1 Joany 3

1Endrey ity haben'ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika: fa nantsoina hoe zanak'Andriamanitra isika, sady zanany tokoa! Izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia noho izy tsy nahalala an'Andriamanitra. 2Ry hava-malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, kanefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika rahatrizay. Saingy fantatsika fa rahatrizay hiseho i Kristy, dia ho tahaka Azy isika, satria hahita Azy araka ny maha Izy Azy. 3Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'i Kristy izany dia mitandrin-tena hanana toetra madio mba hadio toetra tahaka Azy. 4Izay rehetra manota dia mandika ny lalànan'Andriamanitra, fa ny ota no fandikana ny lalànan'Andriamanitra. 5Fantatrareo kosa fa i Jesoa Kristy no niseho, dia mba hanala ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. 6Izay rehetra miray amin'i Kristy dia tsy manota; izay rehetra manota, dia tsy nahita Azy na nahalala Azy. 7Rey anaka, aza avela hisy hamitaka anareo; izay manao ny marina soritan'Andriamanitra ihany no marina tahaka an'i Jesoa Kristy koa. 8Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly dia mpanota hatrany am-boalohany. Ary ny anton'ny nisehoan'ilay Zanak'Andriamanitra, dia ny handrava ny asan'ny devoly. 9Izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, satria ilay voa nafafin'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny; ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. 10Izany no mampiavaka miharihary ireo zanak'Andriamanitra amin'ireo olona andevozin'ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina soritany sy izay tsy tia ny namana iray finoana. 11Izao manko no hafatra efa renareo hatramin'ny voalohany: aoka isika hifankatia! 12Fa tsy hanao tahaka an'i Kaina izay avy amin'ilay Ratsy ka namono ny rahalahiny. Ary inona no anton'ny namonoan'i Kaina azy? Dia satria ratsy ny asan'i Kaina, fa marina kosa ny an'ny rahalahiny. 13Aza gaga, ry havana, raha ankahalain'izao tontolo izao ianareo. 14Fantatsika fa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana mba hiditra ao amin'ny fiainana isika, satria tia ireo namana iray finoana. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. 15Izay rehetra mankahala ny namany iray finoana dia mpamono olona; ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana ny fiaina-maharitra mandrakizay mitoetra ao anatiny. 16Izao no ahafantarantsika ny fitiavana: i Jesoa Kristy dia nahafoy ny ainy hamonjeny antsika; ary isika koa dia mba tokony hahafoy ny aintsika hamonjena ny namana. 17Na iza na iza manan-karena eto amin'izao tontolo izao, ary mahita ny namany mahantra nefa mihirim-belona tsy mangoraka azy, ahoana no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? 18Rey anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny tsara lahatra fotsiny isika, fa ho tia amin'ny asa sy araka ny tena marina. 19Izany no hahafantarantsika fa mpiandany amin'ny marina isika. Izany no hampahatokiantsika ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra, 20raha toa manameloka antsika ny fontsika: Andriamanitra manko dia fantatsika fa lehibe noho ny fontsika sady mahalala ny zavatra rehetra. 21Ry hava-malala, raha toa tsy manameloka antsika ny fontsika, dia manan-toky eo anatrehan'Andriamanitra isika; 22ary na inona na inona angatahintsika dia azontsika avy aminy, satria mitandrina ireo didiny sy manao izay ankasitrahina eo imasony isika. 23Ary ny didin'Andriamanitra dia ny hinoantsika ny anaran'i Jesoa Kristy Zanany sy ny hifankatiavantsika araka ny didy nomen'i Kristy antsika. 24Izay mitandrina ireo didin'Andriamanitra no mitoetra ao anatin'Andriamanitra ary Andriamanitra kosa ao anatiny; ary ny ahafantarantsika fa mitoetra ao anatintsika Andriamanitra, dia ny Fanahy Masina Izay nomeny antsika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\