1 Joany 2

1Izany, rey anaka, no soratako aminareo, mba tsy hanotanareo. Kanefa raha misy olona manota, dia manana mpisolovava eo anilan'ny Ray isika, dia i Jesoa Kristy, ilay Marina. 2Izy no sorom-panonerana amelana ny fahotantsika; ary tsy ny antsika ihany, fa ny an'izao tontolo izao koa. 3Ny ahafantarantsika fa mahalala an'Andriamanitra isika, dia ny fitandremantsika ireo didiny. 4Izay milaza ho mahalala an'Andriamanitra, nefa tsy mitandrina ireo didiny, dia mpandainga sady tsy ao anatin'izany olona izany ny hafatra marim-pototra. 5Fa na iza na iza mitandrina ny tenin'Andriamanitra, dia lavorary ao aminy marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra; izany no ahafantarantsika fa tafaray amin'Andriamanitra isika. 6Izay milaza fa mitoetra ao anatin'Andriamanitra izy, dia tsy maintsy miaina toa izay niainan'i Kristy koa. 7Ry hava-malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo, fa didy ela, izay nanananareo hatramin'ny voalohany; izany didy ela izany dia ilay teny efa renareo. 8Didy vaovao ihany koa no soratako aminareo, dia ilay hita marina eo amin'i Kristy sy eo aminareo, satria misava ny haizina ary efa mamiratra ny fahazavana tena izy. 9Izay milaza fa ao amin'ny fahazavana izy, kanefa mankahala ny namany iray finoana, dia mbola ao amin'ny haizina ihany. 10Izay tia ny namany iray finoana no mitoetra ao amin'ny fahazavana, ka tsy misy zavatra mitaona ny hafa amin'ny ratsy ao aminy. 11Fa izay mankahala ny namany no ao amin'ny haizina: ao amin'ny haizina no andehanany ka tsy fantany izay alehany, satria voajamban'ny haizina ny masony. 12Izao no soratako ho anareo ankizy: "Voavela ny fahotanareo noho ny anaran'i Kristy!" 13Izao no soratako ho anareo ray aman-dreny: "Efa nahalala Ilay nambara hatramin'ny voalohany ianareo!" Izao no soratako ho anareo zatovo: "Efa naharesy ilay Ratsy ianareo!" 14Izao no voasoratro ho anareo ankizy: "Efa nahalala ny Ray ianareo!" Izao no voasoratro ho anareo ray aman-dreny: "Efa nahalala Ilay nambara hatramin'ny voalohany ianareo!" Izao no voasoratro ho anareo zatovo: "Mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay Ratsy ianareo!" 15Aza mankamamy an'izao tontolo izao, na ny zavatra izay ao amin'izao tontolo izao. Raha misy olona mankamamy an'izao tontolo izao, dia tsy ao anatin'izany olona izany ny fitiavana ny Ray. 16Satria ny zavatra rehetra izay ao amin'izao tontolo izao, izany hoe ny filàndratsin'ny maha olona mpanota sy ny fitsiriritan-javatra hitan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny Ray, fa avy amin'izao tontolo izao. 17Mandalo izao tontolo izao sy ny filàndratsy itaomany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. 18Rey anaka, izao no fotoanandro farany. Araka ny efa renareo dia ho avy ilay antikristy, sady maro ny antikristy efa tonga sahady; ka izany no ahafantarantsika fa izao no fotoanandro farany. 19Avy tamintsika ihany ireo no niala, saingy tsy namantsika; satria raha namantsika tokoa ireo, dia ho naharitra niaraka tamintsika. Fa ireo no niala, dia mba hampiharihary fa tsy namantsika avokoa ny olona rehetra. 20Ianareo kosa dia manana ny Fanahy Masina avy amin'i Kristy ary mahafantatra izany avokoa ianareo. 21Tsy noho ianareo tsy mahafantatra ny hafatra marim-pototra no nanoratako taminareo, fa noho ianareo mahafantatra izany; ary fantatrareo koa fa tsy misy lainga avy amin'ilay hafatra marim-pototra. 22Iza no mpandainga, raha tsy izay mandà an'i Jesoa tsy ho Kristy? Izy no ilay antikristy, mandà ny Ray sy ny Zanaka. 23Izay rehetra mandà ny Zanaka no tsy manana ny Ray koa; izay manaiky ny Zanaka no manana ny Ray koa. 24Ianareo kosa, dia ny hafatra izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo ny hafatra izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao anatin'ny Zanaka sy ny Ray koa ianareo. 25Ary ny zavatra nampanantenain'i Kristy antsika dia ny fiaina-maharitra mandrakizay. 26Izany no voasoratro ho anareo, dia ny amin'ireo mitady hamitaka anareo. 27Ianareo kosa, dia ny Fanahy Masina efa noraisinareo avy tamin'i Kristy no mitoetra ao anatinareo, ka tsy mila hampianarin'olona ianareo. Fa ny Fanahy Masina avy amin'i Kristy no mampianatra anareo ny amin'ny zavatra rehetra, ary zavatra marim-pototra fa tsy lainga no ampianariny; ka tomoera ao anatin'i Kristy ianareo, araka ny nampianaran'ny Fanahy Masina anareo. 28Eny, rey anaka, tomoera ao anatin'i Kristy ianareo mba hananantsika toky rahatrizay hiseho Izy ary mba tsy ho voaroaka lavitra Azy isika amin'ny andro hiaviany ka ho afa-baràka. 29Raha fantatrareo fa marina Andriamanitra, dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina soritany koa dia naterak'Andriamanitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\