1 Kôrintianina 3

1Koa izaho, ry havako, dia tsy afaka niteny taminareo toy ny amin'ny olona manana ny Fanahin'Andriamanitra; fa toy ny amin'ny olona mbola fehezin'ny maha olombelona no nitenenako taminareo, toy ny amin'ny olona zazavao amin'ny maha kristianina. 2Dia ronono no namahanako anareo fa tsy ventin-kanina, satria tsy mbola nozakanareo. Na ankehitriny izao aza, dia tsy mbola zakanareo 3noho ianareo mbola fehezin'ny maha olombelona. Matoa fialonana sy adiady no mahazo laka eo aminareo, tsy miharihary ve fa fehezin'ny maha olombelona ianareo ka mitondra tena araka ny filamatr'olombelona? 4Raha hoy ny anankiray hoe: "Izaho an'i Paoly", ary hoy kosa ny anankiray hoe: "Izaho an'i Apôlao", moa tsy ny fanaon'olombelona ve no ataonareo? 5Fa inona moa i Apôlao, ary inona moa i Paoly? Mpanompon'Andriamanitra fotsiny izahay, ka nahatonga anareo ho mpino samy araka izay nomen'ny Tompo hataonay avy: 6izaho moa namboly, ary i Apôlao kosa nanondraka, fa Andriamanitra no nampitsimoka. 7Tsy izay mamboly na izay manondraka no tena zavatra, fa Andriamanitra Izay mampitsimoka. 8Mitovy ihany izay mamboly sy izay manondraka; ary samy homen'Andriamanitra ny valisoa tandrify azy arakaraka ny fisasarany avy. 9Fa izahay dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary ianareo no sahan'Andriamanitra. Trano aorin'Andriamanitra koa ianareo. 10Araka ny tombon-tsoa nomen'Andriamanitra ahy, dia nametraka ny fototra toy ny mpità-marika mahay aho; ary olon-kafa no mandrafitra eo ambonin'izany. Kanefa aoka samy hitandrina tsara ny fomba andrafetany; 11satria tsy misy mahazo mametraka fototra hafa, ankoatra ilay efa eo, dia i Jesoa Kristy. 12Ny arafitra eo ambonin'izany fototra izany dia mety ho volamena, na volafotsy, na vatosoa, na hazo, na bozaka, na mololo; 13kanefa dia hiseho ny asan'ny tsirairay amin'ilay andro fitsarana izay hampiharihary izany. Fa amin'ny afo no hisehoan'izany andro izany, ka dia hosedrain'io afo io ny asa vitan'ny tsirairay hahitana izay hamafiny. 14Raha asa mahatanty afo moa no narafiny teo ambony fototra, dia handraisany valisoa. 15Raha asa kilan'ny afo kosa, dia hahafaty antoka azy; kanefa ny tenany dia hovonjena ihany, saingy toy ny namakivaky afo. 16Tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ao aminareo ny Fanahin'Andriamanitra? 17Raha misy olona manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba hosimbàn'Andriamanitra koa. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra, ary ianareo no tempoliny! 18Aoka tsy hisy hamita-tena. Raha misy aminareo mihevi-tena ho hendry araka ny filamatr'izao tontolo izao, aoka hanjary adala izy mba ho hendry. 19Fa ny fahendrena araka ny filamatr'izao tontolo izao dia fahadalana eo imason'Andriamanitra; satria izao no voalazan'ny Soratra Masina: "Ny hafetsen'ny olon-kendry no amandrihan'Andriamanitra azy"; 20ary izao koa: "Fantatry ny Tompo ny fisainan'ny olon-kendry fa zava-poana izany." 21Noho izany, aoka tsy hisy hanao olona ho reharehany. Fa anareo ny zavatra rehetra, 22na i Paoly, na i Apôlao, na i Petera, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy: anareo avokoa izany rehetra izany; 23ianareo kosa an'i Kristy, ary i Kristy an'Andriamanitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\