1 Kôrintianina 12

1Izaho kosa, ry havako, ny amin'ireo fanomezan'ny Fanahy Masina: Irîko ny hahalalanareo ireo fanomezana ireo. 2Fantatrareo fa fony mbola tsy kristianina ianareo, dia voasintona tany amin'ny sampy moana araka izay nitaomana anareo. 3Koa ampahafantariko anareo fa tsy misy olona tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra ka hiteny hanao hoe: "Voaozona i Jesoa!" Ary tsy misy koa afaka hilaza hoe: "I Jesoa no Tompo", raha tsy tarihin'ny Fanahy Masina. 4Voazarazara ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy Masina dia iray ihany. 5Voazarazara ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany. 6Voazarazara ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, loharano ipoiran'ny asa rehetra ao amin'ny olona rehetra. 7Samy omena fanomezana maneho ny Fanahy Masina ny olona tsirairay ho fanasoavana ny daholobe. 8Ny anankiray dia omen'ny Fanahy teny feno fahendrena; ary ny anankiray omen'izany Fanahy izany teny feno fahalalana. 9Ny anankiray omen'izany Fanahy izany finoana; ary ny anankiray omen'izany Fanahy izany fanomezam-pahasoavana hanasitrana marary. 10Ny anankiray, hanao asa mahagaga; ny anankiray, hilaza hafatra avy amin'Andriamanitra; ny anankiray, hahay manavaka ny Fanahy Masina sy ny fanahy manodoka; ny anankiray, hiteny amin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra; ary ny anankiray, hanazava ny fiteny tsy fantatra. 11Izany Fanahy iray izany ihany no loharano ipoiran'ireo fanomezana rehetra ireo, ka mizarazara azy, araka izay sitrapony, amin'ny olona tsirairay. 12Eny, anankiray ny tena kanefa misy zavatra maro ao aminy: dia toy izany koa i Kristy. Fa ireo zavatra rehetra anisan'ny tena ireo, na maro aza, dia tena anankiray ihany. 13Isika rehetra manko, na Jiosy na hafa firenena, na mpanompo na tsy mpanompo, dia iray ny Fanahy Masina nanaovana batisa antsika mba ho tena anankiray ihany isika; ary iray ny Fanahy Masina nampisotroana antsika rehetra. 14Eny, ny tena dia tsy zavatra karazana iray monja no mamorona azy fa maro. 15Raha ny tongotra hanao hoe: "Tsy tanana aho ka tsy mba isan'ny tena", dia tsy izay akory no tsy haha isan'ny tena azy. 16Raha ny sofina hanao hoe: "Tsy maso aho, ka tsy mba isan'ny tena", dia tsy izay akory no tsy haha isan'ny tena azy. 17Raha maso ny tena manontolo, ahoana no handrenesany? Ary raha sofina ny tena manontolo, ahoana no hanamboloany? 18Eny, efa voalahatr'Andriamanitra araka izay nitiavany azy avy eo amin'ny tena ireo zavatra anisan'ny tena ireo. 19Tsy ho nisy ny tena, raha karazana iray monja ny zavatra rehetra anisan'ny tena. 20Eny, maro ny zavatra anisan'ny tena, kanefa ny tena dia anankiray ihany. 21Ny maso tsy afaka hilaza amin'ny tanana ila hoe: "Tsy ilaiko ianao!" Ary ny loha tsy afaka hilaza amin'ny tongotra roa hoe: "Tsy ilaiko ianareo!" 22Fa vao mainka aza ireo heverina ho osa kokoa amin'ny zavatra anisan'ny tena no ilaina kokoa; 23ireo zavatra anisan'ny tena heverintsika ho kely voninahitra kokoa no omentsika voninahitra kokoa; ary ny tsy misy haja amin'ny zavatra anisan'ny tenantsika no hajaintsika kokoa; 24fa ny misy haja amin'ny zavatra anisan'ny tenantsika dia tsy mila izany. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tenantsika, dia izay kely voninahitra kokoa amin'ny zavatra anisan'ny tena no efa nataony homem-boninahitra kokoa; 25hany ka tsy misy fisaratsarahana eo amin'ny tena, fa mifampiahy avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. 26Koa raha mijaly ny zavatra iray anisan'ny tena, dia miara-mijaly avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena; fa raha omem-boninahitra ny zavatra iray anisan'ny tena, dia miara-mifaly avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. 27Ianareo rehetra no tenan'i Kristy; ianareo tsirairay kosa dia anisan'io tenany io araka ny anjaranareo avy. 28Ary ao amin'ny Fiangonana dia izao no nandaharan'Andriamanitra ny olona: voalohany, ireo apôstôly; faharoa, ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra; fahatelo, ireo mpampianatra; manaraka izany, ireo mandray fanomezam-pahasoavana hanao asa mahagaga, hanasitrana marary, hanampy olona, hitondra olona ary hiteny fiteny samy hafa tsy fantatra. 29Izy rehetra tsy akory tsy hoe apôstôly avokoa na mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, na mpampianatra. Izy rehetra tsy akory tsy hoe nandray fanomezam-pahasoavana hanao asa mahagaga avokoa, 30na hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra na hanazava izany. 31Kanefa ireo fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra no irio fatratra. Ary dia ny lalana faran'izay tsara indrindra no hatoroko anareo izao:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\