1 Kôrintianina 14

1Iezaho hatrany izay hananana ny fitiavana; nefa irio fatratra koa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Fanahy Masina, indrindra fa ny milaza hafatra avy amin'Andriamanitra. 2Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny miantefa amin'ny olona fa miantefa amin'Andriamanitra, satria tsy azon'olona izay teneniny fa herin'ny Fanahy Masina no anambaràny zava-miafina; 3fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa dia miteny miantefa amin'ny olona mba hampandroso azy ireo amin'ny finoana ary koa hankahery sy hampionona azy ireo. 4Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny tenany fotsiny no ampandrosoiny amin'ny finoana; fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa dia ny fiangonana no ampandrosoiny amin'ny finoana. 5Satriko ny samy hitenenanareo rehetra amin'ny fiteny tsy fantatra, nefa aleoko ny hilazanareo hafatra avy amin'Andriamanitra. Fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra dia ambony kokoa noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy hoe misy olona afaka manazava izay lazainy mba hampandroso ny mpiangona amin'ny finoana. 6Koa manontany anareo aho, ry havako: raha mankatỳ aminareo aho ka fiteny tsy fantatra no itenenako aminareo, moa hahasoa anareo ve aho? Tsy hahasoa anareo aho raha tsy fanambaràna, na teny feno fahalalana, na hafatra avy amin'Andriamanitra, na fampianarana no itenenako aminareo. 7Raiso ho ohatra ireo zavamaneno tsy manana aina, toy ny sodina na ny valiha. Raha tsy re mazava sady miavaka tsara ny feo avoakany, moa ve hisy hahalalana ny hira atao aminy avy? 8Ary raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no hioman-kiady? 9Dia toy izany koa ianareo: ahoana no hahazoan'ny olona izay lazainareo, raha tsy mazava ny hafatra ambaranareo amin'ny fiteny tsy fantatra? Dia hanao teny entin-drivotra ianareo! 10Maro samy hafa ny fiteny eto amin'izao tontolo izao, kanefa samy misy heviny avokoa. 11Ka raha tsy fantatro àry ny hevitry ny fiteny iresahan'olona amiko, dia ho vahiny amin'ilay olona miresaka amiko aho ary ho vahiny amiko ilay olona miresaka amiko. 12Dia toy izany koa ianareo: satria fatra-paniry ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Fanahy Masina ianareo, dia ireo hampandroso ny fiangonana amin'ny finoana no aoka hotadiavinareo hananana be dia be. 13Noho izany, izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia aoka hangataka amin'Andriamanitra mba ho afaka hanazava izany koa. 14Raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra manko aho, dia ny fanahiko no hany mivavaka fa tsy mba mandray anjara ny saiko. 15Ahoana àry no hataoko? Hivavaka amin'ny fanahiko aho no sady hivavaka amin'ny saiko ihany koa; hihira amin'ny fanahiko aho no sady hihira amin'ny saiko ihany koa. 16Raha am-panahy fotsiny no isaoranao an'Andriamanitra, hataon'izay mpiangona sarambabe ahoana no famaly "Amen" ny vavaka fisaorana vitanao? Tsy fantany akory manko izay lazainao. 17Raha ianao, dia vavaka fisaorana kanto no vitanao, fa ny hafa kosa tsy nampandrosoinao amin'ny finoana. 18Misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra. 19Kanefa, ao am-piangonana, dia aleoko manao teny dimy mazava amin'ny saiko mba hampianarako ny hafa toy izay teny arivoarivo amin'ny fiteny tsy fantatra. 20Ry havako, aoka tsy ho zaza ianareo amin'ny fisainana; eny, raha momba ny ratsy dia aoka ho zaza ianareo, fa raha amin'ny fisainana dia aoka ho olondehibe. 21Fa izao no voalaza ao amin'ny Soratra Masina: "Olona hafa fiteny no hitenenako amin'ity vahoaka ity, hoy ny Tompo, vavan'ny vahiny no hiresahako aminy! Nefa, na dia amin'izany aza, dia tsy hohenoiny Aho." 22Koa ny fanomezana hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia famantarana ho an'ny tsy mpino, fa tsy famantarana ho an'ny mpino; ny fanomezana hilaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa dia famantarana ho an'ny mpino, fa tsy famantarana ho an'ny tsy mpino. 23Koa raha vory daholo ny mpiangona, ka fiteny tsy fantatra no itenenan'ny olona rehetra, ary misy miditra ao aminareo ny mbola tsy mahalala na ny tsy mpino, tsy holazainy ve fa very saina ianareo? 24Fa raha samy milaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa ny olona rehetra, ka miditra ny tsy mpino na ny mbola tsy mahalala, dia hiaiky ho diso sy meloka izy noho ny anatra ataon'ny olona rehetra; 25hiseho miharihary ny zavatra takona ao am-pony, ka hiankohoka hivavaka amin'Andriamanitra izy sady hilaza fa eo aminareo tokoa Andriamanitra. 26Ahoana àry no izy, ry havako? Raha miangona ianareo, dia misy manana hira, misy manana fampianarana, misy manana fanambaràna, misy milaza hafatra amin'ny fiteny tsy fantatra ary misy manazava izany: aoka ny zavatra rehetra hatao mba hampandroso ny mpiangona amin'ny finoana. 27Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia aoka ho roa na telo raha be dia be, ka hifandimby; ary aoka hisy anankiray manazava izany. 28Fa raha tsy misy olona manazava, dia aoka samy hangina izy ireo mandritra ny fiaraha-miangona, ka ny tenany sy Andriamanitra ihany no hitenenany. 29Ary ny amin'ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa, dia aoka ho roa na telo no hiteny fa ny sisa kosa mamantatra izay lazainy. 30Raha misy mahazo fanambaràna avy amin'Andriamanitra anefa amin'ireo izay mipetraka, dia aoka hangina ilay efa miteny. 31Mahazo mifandimby milaza hafatra avy amin'Andriamanitra ianareo rehetra, mba hahazoan'ny daholobe fampianarana sy fampirisihana. 32Ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra dia aoka hifehy ny fanomezana voarainy, 33satria Andriamanitra tsy mba loharanon'ny fikorontanana fa loharanon'ny fiadanana. Araka ny fanaon'ny Fiangonana rehetra eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra, 34dia aoka hangina ireo vehivavy mandritra ny fiaraha-miangona, satria tsy azony atao ny miteny; fa aoka hanoa izy ireo araka ny voalazan'ny bokin'ny lalàna rahateo. 35Raha te hamotopoto-javatra izy, dia aoka samy hanontany ny vadiny any an-trano; fa tsy sahaza raha vehivavy no hiteny mandritra ny fiaraha-miangona. 36Ianareo ve no nipoiran'ny tenin'Andriamanitra sa ianareo no hany nahatongavany? 37Raha misy mihambo ho mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra na mpanana fanomezana avy amin'ny Fanahy Masina, dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny Tompo izao soratako aminareo izao. 38Fa raha misy tsy miraharaha izany, dia tsy miraharaha azy ny Tompo. 39Koa amin'izany, ry havako, irio mafy ny hilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, saingy aza rarana ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. 40Aoka hatao amim-pahamendrehana sy filaminana avokoa ny zavatra rehetra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\