1 Kôrintianina 7

1Ary ny amin'ireo anton-javatra nanoratanareo tamiko dia izao: Tsara ny tsy anambadian'ny lehilahy. 2Kanefa, noho ny fijangajangana mananontanona, dia aoka ny lehilahy samy hanana ny vadiny avy ary aoka ny vehivavy samy hanana ny vadiny avy. 3Aoka ny lehilahy hanefa ny adidiny amin'ny vadiny, ary toy izany koa ny vehivavy amin'ny vadiny. 4Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa an'ny lahy izany; toy izany koa, ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa an'ny vavy izany. 5Aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'ny vanim-potoana ifanarahanareo hatokana ho an'ny fivavahana; avy eo dia miraisa indray, sao tsy mahafehy tena ianareo ka halain'i Satàna fanahy. 6Saingy tsy mandidy anareo aho milaza izany fa mamela malalaka. 7Satriko ho tahaka ahy avokoa ny olona; kanefa moa samy manana ny fanomezam-pahasoavana manokana noraisiny tamin'Andriamanitra, ka ny anankiray toy izao, ary ny anankiray toy izao. 8Fa hoy aho amin'ny olona tsy manambady sy ny vehivavy mpitondratena: tsara ho anareo ny mitoetra ho tokan-tena tahaka ahy. 9Kanefa raha tsy mahafehy tena ianareo, dia manambadia; fa aleo manambady toy izay maimay. 10Ny kristianina manambady kosa, dia izao no andidiako azy (tsy izaho fa ny Tompo): aoka ny vehivavy tsy hisaraka amin'ny vadiny; 11fa raha sendra misaraka amin'ny lahy izy, dia aoka tsy hanambady intsony, na aoka hody amin'ny vadiny. Ary ny lehilahy kosa, aoka tsy hanary vady. 12Ary amin'ireo sisa dia izao no teniko (izaho fa tsy ny Tompo): raha misy lehilahy kristianina manambady vehivavy tsy mpino, ka te hiara-mitoetra aminy ravehivavy, dia aoka izy tsy hanary an-dravehivavy; 13ary raha misy vehivavy kristianina manambady lehilahy tsy mpino, ka te hiara-mitoetra aminy ralehilahy, dia aoka izy tsy hanary an-dralehilahy. 14Fa ny lahy tsy mpino dia atokan'Andriamanitra ho Azy, noho ny vadiny kristianina; ary ny vavy tsy mpino dia atokan'Andriamanitra ho Azy, noho ny vadiny kristianina. Raha tsy izany, dia ho tsy mpino ny zanak'izy roa, kanefa izao dia voatokana ho an'Andriamanitra. 15Fa raha ilay tsy mpino kosa no te hisaraka amin'ny vadiny kristianina, dia aoka izy hisaraka. Amin'izany, dia malalaka ny lafiny kristianina, na ny lahy na ny vavy, satria efa nantsoin'Andriamanitra ho velona finaritra isika. 16Ahoana moa no ahafantaranao, ramatoa, na hahavonjy ny vadinao tsy mpino ianao na tsia? Ary ahoana moa no ahafantaranao, andriamatoa, na hahavonjy ny vadinao tsy mpino ianao na tsia? 17Ankoatra izany, aoka samy hitondra tena araka izay anjara nomen'ny Tompo azy avy, sy araka izay niantsoan'Andriamanitra azy avy. Izany rahateo dia fepetra ataoko ho an'ny Fiangonana rehetra. 18Olona voafora ve no nantsoin'Andriamanitra? Aoka izy tsy hanafoana izany famantarana izany; olona tsy voafora kosa ve no nantsoin'Andriamanitra? Aoka izy tsy hoforana. 19Tsinontsinona ny hoe voafora ary tsinontsinona koa ny hoe tsy voafora fa ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra no tena zavatra. 20Aoka samy hipetraka amin'izay toetra nisy azy avy fony nantsoin'Andriamanitra. 21Mpanompo ve ianao fony nantsoin'Andriamanitra? Aoka tsy hampaninona anao ny maha mpanompo; kanefa raha misy ahafahanao miavotra, aleo hararaotina izany. 