1 Joany 4

1Ry hava-malala, aza mino izay rehetra milaza hoe manana ny Fanahy Masina, fa zahao toetra ireo hahafantarana raha toa ny Fanahy Masina avy amin'Andriamanitra no manentana azy; satria maro ny mpaminany sandoka eran'izao tontolo izao. 2Izao no ahafantaranareo ny Fanahin'Andriamanitra: ny olona rehetra manaiky fa efa tonga olombelona tokoa i Jesoa Kristy, dia manana ny Fanahy avy amin'Andriamanitra; 3ny olona rehetra tsy manaiky an'i Jesoa araka izany, dia tsy manana ny Fanahy avy amin'Andriamanitra: ny fanahy ananany dia ny fanahin'ilay antikristy, izay renareo fa ho avy ary efa eo amin'izao tontolo izao sahady aza ankehitriny. 4Rey anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy an'ireny mpaminany sandoka ireny; satria lehibe ny Fanahy Masina izay ao anatinareo noho ny fanahy izay ao amin'izao tontolo izao. 5Ireny mpaminany sandoka ireny dia anisan'izao tontolo izao, ka izany no itenenany zavatra avy amin'izao tontolo izao sy ihainoan'izao tontolo izao azy. 6Fa izahay kosa dia avy amin'Andriamanitra; ka izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay, fa izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no ahafantarantsika ny Fanahy fahamarinana sy ny fanahy fahadisoan-kevitra. 7Ry hava-malala, aoka hifankatia isika, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. 8Izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. 9Izao no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika: nirahiny ho eo amin'izao tontolo izao ny Zanany lahitokana mba hahavelona antsika amin'ny alalany. 10Izao no fitiavana: tsy hoe isika no nitia an'Andriamanitra; fa Izy no nitia antsika, ka naniraka ny Zanany lahitokana ho sorom-panonerana hamelana ny fahotantsika. 11Ry hava-malala, raha toy izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia koa isika. 12Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; fa raha mifankatia isika, dia mitoetra ao anatintsika Andriamanitra, ary lavorary ao anatintsika ny fitiavana Azy. 13Ny ahafantarantsika fa mitoetra ao anatin'Andriamanitra isika ary Izy ao anatintsika, dia ny Fanahiny efa nomeny antsika. 14Ary izahay efa nahita ka dia vavolombelona manambara fa naniraka ny Zanany ho Mpamonjy an'izao tontolo izao ny Ray. 15Na iza na iza manaiky an'i Jesoa ho Zanak'Andriamanitra, dia mitoetra ao anatiny Andriamanitra ary izy ao anatin'Andriamanitra. 16Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana; koa izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao anatin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao anatiny. 17Izao no mahalavorary ny fitiavana eo anivontsika: hanan-toky isika amin'ny andro fitsarana, satria tahaka an'i Kristy isika eto amin'izao tontolo izao. 18Tsy mba manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana lavorary mandroaka ny tahotra. Mifantoka amin'ny sazy manko ny tahotra, fa izay matahotra dia mbola tsy lavorary amin'ny fitiavana. 19Tia isika, satria Andriamanitra no efa tia antsika mialoha. 20Raha misy manao hoe: "Manam-pitiavana an'Andriamanitra aho", nefa mankahala ny namana iray finoana, dia mpandainga izy; fa raha ny namana izay hitany aza tsy tiany, hataony ahoana no fitia an'Andriamanitra Izay tsy hitany? 21Ary izao no didy azontsika tamin'i Kristy: izay manam-pitiavana an'Andriamanitra dia tsy maintsy manam-pitiavana ny namana iray finoana koa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\