1 Joany 5

1Izay rehetra mino fa i Jesoa no Kristy, dia naterak'Andriamanitra; ary izay rehetra tia ilay Andriamanitra niteraka, dia tia izay naterak'Andriamanitra koa. 2Ny ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fanatontosàntsika ireo didiny. 3Eny, ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fitandremantsika ireo didiny; sady tsy mavesatra ireo didiny ireo, 4satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fitaovam-pandresena izay maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. 5Iza moa no maharesy izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa i Jesoa no ilay Zanak'Andriamanitra? 6I Jesoa Kristy dia Ilay avy tamin'ny alalan'ny rano sy tamin'ny alalan'ny ra. Tsy tamin'ny rano ihany no nahatongavany, fa tamin'ny rano sy ny ra; ary ny Fanahy Masina no vavolombelona manambara izany, satria ny Fanahy Masina no fahamarinana. 7Fa ankehitriny, telo no vavolombelona manambara: 8dia ny Fanahy Masina sy ny rano ary ny ra; sady mifanaraka tsara izy telo. 9Raisintsika ny zavatra ijoroan'ny olona ho vavolombelona; ary lehibe noho izany ny zavatra ijororan'Andriamanitra ho vavolombelona, satria ny zavatra ijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona dia izay efa nijoroany ho vavolombelona ny amin' ny Zanany. 10Koa izay mino ilay Zanak'Andriamanitra no manana izany zavatra nijoroana ho vavolombelona izany ao anatiny; izay tsy mino an'Andriamanitra kosa dia efa nampandainga an'Andriamanitra, satria tsy nino ny zavatra nijororany ho vavolombelona ny amin' ilay Zanany. 11Ary ny zavatra nijoroany ho vavolombelona dia izao: fiaina-maharitra mandrakizay no efa nomen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ilay Zanany izany fiainana izany. 12Izay manana ny Zanaka no velona aina; izay tsy manana ny Zanak'Andriamanitra no tsy velona aina. 13Izany no voasoratro ho anareo izay mino ny anaran'ilay Zanak'Andriamanitra, mba hahafantaranareo fa velona aina mandrakizay ianareo. 14Ary izao no toky ananantsika eo anatrehan'Andriamanitra: raha mangata-javatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy; 15ary raha fantatsika fa mihaino antsika Izy na inona na inona angatahintsika, dia fantatsika koa fa azontsika izay angatahintsika aminy. 16Raha misy mahita ny namana iray finoana manao ota tsy mahafaty, dia aoka izy hivavaka ho azy ary Andriamanitra no hanome azy fiainana: izay ny amin'ireo manao ota tsy mahafaty. Fa misy ota mahafaty, ka tsy mba ny amin'izany no ilazako hoe tokony hivavaka izy. 17Ota avokoa ny asa ratsy rehetra, saingy misy ota tsy mahafaty. 18Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, satria arovan'ilay Zanak'Andriamanitra izy ka tsy voakasik'ilay Ratsy. 19Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, fa izao tontolo izao kosa eo ambany fahefàn'ilay Ratsy avokoa. 20Ary fantatsika fa tonga ny Zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika fahazavan-tsaina mba hahalalantsika an'ilay Andriamanitra tena Izy; ary tafaray amin'izany Andriamanitra tena Izy izany isika, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Zanany Izay Andriamanitra tena Izy sady fiaina-maharitra mandrakizay. 21Rey anaka, mitandrema tena fandrao manompo sampy ianareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\