1 Kôrintianina 10

1Tiako hotsarovanareo, ry havako, izay nanjo ireo razantsika niara-dia tamin'i Mosesy. Tambanin'ny rahona izy rehetra; ary namakivaky ny Ranomasina Mena izy rehetra. 2Natao batisa tao amin'izany rahona sy ranomasina izany izy rehetra mba ho tafaray amin'i Mosesy. 3Nihinana sakafom-panahy iray ihany izy rehetra; 4ary nisotro fisotrom-panahy iray ihany izy rehetra; satria nisotro teo amin'ilay vatolampy ara-panahy tafara-dia taminy: ka izany vatolampy izany dia i Kristy. 5Kanefa tsy sitrak'Andriamanitra ny ankabeazan-dry zareo ka maty ripaka tany an-taniefitra. 6Nitranga ireny zavatra ireny ho ohatra fananarana antsika, mba tsy hitsiriritantsika ny ratsy tahaka ny nahavoa an-dry zareo. 7Aoka ianareo tsy ho mpanompo sampy toy ny nataon'ny sasany tamin'ireny, araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Nipetraka hihinana sy hisotro ny olona ary dia nitsangana hilalao." 8Aoka isika tsy ho mpijangajanga toy ny nataon'ny sasany tamin'ireny, izay nahafatesana 23,000 indray andro monja. 9Aoka isika tsy haka fanahy ny Tompo toy ny nataon'ny sasany tamin'ireny, izay maty voakaikitry ny bibilava. 10Aoka ianareo tsy himonomonona toy ny nataon'ny sasany tamin'ireny, izay maty naripak'ilay anjely mpandringana. 11Izany fahoriana rehetra izany dia nihatra tamin'izy ireny ho ohatra fananarana, ary natao an-tsoratra ho fampitandremana antsika izay mby eo an-katoky ny andro farany. 12Koa amin'izany, izay manao ny tenany ho mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina sao lavo. 13Tsy nisy fakampanahy nianjady taminareo afa-tsy izay mpahazo ny olombelona. Fa mitana ny toky nomeny Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakan'ny herinareo. Rehefa ianjadian'ny fakampanahy kosa ianareo, dia homeny hery hahazakanareo sy homeny lalana hahafahanareo. 14Noho izany, ry hava-malalako, andosiro ny fanompoan-tsampy. 15Olona manan-tsaina ianareo no itenenako, ka tsaraonareo izay lazaiko. 16Ny fisotro isaorantsika an'Andriamanitra, moa tsy mampiombona antsika amin'ny ran'i Kristy ve izany? Ary ny mofo izay ifanapahantsika, moa tsy mampiombona antsika amin'ny tenan'i Kristy ve izany? 17Satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro aza, noho isika rehetra miombona anjara amin'ny mofo iray ihany. 18Jereo ny vahoaka Israely ara-tantara: Ireo mihinana amin'ny fanatitra atao sorona dia miombona amin'Andriamanitra Izay nanokanana ny alitara fisoronana. 19Inona àry no holazaiko? Moa tena zavatra ihany ve ny sampy na ny hena atao sorona ho an'ny sampy? 20Tsia, fa ny zavatra atao sorona amin'ny sampy dia aterina ho an'ny demony fa tsy ho an'Andriamanitra; ka tsy tiako ho mpiombona amin'ny demony ianareo. 21Tsy azonareo atao ny hisotro ny fisotro aroson'ny Tompo no sady hisotro ny fisotro aroson'ny demony; tsy azonareo atao ny hiombona anjara amin'ny sakafo aroson'ny Tompo no sady hiombona anjara amin'ny sakafo aroson'ny demony. 22Sa te hampahasaro-piaro ny Tompo ve isika? Mihevitra ho mahery noho Izy Tompo ve isika? 23"Azo atao ny zavatra rehetra", hoy aho, kanefa tsy ary mahasoa avokoa. "Azo atao ny zavatra rehetra", hoy aho, kanefa tsy ary mampandroso amin'ny finoana avokoa. 24Aza ny soa ho an'ny tena no katsahina fa ny ho an'ny namana. 25Hano avokoa izay hena amidy eny an-tsena, fa aza velom-panontaniana akory noho ny fieritreretana; 26satria "an'ny Tompo izao tany izao sy ny zavatra rehetra ao aminy", hoy ny Soratra Masina. 27Raha asain'ny tsy mpino hisakafo ianareo, ka manaiky hankany, dia hano izay arosony anareo fa aza velom-panontaniana akory noho ny fieritreretanareo. 28Kanefa raha ilazan'olona ianareo hoe: "Hena natao fanatitra tany amin'ny sampy io", dia aza homana, noho ilay nilaza sy noho ny fieritreretana; 29tsy ny fieritreretanareo tsy akory izany lazaiko izany, fa ny an'ilay niteny taminareo. "Fa nahoana kosa moa", hoy ny sasany, "no hofeperan'izay fieritreretan'olon-kafa ny fahafahako? 30Raha isaorako an'Andriamanitra izany sakafo haniko izany, nahoana no dia hanomezan-tsiny ahy amin'ny hanina izay isaorako an'Andriamanitra?" 31Koa na mihinana na misotro ianareo, eny, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. 32Aza manao izay hahasolafaka olona amin'ny ratsy, na Jiosy izy na hafa firenena na ny Fiangonan'Andriamanitra. 33Mba manaova tahaka ahy, fa iezaho izay hahafaly ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra; ka tsy ny soa ho an'ny tenako no katsahiko, fa ny ho an'ny besinimaro, mba ho voavonjy izy rehetra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\