22Fa ny olona mpanompo voaantso ho tafaray amin'ny Tompo dia nafahan'ny Tompo tamin'ny fahotana; ary ny olona tsy mpanompo voaantso ho tafaray amin'i Kristy dia mpanompon'i Kristy. 23Novidin'Andriamanitra lafo ianareo mba ho fananany; noho izany, aza mety handevozin'olona. 24Ry havako, eo anatrehan'Andriamanitra dia aoka samy hipetraka amin'izay toetra nisy azy avy fony nantsoina. 25Ary ny amin'ny olona tsy manambady, dia tsy nahazoako didy avy amin'ny Tompo; fa manolotra ny hevitro kosa aho, toy ny olona efa nahazo famindrampo tamin'ny Tompo ka azo itokiana. 26Izao àry no hevitro: noho ny fahasahiranana ankehitriny dia tsara ny tsy manambady; eny, tsara ho an'ny olona ny toy izany. 27Lehilahy efa manambady ve ianao? Aza mitady izay hisarahana. Lehilahy tsy mbola manambady ve ianao? Aza mitady vady. 28Kanefa, tsy manota ianao raha manambady. Ary raha manambady koa ny tovovavy, dia tsy manota; saingy ny manambady dia tsy ilaozam-pijaliana amin'ny fiainana andavanandro, ka tiako tsy hiharan'izany ianareo. 29Izao no teniko, ry havako: Efa fohy ny andro, ka amin'izao sisa izao, dia aoka ireo manambady ho toy ny tsy manambady; 30ireo mitomany dia aoka ho toy ny tsy mitomany; ireo mifaly dia aoka ho toy ny tsy mifaly; ireo mividy zavatra dia aoka ho toy ny tsy manan-javatra; 31ireo fatra-pikirakira ny zavatr'izao tontolo izao dia aoka ho toy ny tsy mikirakira izany, fa mihelina ny endrik'izao tontolo izao. 32Tiako ho afaka amin'ny fanahiana ianareo. Ny lehilahy tokan-tena dia miahy ny raharahan'ny Tompo, manao izay hahafaly ny Tompo. 33Fa ny lehilahy manambady kosa dia miahy ny raharahan'izao tontolo izao, manao izay hahafaly ny vadiny, 34ka dia miroa fo. Ary ny vehivavy tokan-tena sy ny virijiny dia miahy ny raharahan'ny Tompo, hany ka voatokana ho Azy Tompo vatana amam-panahy. Fa ny vehivavy manambady kosa dia miahy ny raharahan'izao tontolo izao, manao izay hahafaly ny vadiny. 35Ny hahasoa anareo no ilazako izany: tsy hoe hamela-pandrika aminareo, fa hanaovanareo ny mendrika sy hifikiranareo amin'ny Tompo tsy misy manembantsembana. 36Izao kosa ny amin'ireo efa mpifamofo talohan'ny nahatonga azy ho kristianina. Raha miredareda-paniriana razazalahy, ka mihevitra fa tsy hahafehy tena manoloana ny fofombadiny ary mihevitra fa tokony hotanterahina ny raharaham-panambadiana, dia aoka ilay tovolahy hanao izay irîny fa tsy manota izy amin'izany: aoka hifanambady izy roa! 37Kanefa raha tapa-kevitra tao am-pony razazalahy fa hanaja ny fofombadiny, ka tsy nisy nanery azy tamin'izany fa tena safidiny malalaka no nahatapa-kevitra azy tao am-pony, dia tsara ny ataony. 38Koa tsara ny ataon'ilay tovolahy mampakatra ny fofombadiny; fa tsaratsara kokoa ny ataony tsy mampakatra ny fofombadiny. 39Ny vehivavy manambady dia voafehy amin'ny vadiny raha mbola velona ralehilahy; fa raha maty kosa izy, dia mahazo manambady izay tiany ravehivavy, saingy tsy maintsy ho lehilahy kristianina. 40Kanefa, araka ny hevitro, sambatra kokoa ravehivavy raha mitoetra amin'izao. Ary ataoko fa manana ny Fanahin'Andriamanitra koa aho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\