'ny andro hiavian'i Jesoa Kristy Tompontsika. 9Mitana ny toky nomeny Andriamanitra Izay niantso anareo hiombona amin'ny Zanany, dia i Jesoa Kristy Tompontsika. 10Ry havako, izao no iangaviako anareo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika: mifanaraha ianareo rehetra, ary aza mifanao an-kolafiny; aoka hiray saina sy hevitra ianareo ka hivondrona tsara. 11Nisy avy tamin'ny ankohonan'i Klôà manko efa nitatitra tamiko ny aminareo, fa hoe misy adiady eo aminareo. 12Izao no tiako holazaina: Samy miteny izay teneninareo ianareo, ka ny anankiray manao hoe: "Izaho an'i Paoly"; ary hoy kosa ny anankiray: "Izaho an'i Apôlao"; misy kosa manao hoe: "Izaho an'i Petera"; ary hoy indray ny hafa: "Izaho an'i Kristy." 13Heverinareo ve fa voazarazara i Kristy? I Paoly ve no voahombo teo amin'ny hazofijaliana ho famonjena anareo? Sa tamin'ny anaran'i Paoly no nanaovana batisa anareo? 14Isaorako Andriamanitra fa tsy nisy nataoko batisa ianareo, afa-tsy i Krispo sy i Gaio. 15Ka tsy afaka milaza ianareo fa vita batisa tamin'ny anarako. 16(Hay koa moa nataoko batisa ny ankohonan'i Stefanasy; afa-tsy ireo, dia tsy misy hafa tsaroako ho nataoko batisa.) 17Izaho manko tsy nirahin'i Kristy hanao batisa fa hitory ny Vaovao Mahafaly; ary tsy tamin'ny fahendren'olombelona asehon'ny lahateny kanto no nitoriako mba tsy ho foana ny herin'i Kristy voahombo teo amin'ny hazofijaliana. 18Eny, ny fitoriana momba an'i Kristy voahombo teo amin'ny hazofijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. 19Fa izao no ambaran'ny Soratra Masina: "Hofoanako ny fahendren'ny hendry, holaviko ny fahaizan'ny mahay." 20Aiza ny olon-kendry? Aiza ny mpahay lalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy efa nahariharin'Andriamanitra ho fahadalana ve ny fahendren'izao tontolo izao? 21Fa ny fahendren'olombelona dia tsy nahalalan'izao tontolo izao an'Andriamanitra na dia teo amin'izay nihariharian'ny fahendren'Andriamanitra aza. Noho izany, dia sitrak'Andriamanitra ho tamin'ny alalan'ny hafatra miendrika fahadalana izay torînay no hamonjena ny olona izay mino. 22Eny, mitaky famantarana avy amin'Andriamanitra ny Jiosy, ary ny Grika mitady fahendrena; 23izahay kosa dia i Kristy voahombo teo amin'ny hazofijaliana no torînay: fanafintohinana ho an'ny Jiosy izany ary fahadalana ho an'ny hafa firenena. 24Kanefa ho an'izay voaantson'Andriamanitra, na Jiosy na hafa firenena, dia i Kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra; 25satria izay toa fahadalàn'Andriamanitra dia hendry noho ny fahendren'olombelona, ary izay toa fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny herin'olombelona. 26Mba mijere tena ange ianareo izay voaantson'Andriamanitra, ry havako: araka ny maha olombelona, dia tsy misy firy ianareo no olon-kendry, tsy misy firy no mahery, tsy misy firy no avo razana. 27Kanefa izay noheverin'izao tontolo izao ho adala no voafidin'Andriamanitra hampahamenatra ny hendry; izay noheverin'izao tontolo izao ho osa no voafidin'Andriamanitra hampahamenatra ny matanjaka; 28ary izay noheverin'izao tontolo izao ho ambany sy fanaratsy, dia izay ataony tsy ho zavatra, no voafidin'Andriamanitra hahatsinontsinona izay ataon'izao tontolo izao ho zavatra, 29mba tsy hisy mihitsy olombelona mahazo mirehareha eo anatrehan'Andriamanitra. 30Fa nataon'Andriamanitra tafaray amin'i Kristy ianareo, ka dia i Kristy no fahendrena avy aminy ho antsika: i Kristy no andraisantsika ny fahamarinan'Andriamanitra ary anafahan'Andriamanitra antsika amin'ny fahotana. 31Noho izany, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, "izay mirehareha, dia ny nataon'ny Tompo no aoka hireharehany."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\