1 Joany 1

1Ny amin'ilay Teny manome fiainana no anoratanay aminareo. Izy, Izay nisy hatramin'ny voalohany, ka efa renay, efa hitan'ny masonay, efa nobanjininay ary efa notsapain'ny tananay no ambaranay aminareo. 2Eny, efa naseho ny fiainana sady efa hitanay; ary tonga vavolombelony izahay ka manambara aminareo ny fiaina-maharitra mandrakizay, dia ilay fiainana nitodika tany amin'ny Ray ka efa naseho taminay. 3Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba hahazoanareo fiombonana aminay koa; fa izahay dia miombona amin'ny Ray sy amin'i Jesoa Kristy Zanany. 4Izany no soratanay aminareo, mba ho feno ny hafaliantsika. 5Izao no hafatra renay tamin'i Jesoa Kristy, ka mba ambaranay aminareo: Andriamanitra dia fahazavana, ary tsy mba misy haizina akory ao aminy. 6Raha milaza ho manam-piombonana amin'Andriamanitra isika, nefa miaina ao amin'ny haizina, dia mandainga sady tsy manatanteraka ny hafatra marim-pototra. 7Andriamanitra dia ao amin'ny mazava: ka raha miaina ao amin'ny fahazavana tahaka Azy isika, dia misy fiombonana amintsika samy isika; ary ny ran'i Jesoa Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny karazam-pahotana rehetra. 8Raha milaza ho tsy manam-pahotana isika, dia mamita-tena, ary tsy ao anatintsika ny hafatra marim-pototra. 9Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mitana ny toky nomeny Andriamanitra sady marina, ka hamela ny fahotantsika sy hanadio antsika ho afaka amin'ny ratsy isan-karazany. 10Raha milaza ho tsy nanota isika, dia mampandainga an'Andriamanitra sady tsy ao anatintsika ny teniny.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\