1 Kôrintianina 6

1Raha misy aminareo manana fifanolanana amin'ny havana kristianina, ahoana no dia ahasahiany mangataka fitsarana amin'ny olona tsy mpino fa tsy amin'ny vahoakan'Andriamanitra? 2Sa tsy fantatrareo ve fa ny vahoakan'Andriamanitra no hitsara izao tontolo izao? Ka raha izao tontolo izao aza hotsarainareo, dia tsy mendrika anareo ve ny fitsarana izay raharaha madinika indrindra. 3Tsy fantatrareo ve fa hitsara anjely aza isika? Mainka fa izay raharaha momba izao fiainana izao! 4Koa raha zavatra momba izao fiainana izao no ilanareo fitsarana, dia olona ivelan'ny Fiangonana ve no tendrenareo ho mpitsara? 5Hampahamenatra anareo no itenenako izany. Hay ve tsy misy olon-kendry na dia anankiray aza eo aminareo mba afaka handamina ny fifanolanan'ny samy kristianina? 6Sady kristianina ve dia hanana ady amina kristianina ary izay indray tsaraina eo anatrehan'ny tsy mpino? 7Efa tena mikorosy fahana ianareo matoa misy fifanolanana samy ianareo. Tsy aleonareo ve mizaka ny tsy rariny? Tsy aleonareo ve miaritra ny fanambakana? 8Kanefa dia ianareo indray no manao ny tsy rariny sy manambaka, ary dia ny havanareo iray finoana ihany no anaovanareo izany. 9Tsy fantatrareo ve fa tsy hanana anjara amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra ny mpanao ratsy. Aza mety hofitahina ianareo! Fa na ny mpijangajanga, na ny mpanompo sampy, na ny mpaka vadin'olona, na ny maloto fihetsika, na ny mpifampila samy lehilahy, 10na ny mpangalatra, na ny mpitia harena, na ny mpidoroka, na ny mpanendrikendrika, na ny mpanao an-keriny, dia samy tsy hanana anjara amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 11Tahaka izany taloha ny sasany taminareo; saingy efa voasasa ho afaka tamin'ny fahotana ianareo, efa voatokana ho an'Andriamanitra ary efa nekeny ho marina tamin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'ilay Andriamanitsika. 12"Azoko atao ny zavatra rehetra", hoy aho, kanefa tsy dia ary mahasoa avokoa. "Azoko atao ny zavatra rehetra", hoy aho, kanefa tsy misy na inona na inona avelako hanandevo ahy. 13"Ny hanina fanao an-kibo ary ny kibo fasian-kanina", hoy ianareo, kanefa samy zavatra horavan'Andriamanitra izy roroa. Ny tenantsika kosa tsy natao ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny Tompo; ary ny Tompo ho an'ny tenantsika. 14Efa nanangana ny Tompo ho velona Andriamanitra, ary isika koa dia hatsangany ho velona araka ny heriny. 15Tsy fantatrareo ve fa anisan'ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Ka dia hoesoriko ve ny anisan'ny tenan'i Kristy hatao ho anisan'ny tenan'ny vehivavy mpijangajanga? Sanatria! 16Sa tsy fantatrareo fa ny lehilahy mikambana amin'ny vehivavy mpijangajanga dia iray tena aminy? Hoy manko ny Soratra Masina: "Ho tena iray izy roroa." 17Fa izay mikambana amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray aminy. 18Andosiro ny fijangajangana! Ny fahotana hafa rehetra ataon'ny olona dia ivelan'ny tenany avokoa; fa izay mijangajanga kosa dia manao fahotana mihatra amin'ny tenany. 19Sa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, Ilay ao anatinareo sady noraisinareo tamin'Andriamanitra? Tsy anareo ny tenanareo, 20fa novidîn'Andriamanitra lafo ho fananany ianareo. Noho izany, ampiasao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tenanareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\