1 Piera 3

1Toy izany koa, ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo; ka raha tàhiny misy tsy mety mino ny tenin'Andriamanitra, dia mba ho voataonan'ny fitondrantenan'ny vavy izy; na tsy misy teny lazainareo aza, dia ho voataona izy 2rehefa mahita ny fitondrantenanareo madio sy feno fanajana azy. 3Aoka ny haingonareo tsy ho zavatra ivelany fotsiny, toy ny taovolo sy ny firava-bolamena ary ny didy akanjo; 4fa aoka ny haingonareo ho zavatra miafina ao am-po, dia ny haingo tsy mety simba vokatry ny halemem-panahy sy ny toetra tony: izany no tena sarobidy eo imason'Andriamanitra. 5Tahaka izany manko ny fihaingon'ireo vehivavy fahiny anisan'ny vahoakan'Andriamanitra: sady nanantena an'Andriamanitra izy no nanaiky ny vadiny; 6tahaka an'i Sarà izay nanaiky an'i Abrahama sy niantso azy hoe "tompoko". Zanak'i Sarà ianareo, raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. 7Toy izany koa, ianareo lehilahy, mahaiza miara-mitoetra amin'ny vadinareo izay malemy paika kokoa noho ianareo araka ny efa fantatrareo; manehoa fanajana azy fa mpiombona anjara amin'ilay fiainana nomen'Andriamanitra ianareo mivady. Izany atao, mba tsy hisy zavatra hanampontsampona ny fivavahanareo. 8Farany, aoka hiray saina sy hiray fo ianareo rehetra: mifankatiava toy ny mpiray tampo, mahaiza mifangoraka, manetre tena. 9Aza mamaly ratsy ny ratsy na mamaly ompa ny ompa; aleo kosa mirary soa, satria ianareo efa nantsoin'Andriamanitra hanana anjara amin'ny soa nampanantenainy. 10Fa izao no tenin'ny Soratra Masina: "Izay te hankamamy fiainana sy te hahita andro soa, aoka izy hitsaha-miteny ratsy ary hitsaha-milaza fitaka; 11aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka hitady fihavanana tsy an-kiato; 12satria ny Tompo dia mitsinjo ny olo-marina sy mihaino ny fitarainany, fa tezitra kosa amin'ny mpanao ratsy." 13Iza no hanisy ratsy anareo, raha mazoto amin'ny tsara ianareo? 14Raha tàhiny manao ny marina aza ianareo no ampahorîna, dia sambatra. Aza matahotra izay fandrahonan'ny olona, ary aza mangorohoro amin'izany; 15fa i Kristy no hajao ho Tompo ao am-ponareo. Aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay rehetra manontany anareo ny amin'ny fanantenana ao anatinareo, 16saingy ataovy amin-kalemem-panahy sy amim-panajana izany. Manàna fieritreretana mahitsy; ka rehefa misy zavatra anendrikendrehana anareo, dia ho menatra izay mpanaratsy ny fitondrantena tsara anentanan'i Kristy anareo. 17Eny, raha izany no sitrapon'Andriamanitra, dia aleo mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa toy izay amin'ny fanaovan-dratsy. 18Fa i Kristy koa dia efa maty indray mandeha monja ho fanalana ny ota: ny Marina no efa maty hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra. Novonoina tao amin'ny nofo i Kristy, fa novelomina araka ny Fanahy Masina. 19Nombàn'ny Fanahy Masina Izy ka lasa nitoriteny tamin'ireo fanahy voagadra, 20dia ireo fanahin'ny olona tsy nanaiky an'Andriamanitra, fony Andriamanitra nampiseho ny fahari-pony tamin'ny andro nanamboaran'i Noà ny sambofiara. Olona vitsy ihany anefa, dia i Noà valo mianaka, no tafiditra tao anaty sambofiara ka voavonjy tamin'ny rano. 21Io rano io no tandindon'ny batisa izay amonjena anareo ankehitriny; ka tsy fanesorana lotom-batana ny batisa, fa toky omen'ny fieritreretana madio hitodika amin'Andriamanitra. Ny batisa no amonjena anareo amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tafatsangana ho velona, 22dia Ilay efa lasa any an-danitra sy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, ka eken'ny anjely sy ny fahefana ary ny hery.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\