1 Kôrintianina 9

1Tsy olona afaka ve aho? Tsy apôstôly ve aho? Tsy efa nahita an'i Jesoa Tompontsika ve aho? Tsy vokatry ny asako amin'ny fanompoako ny Tompo ve ianareo? 2Na dia tsy apôstôly aza aho ho an'ny sasany, dia apôstôly tokoa ho anareo. Satria noho ianareo tafaray amin'ny Tompo, dia ianareo mihitsy no porofon'ny maha apôstôly ahy. 3Izao no avaliko an'ireo izay mitsikera ahy: 4Moa tsy zonay ve ny mandray izay hohanina sy hosotroina avy aminareo? 5Moa tsy zonay ve ny mitondra vehivavy kristianina toy ny ataon'ireo apôstôly sy ny rahalahin'ny Tompo ary i Petera? 6Sa izahay sy i Barnabà no hany tsy manan-jo hamela ny asa fivelomana? 7Iza no miaramila hianto-tena rehefa miantafika? Iza no mpamboly voaloboka tsy mihinana ny vokatr'izay namboleny? Iza no mpiandry ondry aman'osy tsy mivelona amin'ny rononon'ny biby andrasany? 8Tsy hoe araka ny fiheveran'ny besinimaro ihany no itenenako izany fa na ny lalànan'i Mosesy koa aza dia milaza izany. 9Fa izao no voasoratra ao amin'io lalàna io: "Aza fehezina ny vavan'ny omby mively vary." Moa dia ny omby ve no ahîn'Andriamanitra, 10sa noho ny aminay indrindra no ilazany an'izany? Eny, noho ny aminay no nanoratana izany: ny mpiasa tany sy ny mpively vary manko dia samy tsy maintsy manatontosa ny asany amim-panantenana ny anjarany avy. 11Raha namafy taminareo ny soa avy amin'ny Fanahy Masina izahay, moa tafahoatra raha mba mijinja ny anjaranay amin'izay fanananareo ara-nofo? 12Raha ny olon-kafa aza manana izany zo izany, tsy mainka ve fa izahay? Kanefa tsy nampiasa izany zo izany izahay, fa dia nihafy tamin'ny zavatra rehetra, mba tsy hisakantsakanana ilay Vaovao Mahafaly momba an'i Kristy. 13Tsy fantatrareo ve fa ireo manao ny raharaha masina ao an-tempoly dia mahazo hanina avy amin'ny zavatry ny tempoly, ary ireo miasa eo amin'ny alitara fisoronana dia mahazo anjara avy amin'ny zavatra atao sorona? 14Toy izany koa no nameperan'ny Tompo fa izay mitory ny Vaovao Mahafaly dia hahazo fivelomana avy amin'izany asa izany. 15Raha izaho anefa dia tsy nampiasa velively ireny zoko ireny; ary tsy hitaky ny hampiharana azy amiko no anoratako ny amin'izany. Fa aleoko maty toy izay... Tsy ekeko hofoanan'olona ny reharehako! 16Tsy hoe ny fitoriako ny Vaovao Mahafaly no ireharehako; adidy napetraka amiko izany ka lozako raha tsy mitory ny Vaovao Mahafaly aho. 17Raha safidim-poko no anaovako izany, dia tokony hahazo valisoa aho; fa raha baiko no anaovako izany, dia andraikitra nankinin'Andriamanitra tamiko. 18Inona àry no mba valisoa azoko? Dia izao: afa-manolotra maimaimpoana ny Vaovao Mahafaly izay torîko aho, ka tsy mampiasa ny zo omen'ny Vaovao Mahafaly. 19Olona tsy mpanompon'iza na iza tokoa aho, kanefa dia nilatsaka ho mpanompon'ny olona rehetra hahazoako maro araka izay tratra. 20Tamin'ireo Jiosy, dia nanao tahaka ny Jiosy aho hahazoako azy ireo; na dia olona tsy fehezin'ny lalànan'i Mosesy intsony aza aho, dia nanao tahaka ireo fehezin'ny lalàna hahazoako azy ireo. 21Tamin'ireo tsy mahalala ny lalànan'i Mosesy, dia nanao tahaka ireo tsy mahalala io lalàna io aho hahazoako azy ireo; tsy hoe tsy fehezin'ny lalànan'Andriamanitra aho, fa manoa ny lalànan'i Kristy. 22Tamin'ireo malemy finoana, dia nanao tahaka ny malemy aho hahazoako azy ireo. Amin'ny olona rehetra, dia efa tonga zavatra rehetra aho hamonjeko mihitsy ny sasany. 23Izany rehetra izany dia ataoko noho ny Vaovao Mahafaly mba hahatonga ahy ho mpiombona anjara amin'ny soa ampanantenainy. 24Tsy fantatrareo ve fa ny mpihazakazaka eo amin'ny kianja fifaninanana dia samy mihazakazaka daholo, nefa tokana ihany no mahazo ny loka? Mihazakazàha toy izany mba hahazoanareo loka. 25Izay rehetra mpanao fanatanjahan-tena dia mahonon-tena fatratra. Ataony izany mba hahazoany satroboninahitra mety simba; fa ny antsika kosa dia ataontsika mba hahazoana satroboninahitra tsy mety simba. 26Koa raha izaho, dia manao toy ny mpihazakazaka aho ka mikendry ny tanjona; mamely toy ny mpanao totohondry aho ka tsy mikapo-drivotra. 27Folahiko mafy ny tenako ary feheziko fatratra, fandrao izaho efa nitory tamin'ny hafa indray no tonga voailika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\