1 Kôrintianina 11

1Manahafa ahy ianareo, tahaka ny anahafako an'i Kristy! 2Deraiko ianareo, fa tsarovanareo aho amin'ny zavatra rehetra sady tandrovinareo tsara ny fampianarana nampitaiko araka ny nampitako azy taminareo. 3Saingy ity misy zavatra tiako ho fantatrareo: I Kristy no mpifehy ny lehilahy rehetra; ny lehilahy no mpifehy ny vadiny; ary Andriamanitra no mpifehy an'i Kristy. 4Raha misy lehilahy misaron-doha rehefa mivavaka na rehefa milaza hafatra avy amin'Andriamanitra mandritra ny fanompoam-pivavahana, dia manala baràka an'i Kristy! 5Fa raha misy vehivavy tsy misaron-doha rehefa mivavaka na rehefa milaza hafatra avy amin'Andriamanitra mandritra ny fanompoam-pivavahana, dia manala baràka ny vadiny; satria toy ny vehivavy noharatana volon-doha izy! 6Raha tsy misaron-doha ny vehivavy, dia aoka izy hohetezana volon-doha. Fa raha mahamenatra ny vehivavy ny hetezana na haratana volon-doha, dia aoka izy hisaron-doha. 7Ny lehilahy dia tokony tsy hisaron-doha, satria mitaratra ny endrika amam-boninahitra izy. Ny vehivavy kosa mitaratra ny voninahitry ny lehilahy: 8satria tsy avy amin'ny vehivavy no nakana ny lehilahy, fa avy amin'ny lehilahy no nakana vehivavy; 9ary tsy ny lehilahy no noarîna ho an'ny vehivavy; fa ny vehivavy no noarîna ho an'ny lehilahy. 10Noho ny amin'ny anjely àry, dia tokony hanao saron-doha ny vehivavy hahafantarana fa manaiky ny fahefàm-badiny izy. 11Kanefa moa ho antsika tafaray amin'ny Tompo dia natao hifameno ny vehivavy sy ny lehilahy: 12satria toy ny nakàna ny vehivavy avy amin'ny lehilahy no iterahan'ny vehivavy ny lehilahy; fa Andriamanitra kosa no iavian'ny zavatra rehetra. 13Ianareo ihany no aoka hitsara: mety ve raha tsy misaron-doha ny vehivavy no mivavaka amin'Andriamanitra mandritra ny fanompoam-pivavahana? 14Na dia ny toetra voajanahary izao aza ve tsy mampianatra antsika fa henatra ho an'ny lehilahy ny lava volo, 15saingy voninahitra ho an'ny vehivavy kosa ny lava volo? Ny volo lava manko dia nomena ny vehivavy mba ho saron-dohany. 16Kanefa raha misy olona mbola liana ady hevitra, dia aoka ho fantany fa tsy mba fanaontsika izany na fanaon'ny Fiangonan'Andriamanitra. 17Ary amin'izao fepetra hataoko izao, dia tsy hidera anareo aho tsy akory satria ny fiarahanareo miangona dia tsy mampandroso amin'ny tsara fa vao mainka manimba. 18Voalohany indrindra dia reko fa rehefa miara-miangona ao am-piangonana ianareo, dia mifanao ankolafiny, -- ary mba inoako kely ihany izany. 19(Tsy maintsy misy moa ny fitsitokotokoana eo aminareo mba hahitana tsara izay mahafatra-po eo aminareo.) 20Rehefa miara-miangona àry ianareo, dia tsy ny hihinana ny Fanasan'ny Tompo velively; 21satria ny samy hihinana izay sakafony avy aloha no imasoan'ny tsirairay, ka dia ao ny noana ary ao kosa ny mamo. 22Tsy manana tokantrano hihinanana sy hisotroana ve ianareo? Sa dia satrinareo hanazimbazimba ny Fiangonan'Andriamanitra sy hanome henatra ny tsy manana? Inona re no holazaiko aminareo? Hidera anareo ve aho? Tsia, tsy hidera anareo amin'izany aho! 23Fa izao no hafatra noraisiko tamin'ny Tompo ary nampitaiko taminareo: I Jesoa Tompo tamin'ilay alina nanolorana Azy, dia nandray mofo; 24ary nisaorany an'Andriamanitra izany, dia notapatapahiny ka nataony hoe: "Ny tenako ity, izay ho anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy." 25Taorian'ny sakafo, dia noraisiny toy izany koa ny kalisy sady nataony hoe: "Ity kalisy ity dia ilay fanekempihavanana vaovao, aorin'Andriamanitra amin'ny rako. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy, isaky ny misotro amin'ny kalisy ianareo." 26Koa mandra-piavin'ny Tompo, dia manambara ny fahafatesany ianareo, isaky ny mihinana izany mofo izany sy misotro izany fisotro izany. 27Noho izany na zovy na zovy mihinana ny mofo na misotro ny fisotro aroson'ny Tompo ka tsy amin-toe-panahy mendrika, dia ho meloka amin'ny tenan'ny Tompo sy ny rany. 28Aoka ny olona handini-tena vao mihinana amin'izany mofo izany sy misotro amin'izany kalisy izany; 29satria izay mihinana amin'izany mofo izany ary misotro amin'izany kalisy izany nefa tsy mamantatra ny tenan'ny Tompo, dia mihinana sy misotro hihantsiana ny sazin'Andriamanitra. 30Izany no mampisy ny marary sy farofy betsaka eo aminareo ary maro aza no maty. 31Fa raha mba mandini-tena isika, dia tsy hosazîn'Andriamanitra. 32Sazîn'ny Tompo sy faiziny kosa isika mba tsy ho voaheloka miaraka amin'izao tontolo izao. 33Noho izany, ry havako, rehefa miara-miangona handray ny Fanasan'ny Tompo ianareo, dia mba mifampiandrasa; 34raha misy noana, aoka izy hihinana any an-tokantranony mba tsy hihantsianareo ny sazin'Andriamanitra amin'ny fiarahanareo miangona. Ary ny zavatra sisa dia halamiko rehefa tonga aho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\