1 Kôrintianina 15

1Tiako hampahatsiahivina anareo, ry havako, ilay Vaovao Mahafaly izay notorîko taminareo ka noraisinareo sady ifikiranareo. 2Izany Vaovao Mahafaly izany no amonjena anareo koa, raha tananareo araka ny nitoriako azy; raha tsy izany kosa dia ninonino foana ianareo. 3Izao no fampianarana isan'ny voalohany indrindra voaraiko ary nampitaiko taminareo: i Kristy dia maty ho fanalana ny fahotantsika araka ny voalazan'ny Soratra Masina, 4nalevina, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalazan'ny Soratra Masina, 5ary niseho tamin'i Petera, vao tamin'ny 12 lahy. 6Manaraka izany, dia mpianany mihoatra ny 500 no indray nisehoany: mbola velona mandraka androany ny ankamaroany amin'ireo, fa ny sasany ihany no efa nodimandry. 7Taorian'izay, dia nisehoany koa i Jakôba, vao ny apôstôly rehetra. 8Ary faran'izy rehetra, mba nisehoany koa aho, izay toy ny zaza tsy tonga volana. 9Raha izaho manko dia faraidiny amin'ny samy apôstôly, ka tsy mendrika hantsoina hoe apôstôly satria efa nanenjika ny Fiangonan'Andriamanitra. 10Saingy ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy very maina tao amiko ny fahasoavana nomena ahy; fa niasa mihoatra noho ny apôstôly rehetra aho, kanefa tsy izaho, fa ilay fahasoavan'Andriamanitra niaraka tamiko. 11koa izany àry no torînay, na izaho na ry zareo; ary izany no efa ninoanareo. 12Raha i Kristy no torînay fa nitsangana velona avy tany amin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany aminareo fa tsy hitsangana velona ny maty? 13Fa raha tsy hitsangana velona ny maty, na dia i Kristy aza dia tsy ho nitsangana velona mihitsy; 14ary raha tsy nitsangana velona i Kristy, dia tsy misy fotony izay torînay, ary tsy misy fotony izay inoanareo? 15Ary dia hita fa vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria lainga no nanambarànay fa Andriamanitra dia nanangana an'i Kristy ho velona: na dia Andriamanitra aza tsy ho nanangana an'i Kristy ho velona, raha marina fa tsy mitsangana velona ny maty. 16Eny, raha marina fa tsy mitsangana velona ny maty, na dia i Kristy aza dia tsy ho nitsangana velona. 17Ary raha tsy nitsangana velona i Kristy, dia foana ny finoanareo ary mbola tavela ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. 18Ary dia very koa izay efa nodimandry ka nino an'i Kristy. 19Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika an'i Kristy, dia faran'izay mahonena isika amin'ny olon-drehetra. 20Efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty tokoa anefa i Kristy, santatra ho an'ireo nodimandry. 21Ary satria olona iray no niavin'ny fahafatesana, dia olona iray ihany koa no iavian'ny fitsanganan'ny maty. 22Eny, toy ny ahafatesan'ny olona rehetra noho izy tafaray amin'i Adama, no ahaveloman'ny olona rehetra noho izy tafaray amin'i Kristy, 23saingy manaraka ny filaharany avy: i Kristy no santatra, vao ireo voatokana ho an'i Kristy amin'ny fotoana hiavian'i Kristy. 24Aorian'izany, dia ho tonga ny farany: hofoanan'i Kristy avokoa ireo fanapahana sy fahefana ary hery manohitra Azy, ka hatolony an'ilay Andriamanitra sady Ray ny Fanjakana. 25Satria tsy maintsy manjaka i Kristy, ary hataon'Andriamanitra eo ambany tongotr'i Kristy avokoa ireo fahavalo rehetra. 26Ny fahavalo farany hofoanana dia ny fahafatesana, 27fa hoy ny Soratra Masina hoe: "Ny zavatra rehetra dia nampaneken'Andriamanitra ho eo ambanin'ny tongony." Kanefa raha ny Soratra Masina milaza hoe: "Nampanekena Azy ny zavatra rehetra", dia miharihary fa tsy mba isan'izany Andriamanitra Izay nampanaiky an'i Kristy ny zavatra rehetra. 28Ary rehefa nampaneken'Andriamanitra an'i Kristy ny zavatra rehetra, na Izy Zanaka ihany koa aza dia hanaiky an'Andriamanitra Izay nampanaiky Azy ny zavatra rehetra; hany ka ho zavatra rehetra amin'ny olona rehetra Andriamanitra. 29Raha tsy izany, inona no tadiavin'ireo olona atao batisa misolo ny maty? Raha tsy mitsangana velona mihitsy ny maty, ahoana ireo olona ireo no atao batisa misolo azy ireny? 