1 Piera 2

1Koa esory ny haratsiam-panahy rehetra sy ny fitaka rehetra mbamin'ny fihatsarambelatsihy sy ny fialonana ary ny fanosoram-potaka isan-karazany. 2Tahaka ny zaza vao teraka ianareo ka irio fatratra ilay ronono madio, izany hoe ny tenin'Andriamanitra, mba hitomboanareo amin'izany ka hahazoanareo famonjena, 3raha tàhiny efa nandramanareo tokoa fa tsara ny Tompo. 4Manatòna ny Tompo ianareo, fa Izy no vato velona nolavin'ny olona, kanefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. 5Manatòna ny Tompo ianareo mba ho tahaka ny vato velona voarafitra ho trano onenan'ny Fanahy Masina, ka hiara-manao fisoronana amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. 6Fa izao no voalaza ao amin'ny Soratra Masina: "Indro Aho mametraka vatofehizoro ao Tsiôna, dia vato voafidy sady sarobidy; ary izay mino Azy tsy mba hangaihay." 7Ny maha vato sarobidy Azy dia ho anareo izay mino, ka "ny vato nolavin'ny mpanao trano no nanjary vato fehizoro"; ho an'izay tsy mino kosa, 8dia "vato mahasolafaka sy vato mampianjera" izany. Solafaka tamin'io vato io izy ireo satria tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, sady ny ho solafaka rahateo no nanendrena azy ireo. 9Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, firenena masina, vahoaka natao ho fananan'Andriamanitra, mba hitory ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra Izay niantso anareo hiala tamin'ny haizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. 10Tsy vahoakan'Andriamanitra ianareo fahiny, fa ankehitriny kosa efa vahoakany; tsy nahazo ny famindrampon'Andriamanitra ianareo fahiny, fa ankehitriny kosa efa nahazo ny famindrampony. 11Ry hava-malala, amin'ny maha vahiny sy mpivahiny anareo eto an-tany dia mampirisika anareo aho mba hifady ny filàndratsin'ny maha olona mpanota, fa miady manohitra ny fanahinareo ireny. 12Manàna fitondrantena tsara eo anivon'ny mpanompo sampy; fa na dia endrikendrehiny ho mpanao ratsy aza ianareo, dia ho hitany tokoa ny asa tsara ataonareo, ka hanomezany voninahitra an'Andriamanitra amin'ny andro hiavian'i Kristy. 13Noho ny Tompo dia maneke ny fahefana rehetra misy eo amin'ny olombelona: na ny filoham-pirenena izany, satria mpitondra faratampony izy; 14na ireo mpifehy izany, satria nirahin'ny filoham-pirenena izy mba hanasazy ny mpanao asa ratsy ary mba hidera ny mpanao asa soa. 15Fa izao no sitrapon'Andriamanitra: ny hanampenanareo vava ny olona adala sy tsy mahalala amin'ny asa soa ataonareo. 16Maneke araka ny maha olona afaka anareo; nefa aoka ny fahafahanareo tsy hampiasaina hanaovan-dratsy, fa hiainana araka ny maha mpanompon'Andriamanitra. 17Hajao ny olona rehetra, tiavo ireo havana iray finoana; matahora an'Andriamanitra, manajà ny filoham-pirenena. 18Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amim-panajana tanteraka, tsy ny tsara fanahy sy ny malemy paika ihany fa ny sarotiny koa; 19satria izao no ankasitrahin'Andriamanitra: ny miaritra fampahoriana mihatra tsy an-drariny, noho ny fieritreretanao an'Andriamanitra. 20Inona tokoa moa no lazanareo, raha tàhiny manao hadisoana ianareo no kapohina ka mandefitra? Fa raha tàhiny manao soa ianareo no nampahorîna ka mandefitra, dia izany no ankasitrahin'Andriamanitra. 21Eny, izany no niantsoan'Andriamanitra anareo; fa i Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo, ka namela fianarana ho anareo, mba hanarahanareo ny diany: 22i Kristy tsy nanota akory sady tsy mba niloa-bava hilaza fitaka; 23notevatevaina Izy, nefa tsy mba nanevateva; nijaly Izy, nefa tsy mba nandrahona, fa nanankin-tena tamin'Andriamanitra Izay mitsara ara-drariny; 24ny tenan'i Kristy no nitondra ny fahotantsika teo ambony hazofijaliana, mba hitsaharantsika amin'ny fahotana ka hivelomantsika hanao ny marina; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitrana anareo. 25Eny, efa toy ny ondry nania ianareo, nefa ankehitriny dia tafaverina amin'ilay mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\