30Ary izahay koa, ahoana no dia anaovanay vy very ny ainay lalandava izao? 31Ry havako, hila ho faty isan'andro vaky aho: lazaiko marina aminareo izany satria ianareo no reharehako ao amin'i Kristy Jesoa Tompontsika. 32Raha araka izay hevitr'olombelona fotsiny no niaretako fanenjehana mafy teto Efeso, soa inona no azoko tamin'izany? Raha tsy mitsangana velona ny maty, dia "aoka hihinana sy hisotro isika, fa ho faty rahampitso." 33Aoka tsy ho voafitaka ianareo, fa "mamohehatra ny toetra tsara ny namana tsy valahara." 34Samia tonga saina araka ny tokony ho izy, ka aza manota intsony. Misy manko aminareo tsy mahalala an'Andriamanitra akory: ny hampahamenatra anareo no ilazako izany. 35Kanefa hisy hanontany hoe: "Fomba ahoana no hitsanganan'ny maty ho velona? Toy inona ny tenan-javatra hananany?" 36Izato hadalànao! Maty aloha ny voa afafinao, vao velona indray. 37Voa fotsiny ihany no afafinao, akotry na masomboly hafa, fa tsy ny tenan'izay vao hitsiry. 38Andriamanitra kosa, araka izay tiany, no manome tena ilay nafafy; ary ny voa afafy rehetra dia omeny tena tandrify ny karazany avy. 39Tsy mitovy nofo ny zavamiaina rehetra mitafy nofo: hafa ny an'ny olombelona, hafa ny an'ny biby, hafa ny an'ny vorona, ary hafa ny an'ny trondro. 40Misy koa tenan-javatra eny amin'ny habakabaka, ary misy tenan-javatra etỳ an-tany; hafa ny famirapiratan'ireo tenan-javatra eny amin'ny habakabaka, ary hafa ny famirapiratan'ny tenan-javatra etỳ an-tany; 41hafa ny famirapiratan'ny masoandro, hafa ny famirapiratan'ny volana, ary hafa ny famirapiratan'ny kintana; ary, na ny kintana anankiroa aza, dia samy hafa ny famirapiratany. 42Dia ho toy izany koa rehefa hitsangana velona ny maty: vatana mety lo no afafy, fa vatana tsy mety lo intsony no hitsangana velona; 43vatana mahonena no afafy, fa vatana be voninahitra no hitsangana velona; vatana malemy no afafy, fa vatana mahery no hitsangana velona; 44vatana manana aina no afafy, fa vatana anjakan'ny Fanahy Masina no hitsangana ho velona. Eny, misy vatana manana aina, ary misy ny vatana anjakan'ny Fanahy Masina; 45araka izany koa no voalazan'ny Soratra Masina hoe: "I Adama, ilay olona voalohany, dia natao manana aina, fa ilay Adama farany kosa natao feno Fanahy mahavelona." 46Kanefa tsy izay anjakan'ny Fanahy Masina no tonga mialoha fa izay manana aina; taoriana vao tonga izay anjakan'ny Fanahy Masina. 47Ilay olona voalohany dia avy amin'ny tany, ka tany; fa ilay olona faharoa dia avy any an-danitra. 48Ireo an'ny tany dia manahaka ilay olona avy amin'ny tany; fa ireo an'ny lanitra kosa dia manahaka ilay olona avy any an-danitra. 49Tahaka ny nitondrantsika ny endrik'ilay olona avy amin'ny tany no hitondrantsika ny endrik'ilay olona avy any an-danitra. 50Izao kosa no lazaiko, ry havako: ny olombelona nofo aman-dra dia tsy afaka hanana anjara amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra; ary izay tratry ny fahalòvana dia tsy afaka hahazo anjara amin'ny tsy fahalòvana. 51Indro misy tsiambaratelo ambarako aminareo: tsy hodimandry avokoa isika rehetra; 52vetivety foana, indray mipy maso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovàna avokoa isika rehetra. Satria haneno ny trompetra farany, dia hitsangana velona ireo maty ka tsy ho tratry ny fahalòvana intsony; ary hovàna isika. 53Ka ity mety lo ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalòvana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. 54Fa rehefa mitafy ny tsy fahalòvana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ilay tenin'ny Soratra Masina hoe: "Noresena ny fahafatesana ka levona!" 55"Azia ny fandresenao, ry fahafatesana? Aiza ny lefonao maranitra, ry fahafatesana?" 56Fa ny fahotana no lefona maranitra anindronan'ny fahafatesana, ary ny lalàna no hery ahombiazan'ny fahotana. 57Kanefa hisaorana anie Andriamanitra, Izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika! 58Koa amin'izany, ry havako malala, aoka ianareo hiorina mafy, tsy ho voahozongozona, hahefa bebe kokoa hatrany eo amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fisasaranareo amin'ny fanompoana ny Tompo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\